Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Projekty zrealizowane

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizowała w swojej historii następujące projekty:

Lp. Nazwa projektu Okres realizacji Cele Źródło finansowania
1. Program Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Biłgoraja  w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych (PIL – PHARE  P9111) 1994 – XII. 1996 W ramach realizacji projektu powstała Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. a w jej strukturach: fundusz poręczeń, program szkoleń, inkubator pracy nakładczej, projekt promocji Fundusze Unii Europejskiej - Fundusz Współpracy w Warszawie
2. Zamojskie Centrum Promocji Inwestycji w ramach  Programu Promocji Inwestycji Zagranicznych  INVESTPROM (PHARE P9311)  1997 Utworzenie biura zamiejscowego BARR S.A. w Zamościu „Centrum Promocji Inwestycji”. Szkolenia dla samorządów, przygotowanie ofert inwestycyjnych dla inwestorów  zagranicznych, organizacja forum inwestycyjnego Fundusze Unii Europejskiej - Państwowa  Agencja Inwestycji Zagranicznych w Warszawie
3. Punkt Konsultacyjno-Doradczy 20.06.2000 - 22.12.2000
01.08.2001 - 31.03.2002
01.04.2002 - 31.03.2003
01.04.2003 - 31.03.2004
Ułatwienie polskim małym i średnim przedsiębiorcom oraz osobom fizycznym, bezrobotnym podejmującym działalność gospodarczą dostępu do podstawowych usług doradczych i informacyjnych związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej.
 
Ministerstwo Gospodarki za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
4. Lubelska Inicjatywa Rozwoju Wsi 01.02.2000 – 30.05.2001 Aktywizacja obszarów wiejskich. Opracowanie przewodnika „100 pomysłów na działalność gospodarczą na wsi”. Cykl szkoleń dla osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem jak rozpocząć działalność gospodarczą.  Brytyjski Fundusz Know How Fund for Poland
5. Inicjatywa Wspierająca Rozwój Przedsiębiorczości – Jak rozpocząć działalność gospodarczą na wsi 01.11.2001 - 31.05.2002 Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców obszarów wiejskich i małych miasteczek. Cykl szkoleń z zakresu jak rozpocząć działalność gospodarczą, wydanie poradnika „100 pomysłów  na działalność gospodarczą na wsi” Ministerstwo Gospodarki za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
6. Fundusz Poręczeniowy od 11.04.1994 Umożliwienie dostępu do źródeł finansowania – poręczenia kredytów i pożyczek z PUP szczególnie dla osób bezrobotnych rozpoczynających działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców na tworzenie nowych miejsc pracy. Środki własne oraz dotacja w 2001r. na powiększenie kapitału z Ministerstwa Gospodarki za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
7. Fundusz Pożyczkowy od 10.05.2002 Źródło finansowania dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i działających firm. Środki własne oraz dokapitalizowanie w kwocie 12 525 000 zł w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL 2007 - 2013, działanie 2.1.1 
8. Ośrodek Informacji o Unii Europejskiej w ramach programu AGRO INFO 28.04.2003 - 30.10.2003 Dostarczenie społeczności wiejskiej i małych miasteczek niezbędnej informacji nt. funkcjonowania w Unii Europejskiej Fundusz Współpracy
9. BARR S.A. jako partner projektu „Dobra firma”  01.01.2003 - 28.02.2004 Podniesienie konkurencyjności małych i średnich firm, utrzymanie stabilności firmy i trwałości zatrudnienia. Phare 2000 – Rozwój Zasobów  Ludzkich
10. Wspieranie rozwoju lokalnych porozumień na rzecz zatrudnienia IMC Consulting XII.2002 - II.2004 Szkolenia dla przedstawicieli samorządu administracji, organizacji pozarządowych i biznesu Phare 2000 – Rozwój Zasobów Ludzkich
11. Fundusze srtukturalne UE - szansą poprawy życia mieszkańców wsi 16.07.2004 - 31.10.2004 Badania ankietowe wśród mieszkańców z obszarów wiejskich na temat potrzeb w zakresie informowania społeczeństwa o programach pomocowych. Szkolenia dla mieszkańców obszarów wiejskich nt. programów pomocowych Fundusz Współpracy – Program Agro - Info
12. Gminne Centrum Informacji 16.12.2003r. - 2008 Celem projektu jest wyrównanie dysproporcji w dostępie do nowych technologii i zapewnienie mieszkańcom powiatu biłgorajskiego dostępu do wszechstronnej wiedzy i informacji ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień rynku pracy, szkoleń, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, pełnej gamy usług teleinformatycznych Ministerstwo Gospodarki za pośrednictwem WUP Lublin
13. Partner projektu Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL „Partnerstwo. W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej. Budujemy nowy Lisków.” IX. 2005 - III.2008 Celem projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji na rynku pracy poprzez wspieranie tworzenia nowego rodzaju przedsiębiorstwa – przedsiębiorstwa społecznego, adresowanego głównie do ludzi poddanych marginalizacji i wykluczeniu z rynku pracy: długotrwale bezrobotnych, młodzieży i osób starszych, kobiet, osób niepełnosprawnych, takich, którzy nie mogą znaleźć pracy i nie są w stanie rozpocząć działalności na własny rachunek. Projekt wspierał tworzenie spółdzielni socjalnych. Projekt miał charakter pilotażowy. Realizowany we współpracy z Instytutem Spraw Publicznych, Akademią Rozwoju Filantropii, Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS z Warszawy. W projekcie uczestniczyły powiaty biłgorajski i lubelski oraz nidzicki i ełcki.
14. Promocja Przedsiębiorczości „Własne przedsiębiorstwo to niezależność i pieniądze” 30.12.2005 - 31.12.2007 Celem projektu jest aktywne wspieranie zatrudnienia w powiecie biłgorajskim poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw poza przemysłami tradycyjnymi oraz zapewnienie nowopowstałym mikroprzedsiębiorstwom pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia.  Europejski Fundusz Społeczny – Priorytet 2 Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 (Promocja Przedsiębiorczości)
15. Na naukę nigdy za późno 01.02.2009 - 31.01.2010 Celem projektu było zwiększenie wartości zawodowej osób pracujących po 50 roku życia oraz dopasowanie ich umiejętności do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Europejski Fundusz Społeczny POKL – Działanie 8.1.1
16. Punkt Konsultacyjny 01.07.2005 – 31.12.2007
01.09.2008 - 31.01.2012
Celem projektu było ułatwienie polskim małym i średnim przedsiębiorcom oraz osobom fizycznym, bezrobotnym podejmującym działalność gospodarczą dostępu do podstawowych usług doradczych i informacyjnych związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013
17. Własny biznes to niezależność i pieniądze 01.10.2010 – 31.05.2012 Celem projektu jest promowanie i wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców powiatu biłgorajskiego w procesie tworzenia firm, samo zatrudnienia oraz wyrównywanie szans kobiet, osób młodych oraz zamieszkałych na terenach wiejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013
18. Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie 01.03.2012 – 31.03.2015 BARR była partnerem projektu. Głównym celem projektu jest zwiększenie zakresu i skali zadań pożytku publicznego zlecanych przez samorządy organizacjom pozarządowym poprzez wypracowanie wzorcowego modelu regrantingu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013
19. Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej 14.12.2012 - 14.12.2014 Zwiększenie dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania dla podmiotów MŚP z terenu województwa lubelskiego Działanie I.2 Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
20. Inwestycja w zasoby ludzkie szansą dla mikroprzedsiębiorstw 01.02.2013 - 30.04.2014 Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału 40 mikroprzedsiębiorstw z terenu województwa lubelskiego poprzez podniesienie lub nabycie kwalifikacji i kompetencji 50 osób zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013
21. Wykwalifikowany pracownik 01.03.2013 - 30.04.2014 Celem głównym projektu jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji oraz umiejętności 201 osób (96K/105M) na potrzeby lokalnej gospodarki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013
22. Poprawa warunków środowiskowych gminy Księżpol wskutek wykorzystania energii słonecznej 14.06.2013 - 30.09.2014 W ramach projektu wykonano i dostarczono materiały promocyjne dla Projektu, zostało przeprowadzonych 12 konferencji rozpoczynających realizację zadania we wszystkich sołectwach gminy Księżpol wraz z materiałami informacyjnymi dla 1000 osób oraz 1 konferencję podsumowującą realizację projektu. Opracowano i wykonano 23 tablice informacyjne i pamiątkowe, 1 tablicę pamiątkową przed urzędem Gminy Księżpol oraz ogłoszenia prasowe o realizacji projektu Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego  na lata 2007- 2013 oraz Gmina Księżpol
23.

Fundusz Funduszy Województwa Lubelskiego
Wdrożenie Instrumentu Finansowego Pożyczka mała / Pożyczka duża
nr umów operacyjnych z BGK w Warszawie - 2/RPLU/4517/2017/DIF/042; 2/RPLU/1218/2018/III/DIF/114; 2/RPLU/3619/2019/III/DIF/203; 2/RPLU/3619/2019/V/DIF/204

X 2017 - IV 2021 Wsparcie sektora MŚP środkami finansowymi zwrotnymi z przeznaczeniem na inwestycje realizowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 na podstawie umowy zawartej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.