Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

O Spółce

Historia i obecna działalność Spółki

BARR_SA

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. została utworzona z inicjatywy Towarzystwa Gospodarczego i Burmistrza Miasta Biłgoraja po to, by w sposób wszechstronny wspierać rozwój Biłgoraja i regionu. Spółka została zarejestrowana w dniu 11 kwietnia 1994 roku przez Sąd Rejonowy w Zamościu – V Wydział Gospodarczy, a jej założycielami byli:

 • Miasto Biłgoraj,
 • Gmina Biłgoraj,
 • "Kram" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • Zakład Ceramiki Budowlanej w Markowiczach,
 • Spółdzielnia Pracy Metalowców "Biłmet" w Biłgoraju,
 • Bigorajskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Biłgoraju,
 • Fundacja Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa "Łada" w Biłgoraju,
 • Śląska Giełda Towarowo - Pieniężna,
 • Florian Kapica,
 • Andrzej Wasąg,
 • Stefan Grodzki,
 • Wojciech Jan Gontarz,
 • Włodzimierz Jan Gajewski,
 • Irena Gadaj,
 • Henryk Józef Oziębło.

Obecnie BARR S.A. wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029538. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 552.400,00 zł a akcjonariuszami Spółki są:

 • Miasto Biłgoraj
 • Powiat Biłgoraj
 • Gmina Biłgoraj
 • „Ambra” S.A. w Warszawie
 • Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju
 • oraz osoby fizyczne z terenu miasta Biłgoraja


Spółka, jako instytucja otoczenia biznesu, prowadzi działalność skierowaną na wspomaganie rozwoju przedsiębiorstw oraz realizację przedsięwzięć ukierunkowanych w szczególności na: rozwój gospodarczy regionu i jego promocję, tworzenie nowych miejsc pracy, wdrażanie produkcji nowoczesnych wyrobów i technologii, wprowadzanie nowych form zarządzania, wzrost efektywności i rentowności przedsięwzięć, promocję wyrobów i usług. W tym celu BARR S.A. współpracuje z różnymi podmotami w Polsce (Spółka współpracowała również w ramach Krajowego Systemu Usług dla MŚP), podejmując różnorodne działania mające na celu promowanie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu i tworzenie nowych miejsc pracy:

 • doradztwo w zakresie rozpoczynania i prowadzenia własnej działalności,
 • udzielanie informacji w zakresie zewnętrznych źródeł finansowania, w tym w szczególności dostępnych instrumentów i form wsparcia w ramach funduszy UE,
 • organizacja szkoleń,
 • udzielanie pożyczek gotówkowych i dotacji,
 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów handlowych.


W ramach Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. funkcjonują następujące jednostki organizacyjne:

 • Centrum Informacji i Obsługi Biznesu,
 • Ośrodek Doradztwa i Szkoleń,
 • Fundusz Pożyczkowy,
 • Fundusz Poręczeniowy,
 • Punkt Konsultacyjny.

W przeszłości w ramach BARR S.A. funkcjonowały również inne jednostki organizacyjne m. in.: Fundusz Poręczeń Kredytowych, Ośrodek Informacji o UE, Ośrodek  Agro-Info, Gminne Centrum Informacji.

Od początku swojej działalności Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizowała liczne autorskie programy specjalne. Udanie zakończył się w Biłgoraju Program Inicjatyw Lokalnych (PIL – Phare). Projekt „Zamojskie Centrum Promocji Inwestycji” uzyskał wsparcie z PAIZ w ramach Programu Phare – INVESTPROM. Sukcesem zakończył się również projekt: „W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej - budujemy nowy Lisków” w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, w rezultacie którego powstało Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. (BARR S.A. jest współzałożycielem i udziałowcem) – Jaskółka Rynku Pracy. BARR S.A. prowadziła programy aktywizacji dla młodzieży bezrobotnej i wchodzącej na rynek pracy oraz kobiet stwarzając im szansę zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych.

 

Od 01 września 2008 roku Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Krajowego Systemu Usług w Polsce aktywnie uczestniczyła w realizacji projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod tytułem „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych”. Głównym celem, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, projektu było zapewnienie dostępności dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą do bezpłatnych usług informacyjnych, stanowiących pierwszy, podstawowy element systemu kompleksowej oferty usług.

 

Od listopada 2009 r. Fundusz Pożyczkowy BARR SA realizuje projekt pn. „Dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013. Kwota wsparcia wynosi 12 525 000 PLN. Głównym celem projektu jest ułatwienie przedsiębiorcom z województwa lubelskiego (ze szczególnym uwzględnieniem powiatu biłgorajskiego, janowskiego, zamojskiego i tomaszowskiego) dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć gospodarczych. Od grudnia 2012 roku BARR SA  realizuje także projekt pn. „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej”, realizowany ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, w ramach Działania I.2 Instrumenty inżynierii finansowej. Wartość udzielonego wsparcia w ramach projektu – 4 000 000 zł.

 

Od 01 października 2010 do 30 czerwca 2012 roku Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizowała projekt „Własny biznes to niezależność i pieniądze” z działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu było promowanie i wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców powiatu biłgorajskiego w procesie tworzenia firm (sektor produkcyjno-usługowy), samozatrudnienia, zatrudnienia oraz wyrównanie szans kobiet, osób młodych oraz zamieszkałych na terenach wiejskich. W wyniku realizacji projektu powstały 23 nowe firmy.

 

Od lutego 2013 roku do kwietnia 2014 roku BARR S.A. realizowała dwa projekty szkoleniowe w ramach 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które były wspólfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty "Wykwalifikowany pracownik" i "Inwestycja w zasoby ludzkie szaną dla mikroprzedsiębiorstw" skierowane były do przedsiębiorców i ich pracowników i miały na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wzrost kwalifikacji i nabycie nowych kompetencji przez osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach  biorących udział w projektach.

 

Obecnie BARR S.A. realizuje dwa projekty pod nazwą "Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny", których celem jest rozwój przedsiębiorczości poprzez kompleksowe wsparcie przy tworzeniu nowych przedsiębiorstw w postaci wsparcia finansowego i szkoleniowego. Ponadto Spółka realizuje projekt pn. "Biłgoraj wzmacnia kompetencje ICT", którego celem jest wzmocnienie kompetencji w zakresie ICT 100 mieszkańców województwa lubelskiego w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach, którzy z własnej inicjatywy zgłoszą chęć podnoszenia, uzupełnienia i potwierdzenia umiejętności.

 

 

25 lat Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.