Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Specjalistyczne doradztwo na rzecz MŚP

Na czym polega projekt?

Założeniem projektu jest wyszkolenie kadry BARR S.A. i podniesienie jej kwalifikacji do poziomu zapewniającego profesjonalne świadczenie prorozwojowych usług doradczych o charakterze specjalistycznym dla MŚP z terenu województwa lubelskiego w następujących aspektach:

  • wejście na nowe rynki, opracowanie strategii rozwoju firmy, polityki inwestycyjnej,
  • pozyskania partnerów technologicznych i biznesowych,
  • zarządzanie jakością,
  • wdrażanie nowych rozwiązań organizacyjnych, w tym audyt / optymalizacja kosztów i procesów,
  • monitorowanie wdrażania technologii lub realizacji umowy oraz innych aspektów pomocy powdrożeniowej.

Zadania, które BARR S.A. zamierza zrealizować w szczególności w ramach projektu to:

  • szkolenia i podniesienie kwalifikacji zawodowych doradców,
  • zakup wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych,
  • standaryzacja świadczonych usług.

Grupę docelową, której będą świadczone usługi doradcze stanowią przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego.

Co jest celem projektu?
Bezpośrednim celem projektu jest podniesienie kwalifikacji kadry BARR S.A. celem umożliwienia świadczenia przez Spółkę usług specjalistycznych na rzecz MŚP i wprowadzenie do oferty BARR S.A. nowych prorozwojowych wysoko specjalistycznych usług doradczych skierowanych do sektora MŚP z terenu województwa lubelskiego. Pośrednim celem projektu jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa lubelskiego poprzez dostęp do usług specjalistycznych o charakterze doradczym związanych z wejściem na nowe rynki, opracowania strategii rozwoju firmy, polityki inwestycyjnej, pozyskania partnerów technologicznych i biznesowych, zarządzania jakością, wdrażania nowych rozwiązań organizacyjnych, w tym audyt/optymalizacja kosztów i procesów, monitorowania wdrażania technologii lub realizacji umowy oraz innych aspektów pomocy powdrożeniowej.

Wartość projektu: 1 172 500,00 PLN

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu: 866 043,75 PLN