Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Poręczenia zapłaty wadium

Poręczenia zapłaty wadium

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako jeden z podmiotów uprawnionych do udzielania poręczeń zapłaty wadium udziela w/w zabezpieczeń  na podstawie art. 97 ust. 7 pkt 4 Ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Poręczenia udzialene są ze śrdków własnych BARR S.A.

Warunki udzielania poręczeń zapłaty wadium:

Fundusz Poręczeniowy BARR S.A. udziela poręczeń zapłaty wadium jednorazowo, w ramach pakietu wadialnego lub w ramach limitu poręczeniowego (po przyzaniu limitu pakietu wadialnego lub limitu poręczeniowego beneficjent otrzymuje dowolną liczbę poręczeń aż do wyczerpania kwoty limitu).

BENEFICJENCI:

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a w szczególności mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 7 ust.1 pkt 1) - 3) ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców.

SUMA PORĘCZENIA:

Maksymalna kwota udzielanego jednorazowo poręczenia wynosi do 300.000,00 PLN, przy czym nie więcej niż 100% kwoty wynikającej ze zobowiązania objętego poręczeniem. Za zgodą Komisji Kwalifikacyjnej Funduszu Poręczeniowego BARR S.A. możliwe jest udzielenie poręczenia w wyższej kwocie.

Limit pakietu wadialnego: od 20.000,00 PLN do 500.000,00 PLN

KOSZT:

Prowizja za udzielenie  poręczenia zgodna z cennikiem.

WYMAGANA DOKUMENTACJA:

1) wniosek o udzielenie poręczenia,

2) informacja o wystawcy weksla/poręczycielu (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i poręczycieli)

3) dokumenty rejestrowe:

  • Potwierdzenie wpisu do CEIDG
  • Wypis z KRS-u w przypadku spółek
  • Statut lub umowa Spółki w przypadku spółek

4) dokumenty dotyczące sytuacji finansowej:

  • bilans oraz rachunek zysków i strat za ostantnie 2 lata
  • deklaracje roczne składane do Urzędu Skarbowego przez podmiot ubiegający się o poręczenie (np. PIT-36, PIT-37, CIT) za ostatnie 2 lata
  • bilans oraz rachunek zysków i strat albo wydruk z programu księgowego lub wgląd do książki przychodów i rozchodów obrazujących aktualną sytuację finansową, tzn. za okres bieżący na koniec ostatniego zamkniętego miesiąca
  • ewidencja środków trwałych

5) zaświadczenia:

  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami (nie starsze niż 3 m-ce)
  • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłatach na ubezpieczenie społeczne (nie starsze niż 3 m-ce)

Informacje:

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
tel. 604 564 148
e-mail: poreczenia@barr.org.pl