Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Poręczenia należytego wykonania umowy

Poręczenia należytego wykonania umowy i rękojmi za wady lub gwarancji jakości

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  jako jeden z podmiotów uprawnionych do udzielania poręczeń należytego wykonania umowy i rękojmi za wady lub gwaracji jakości udziela w/w zabezpieczeń na podstawie art. 450 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień  publicznych. Poręczenie należytego wykonania umowy udzielane jest również na podstawie Kodeksu cywilnego dla kontraktów zawieranych między podmiotami prywatnymi.

Poręczenia udzielane są ze środków własnych BARR S.A.


Warunki udzielania poręczeń:

BENEFICJENCI:

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a w szczególności mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 7 ust.1 pkt 1) - 3) ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców.

SUMA PORĘCZENIA:

Maksymalna kwota udzielanego jednorazowo poręczenia wynosi do 300.000,00 PLN, przy czym nie więcej niż 100% kwoty wynikającej ze zobowiązania objętego poręczeniem. Za zgodą Komisji Kwalifikacyjnej Funduszu Poręczeniowego BARR S.A. może zostać udzielone poręczenie w wyższej kwocie.

KOSZT:

Prowizja od udzielonego poręczenia należytego wykonania umowy zgodna z cennikiem.

Prowizja za udzielenie poręczenia rękojmi i/lub gwarancji jakośći zgodna z cennikiem.

WYMAGANA DOKUMENTACJA:

1) wniosek o poręczenie,

2) informacja o wystawcy weksla/poręczycielu (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i poręczycieli)

3) dokumenty rejestrowe:

 • Potwierdzenie wpisu do CEIDG
 • Wypis z KRS-u w przypadku spółek
 • Statut lub umowa Spółki w przypadku spółek

4) dokumenty dotyczące sytuacji finansowej:

 • bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 2 lata
 • deklaracje roczne składane do Urzędu Skarbowego przez podmiot ubiegający się o poręczenie (np. PIT-36, PIT-37, CIT) za ostatnie 2 lata
 • bilans oraz rachunek zysków i strat albo wydruk z programu księgowego lub wgląd do książki przychodów i rozchodów obrazujących aktualną sytuację finansową, tzn. za okres bieżący na koniec ostatniego zamkniętego miesiąca
 • ewidencja środków trwałych

5) zaświadczenia:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami (nie starsze niż 3 m-ce)
 • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłatach na ubezpieczenie społeczne (nie starsze niż 3 m-ce)

6) umowy:

 • kserokopia lub projekt umowy której ma dotyczyć poręczenie
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Informacje:

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
tel. 604 564 148
e-mail: poreczenia@barr.org.pl