Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Pożyczka dla branży turystycznej i okołoturystycznej

(projekt zakończony)

720x350

Na co można otrzymać pożyczkę?

Na finansowanie przedsięwzięć dotyczących rozwoju branży turystycznej i okołoturystycznej realizowamych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z obszaru Polski Wschodniej.. Wsparcie udzielane Pożyczkobiorcy musi prowadzić do poszerzenia oferty, podniesienia jakości produktów, usług i/lub do wydłużenia sezonu turystycznego w województwach Polski Wschodniej.

Wsparcie Pożyczkodawcy może zostać udzielone z przeznaczeniem na zapewnienie ciągłości działania przedsiębiorstwa lub ochronę miejsc pracy w związku z kryzysem w dziedzinie zdrowia publicznego, tj. m.in. na pokrycie wydatków takich jak: wynagrodzenia, opłaty za media, gaz, prąd, ubezpieczenia, najem powierzchni czy zakup towarów.

Przedsięwzięcie musi być zlokalizowane na terenie Polski Wschodniej, przy czym co najmniej 70% wartości udzielonych pożyczek będą stanowiły pożyczki udzielone na inwestycje zlokalizowane na terenie województwa lubelskiego, natomiast nie więcej niż 30% na pożyczki udzielone na inwestycje zlokalizowane na terenie pozostałych czterech województw Polski Wschodniej, tj. podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie. 

Wsparcie może zostać przeznaczone na następujące przedsięwzięcia:

 1. Obiekty noclegowe;
 2. Obiekty gastronomiczne;
 3. Infrastruktura sportowo-rekreacyjna;
 4. Infrastruktura turystyki zdrowotnej;
 5. Infrastruktura kultury i rozrywki;
 6. Transport turystyczny;
 7. Organizacja turystyki i pośrednictwo turystyczne;
 8. Ekologiczne produkty;
 9. Produkty regionalne i tradycyjne, wzornictwo przemysłowe;
 10. Przywracanie tradycyjnych zawodów - rękodzieło i rzemiosło;
 11. Inne inwestycje w branży okołoturystycznej polegające na poszerzeniu oferty, podniesieniu jakości usług świadczonych bezpośrednio dla turystów.

Jako element powyższych przedsięwzięć dopuszcza się:

 • finansowanie wydatków związanych z wykorzystywaniem technik informacyjno - komunikacyjnych (TIK), (np. w zakresie zapewnienia łatwego dostępu do informacji o usługach turystycznych - e-turystyka);
 • pokrywanie przez Pożyczkobiorcę wydatków związanych z bieżącą / obrotową działalnością; finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe wyłącznie do wysokości 50% wartości pożyczki, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego na które zostało przyznane dofinansowanie
 • pokrywanie przez Pożyczkobiorców wydatków na promocję i reklamę, związanych z zasadniczą częścią finansowanego przedsięwzięcia.

Wsparcie może być udzielane na następujące typy wydatków:

 1. Prowadzenie robót budowanych (budowa, przebudowa lub remont obiektów i infrastruktury).
 2. Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również na:
 • zakup gruntów, nieruchomości pod warunkiem:

1.przeznaczenia na cele inwestycyjne (bezpośrednio związane z, lub przystosowane do prowadzenia działalności gospodarczej);

2.przedmiotem wsparcia nie będzie wyłącznie zakup gruntu / nieruchomości (maksymalny udział kosztów gruntu / nieruchomości w całości wsparcia może wynieść 90%). W ramach inwestycji konieczne jest także finansowanie działań dotyczących danego produktu / usługi mających związek z gruntem / nieruchomością. Ze wsparcia wyłączony jest zakup nieruchomości z przeznaczeniem na cele obrotowe;

 • zakup pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego pod następującymi warunkami:

1.zakup fabrycznie nowego lub używanego środka transportu (nie więcej niż 5 - letniego) , tj.: samochodu z dopuszczalną masą całkowitą do 3,5 tony, przeznaczonego do przewozu ładunków lub osób, w związku z prowadzaniem działalności turystycznej ,

2.wyłącznie przez MSP prowadzące działalność gospodarczą w Polsce Wschodniej oraz posiadające na terenie Polski Wschodniej: siedzibę lub oddział (zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w KRS) albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej (zgodnie z wpisem do CEIDG);

3.w przypadku gdy udzielenie wsparcia byłoby pomocą de minimis, MŚP nie prowadzi działalności zarobkowej w zakresie drogowego transportu towarów, a nabywany pojazd nie jest przeznaczony do transportu drogowego towarów (zgodnie z art. 3 ust. 3 Rozporządzenia 1407/2013).

 

Jaka jest maksymalna wartość pożyczki?

Wartość pożyczki na Rozwój Turystyki wynosi do 500 000,00 zł.
Pożyczka udzielana jest na przedsięwzięcia realizowane z udziałem własnym MŚP, wnoszonym w udokumentowanej formie finansowej lub rzeczowej, którego wartość stanowi nie mniej niż 10% kwoty pożyczki, z zastrzeżeniem, że:

 1. w przypadku realizacji przedsięwzięć dotyczących obiektów posiadających status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, udział własny MŚP nie jest wymagany.
 2. w przypadku realizacji przedsięwzięć przez firmy w fazie start-up udział własny MŚP nie jest wymagany.
 3. ze względu na wprowadzony pakiet pomocowy w związku z epidemią COVID-19 pożyczka może być udzielona bez udziału własnego MŚP - do odwołania.

 

Jakie są parametry pożyczki?

 • okres spłaty: do 7 lat
 • okres karencji w spłacie rat kapitałowo - odsetkowych lub rat kapitałowych: do 12 miesięcy
 • Wysokość oraz terminy spłat rat kapitałowo-odsetkowych pożyczki mogą uwzględniać sezonowy charakter działalności w branży turystycznej i okołoturystycznej, co odzwierciedlone jest w przychodach Pożyczkobiorcy i możliwości obsługi zadłużenia z tytułu pożyczki. 
 • kto może się ubiegać: mikro, małe lub średnie firmy
 • brak jakichkolwiek dodatkowych opłat lub prowizji.

 

Jakie jest oprocentowanie?

 1. na warunkach rynkowych - od 8,22%
 2. na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis - 3,81%
 • dla pożyczki udzielonej MŚP na przedsięwzięcie mające status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego GreenVelo - 1,905%
 • dla pożyczki udzielonej przedsiębiorstwu typu start-up - 1,905%

Oprocentowanie pożyczki udzielanej na zasadach korzystniejszych niż rynkowe jest stałe w całym okresie jej obowiązywania.

W przypadku niespełnienia przez Pożyczkobiorcę jakiegokolwiek z warunków umożliwiających udzielenie pomocy de minimis finansowanie jest udzielane na zasadach rynkowych. 

 

Ile można sfinansować w ramach pożyczki?

 1. Udział pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia może stanowić do 100% jego wartości, z zastrzeżeniem konieczności wniesienia wkładu własnego (jeżeli będzie on wymagany biorąc pod uwagę informacje zawarte powyżej) w postaci rzeczowej lub finansowej w wysokości co najmniej 10% wartości pożyczki.
 2. W przypadku finansowania z przeznaczeniem na zapewnienie ciągłości działania przedsiębiorstwa lub ochronę miejsc pracy w związku z kryzysem w dziedzinie zdrowia publicznego udział pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia stanowi do 100% jego wartości.

 

Jakie są wykluczenia w finansowaniu?

W ramach wsparcia nie będzie finansowana działalność polegająca na:

 • promocji turystycznej;
 • rewitalizacji przestrzeni publicznych (np. rynków miejskich);
 • organizacji imprez o charakterze kulturalnym i turystycznym, takich jak wystawy, festiwale, koncerty, targi, itp.
 • wsparcie nie będzie udzielane na przedsięwzięcia, których celem jest pokrywanie wyłącznie bieżącej / obrotowej działalności Pożyczkobiorcy - z zastrzeżeniem możliwości finansowania ciągłości działania przedsiębiorstwa lub ochrony miejsc pracy w związku z kryzysem w dziedzinie zdrowia publicznego, tj. m.in. na pokrycie wydatków takich jak: wynagrodzenia, opłaty za media, gaz, prąd, ubezpieczenia, najem powierzchni czy zakup towarów.

W ramach wsparcia nie jest możliwe:

 • finansowanie w całości lub części wydatków pokrytych uprzednio ze środków funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
 • finansowanie w całości lub części wydatków planowanych do zrefundowania ze środków funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
 • współfinansowanie wydatków z innych funduszy UE bądź wydatków współfinansowanych ze środków funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
 • finansowanie spłat zobowiązań publiczno – prawnych Pożyczkobiorcy;
 • refinansowanie zadłużenia, w tym spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych u innych podmiotów. 


Jakie warunki musi spełniać firma?

 1. są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. UE L 187 z 26 czerwca 2014 r.) uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.1);
 2. są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną;
 3. nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014 r.);
 4. nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis („Rozporządzenie 1407/2013”) (jeżeli przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc de minimis);
 5. nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego;
 6. nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji, w szczególności na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy o skutkach powierzenia wykonywanej pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terenie RP, art. 9, ust. 1 pt. 2 a ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
 7. nie są podmiotami, w stosunku do których BARR S.A. lub osoby upoważnione do jego reprezentacji posiadają, tak bezpośrednio jak i pośrednio, jakiekolwiek powiązania, w tym o charakterze majątkowym, kapitałowym, osobowym czy też faktycznym, które wpływają lub mogłyby potencjalnie wpływać na prawidłową realizację umowy pożyczki i umowy operacyjnej, 
 8. Wsparcie jest udzielane Ostatecznemu Odbiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą w branży turystycznej i okołoturystycznej, w szczególności w ramach następujących działów i grup PKD :
 • 55 - Zakwaterowanie;
 • 56 - Działalność usługowa związana z wyżywieniem;
 • 50.1 - Transport morski i przybrzeżny pasażerski;
 • 50.3 - Transport wodny śródlądowy pasażerski;
 • 50.1 - Transport lotniczy pasażerski;
 • 52.23 - Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy;
 • 77.11 - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
 • 77.21 - Wynajem i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 • 79 - Działalność związana z turystyką;
 • 86 - Opieka zdrowotna;
 • 91 - Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą;
 • 93 - Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna;
 • 96.02 - Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne;
 • 96.04 - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;
 • 47 - Handel detaliczny;
 • 03.12 - Rybołówstwo w wodach śródlądowych;
 • 10.52 - Produkcja lodów;
 • 10.86 - Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;
 • 16.29 - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania;
 • 20.42 - Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;
 • 32 - Pozostała produkcja wyrobów;
 • 74.10 - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.

Poza w/w rodzajami działalności, o wsparcie mogą również ubiegać się Ostateczni Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą w innej branży w przypadku, kiedy z przedstawionego wniosku wynika, że planowana inwestycja dotyczy wspierania działalności turystycznej i okołoturystycznej i wpisuje się w typy przedsięwzięć opisanych powyżej.

 

Jakie jest zabezpieczenie spłaty pożyczki?

Obligatoryjnym zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny wystawiany przez Pożyczkobiorcę wraz z deklaracją wekslową. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej Przedsiębiorcy – również poręczenie wekslowe współmałżonka.
Dodatkowe zabezpieczenie spłaty pożyczki uzależnione jest od kwoty pożyczki, okresu spłaty, ryzyka związanego z wnioskowaną transakcją, itp. (np. poręczenie osób fizycznych i prawnych, hipoteka na nieruchomości, zastaw rejestrowy i przewłaszczenie na zabezpieczenie na środkach trwałych, itp.)

 

Jakie są zasady rozliczenia pożyczki?

Wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 90 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty pożyczki. Termin ten dotyczy daty wystawienia dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Pożyczkobiorcy BARR S.A. może zaakceptować wydłużenie tego terminu maksymalnie o kolejne 90 dni ze względu na charakter inwestycji.


Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny w rozumieniu przepisów prawa krajowego, wystawiony nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki.


Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki na rzecz Pożyczkobiorcy wynosi 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Pożyczki, bez względu na liczbę transz w jakich jest ona wypłacana, z zastrzeżeniem dostępności wolnych środków. Jeżeli wypłata pożyczki następuje w transzach, to wypłata drugiej i kolejnych transz może następować po uprzednim udokumentowaniu poniesionych wydatków przez Pożyczkobiorcę w ramach dotychczas otrzymanych transz.

 

 

Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje Strategię inwestycyjną „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”, mającą na celu stymulowanie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, działających w branży turystycznej oraz okołoturystycznej w Polsce Wschodniej, z wykorzystaniem instrumentów finansowych. Ponadto celem realizacji Strategii jest poszerzenie oferty, podniesienie jakości produktów, usług i/lub wydłużenie sezonu turystycznego w województwach Polski Wschodniej.


Pożyczki udzielane są ze środków, których dysponentem jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, pochodzących z wycofywanego wkładu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013 do instrumentów inżynierii finansowej w ramach projektu „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej”.Zapraszamy do kontaktu z naszym Funduszem Pożyczkowym.

Pracownicy wyjaśnią wszelkie wątpliwości i udzielą Państwu pomocy.
 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

Kontakt:
Fundusz Pożyczkowy BARR S.A.
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
tel. + 48 784 346 995, + 48 511 136 822, + 48 605 253 388

e-mail: pozyczki@barr.org.pl

 

Filia BARR S.A. w Tarnobrzegu
ul. Szeroka 15, 39 - 400 Tarnobrzeg
tel. + 48 519 041 245

e-mail: m.gadawska@barr.org.pl

 

Placówka BARR S.A. w Kielcach
ul. Śląska 9, 25 - 328 Kielce
sala 204, II piętro
tel.: 603 111 497

e-mail: j.lukasik@barr.org.pl