Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Pożyczka OZE w gospodarce

 

 

Pożyczka OZE w gospodarce w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027.

Pożyczka OZE w gospodarce przeznaczona jest na wsparcie (Ostateczni Odbiorcy):

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • spółek prawa handlowego w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub ich związki,
 • spółdzielni energetycznych,
 • porozumień cywilnoprawnych reprezentowanych przez klastry energii,
 • obywatelskich społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej.

Inwestycje mogą być realizowane wyłącznie na terenie województwa lubelskiego tj. wnioskodawca musi posiadać siedzibę lub oddział/stałe miejsce lub dodatkowe stałe miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa lubelskiego. Pożyczka OZE w gospodarce przeznaczona jest na budowę i rozbudowę instalacji OZE.

 

Parametry pożyczki:

Kwota pożyczki:         do 10 000 000 PLN

Okres spłaty:              do 120 miesięcy

Okres karencji:           do 12 miesięcy

Brak innych opłat i prowizji

Wkład własny nie jest wymagany

Oprocentowanie:

 • 3,5% w skali roku (stałe w całym okresie finansowania) – na warunkach korzystniejszych niż rynkowe,
 • 2,5% w skali roku – dla inwestycji dotyczących wykorzystania energii słonecznej oraz biomasy,
 • od 6,28% w skali roku – na warunkach rynkowych.

 

Przeznaczenie:

Pożyczka może finansować następujące typy Inwestycji Końcowych:

 1. Budowa instalacji do produkcji biopłynów i biometanu, biopaliw II i III generacji,
 2. Budowa/rozbudowa/przebudowa lokalnych źródeł energii produkujących energię elektryczną i/lub ciepło/paliwa zdekarbonizowane z OZE na potrzeby lokalne, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości w oparciu o lokalne zidentyfikowane zasoby lub wraz z infrastrukturą sieciową. Typ Inwestycji Końcowej dedykowany jest wyłącznie klastrom energii, spółdzielniom energetycznym oraz obywatelskim społecznościom energetycznym.
 3. Budowa i rozbudowa instalacji odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej (również z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci).
 4. Budowa i rozbudowa instalacji odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania ciepła (również z magazynami ciepła działającymi na potrzeby danego źródła OZE).

Wsparcie dotacyjne w ramach Jednostkowej Pożyczki może finansować koszty związane z zakupem magazynów energii elektrycznej lub cieplnej dla źródeł OZE.

 

Wymogi dla inwestycji:

Inwestycje Końcowe mogą być realizowane wyłącznie na terenie województwa lubelskiego.

Inwestycje Końcowe realizowane przez Ostatecznych Odbiorców (za wyjątkiem klastrów energii i spółdzielni energetycznych) muszą spełniać warunki demarkacji, która dotyczy dozwolonej, sumarycznej mocy wszystkich jednostek wytwórczych danego rodzaju OZE wchodzącego w zakres Inwestycji Końcowej:

 1. Instalacje wytwarzające energię elektryczną (wraz z magazynami energii na potrzeby danego źródła OZE):
 1. wiatr – nie więcej niż 5 MWe,
 2. biomasa – nie więcej niż 5 MWe,
 3. biogaz – nie więcej niż 0,5 MWe,
 4. woda – nie więcej niż 5 MWe,
 5. promieniowanie słoneczne – nie więcej niż 0,5 MWe.
   
 1. Instalacje wytwarzające ciepło (wraz z magazynami ciepła działającymi na potrzeby danego źródła OZE):
 1. biomasa – nie więcej niż 5 MWth,
 2. biogaz – nie więcej niż 0,5 MWth,
 3. geotermia – nie więcej niż 2 MWth,
 4. promieniowanie słoneczne – nie więcej niż 0,5 MWth.

 

Jakie jest zabezpieczenie spłaty pożyczki?

Obligatoryjnym zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny wystawiany przez Pożyczkobiorcę wraz z deklaracją wekslową. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej Przedsiębiorcy – również poręczenie wekslowe współmałżonka.

Dodatkowe zabezpieczenie spłaty pożyczki uzależnione jest od kwoty pożyczki, okresu spłaty, ryzyka związanego z wnioskowaną transakcją, itp. (np. poręczenie osób fizycznych i prawnych, hipoteka na nieruchomości, zastaw rejestrowy i przewłaszczenie na zabezpieczenie na środkach trwałych, itp.)

 

Zachęcamy do wypełnienia wniosku o pożyczkę w Generatorze wniosków BARR S.A. dostępnym

TUTAJ

Instrukcja działania Generatora znajduje się poniżej

 

Więcej szczegółów można uzyskać w siedzibie Funduszu Pożyczkowego BARR S.A. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

Kontakt:
Fundusz Pożyczkowy BARR S.A.
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
tel. +48 784 346 995, + 48 511 136 822, + 48 501 471 378, +48 453 679 432

e-mail: pozyczki@barr.org.pl