Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Poręczenia zwrotu zaliczki

Poręczenie zwrotu zaliczki

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako jeden z podmiotów uprawnionych do udzielania poręczeń zwrotu zaliczki udziela takich zabezpieczeń na podstawie art. 442 ust 3 pkt 4 ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Poręczenia udzielane są ze środków własnych BARR S.A.

Warunki udzielania poręczeń:

BENEFICJENCI:

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a w szczególności mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 7 ust.1 pkt 1) - 3) ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców.


SUMA PORĘCZENIA:

Maksymalna kwota udzielanego jdnorazowo poręczenia wynosi do 300.000,00 PLN, przy czym nie więcej niż 100% kwoty wynikającej ze zobowiązania objętego poręczeniem. Za zgodą Komisji Kwalifikacyjnej BARR S.A. możliwe jest udzielenie poręczenia w wyższej kwocie.

KOSZT:

Prowizja od udzielonego poręczenia zwrotu zaliczki zgodna z cennikiem.


WYMAGANA DOKUMENTACJA:

1) wniosek o poręczenie,

2) informacja o wystawcy weksla/poręczycielu (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i poręczycieli)

3) dokumenty rejestrowe:

 • Potwierdzenie wpisu do CEIDG
 • Wypis z KRS-u w przypadku spółek
 • Statut lub umowa Spółki w przypadku spółek

4) dokumenty dotyczące sytuacji finansowej:

 • bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 2 lata
 • deklaracje roczne składane do Urzędu Skarbowego przez podmiot ubiegający się o poręczenie (np. PIT-36, PIT-37, CIT) za ostatnie 2 lata
 • bilans oraz rachunek zysków i strat albo wydruk z programu księgowego lub wgląd do książki przychodów i rozchodów obrazujących aktualną sytuację finansową, tzn. za okres bieżący na koniec ostatniego zamkniętego miesiąca
 • ewidencja środków trwałych

5) zaświadczenia:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami (nie starsze niż 3 m-ce)
 • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłatach na ubezpieczenie społeczne (nie starsze niż 3 m-ce)

6) umowy:

 • kserokopia lub projekt umowy której ma dotyczyć poręczenie
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacje:

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
tel. 604 564 148
e-mail: poreczenia@barr.org.pl