Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Pożyczka na Rozwój Turystyki

agroturystyka

Na co można otrzymać pożyczkę?

Pożyczka jest przeznaczona na inwestycję polegającą na wdrożeniu innowacji produktowych, procesowych, marketingowych lub organizacyjnych, w tym m.in. na:

 1. rozbudowę przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
 2. dokonanie zasadniczych zmian w działalności, skutkujących wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
 3. inwestycje w nowe wyposażenie i sprzęt.

 

Inwestycja może dotyczyć m.in. następujących obszarów:

 1. obiekty noclegowe,
 2. obiekty gastronomiczne,
 3. infrastruktura sportowo-rekreacyjna,
 4. infrastruktura turystyki zdrowotnej,
 5. infrastruktura kultury i rozrywki,
 6. transport turystyczny,
 7. organizacja turystyki i pośrednictwo turystyczne,
 8. ekologiczne produkty,
 9. produkty regionalne i tradycyjne, w tym także wzornictwo przemysłowe,
 10. przywracanie tradycyjnych zawodów – rękodzieło i rzemiosło,
 11. inne inwestycje w branżach pokrewnych polegające na poszerzeniu oferty, podniesieniu jakości usług świadczonych bezpośrednio dla turystów.

Pożyczka udzielana jest wyłącznie na te elementy inwestycji, które nie są fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone na dzień podjęcia decyzji inwestycyjnej przez Biłgorajską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. tj. na dzień podjęcia prawnie wiążącego zobowiązania do udzielenia pożyczki.

Przedsięwzięcie finansowane Pożyczką musi być zlokalizowane na terenie Polski Wschodniej, tj. na obszarze obejmującym obszar 6 województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i regionalnej części województwa mazowieckiego (region statystyczny mazowiecki regionalny – NUTS-2 – to powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński, makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, wyszkowski, m. Ostrołęka, białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, m. Radom, gostyniński, płocki, sierpecki, m. Płock, garwoliński, siedlecki, łosicki, sokołowski, węgrowski, m. Siedlce, grójecki, sochaczewski, żyrardowski).

Jakie są parametry pożyczki?

 • wartość pożyczki:        do 1 000 000 zł,
 • okres spłaty:                do 84 miesięcy,
 • okres karencji w spłacie rat kapitałowych:    do 12 miesięcy,
 • wkład własny:             brak,
 • prowizja za udzielenie pożyczki:        brak,
 • wysokość oraz terminy spłat rat kapitałowo-odsetkowych pożyczki mogą uwzględniać sezonowy charakter działalności w branży turystycznej i pokrewnych, co odzwierciedlone jest w przychodach Pożyczkobiorcy i możliwości obsługi zadłużenia z tytułu pożyczki.
 • kto może się ubiegać: mikro, małe lub średnie firmy,

Jakie jest oprocentowanie?

 1. na warunkach rynkowych - od 6,28%,
 2. na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis przewidzianymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis – 2,0%,
 3. Oprocentowanie korzystniejsze niż rynkowe Pożyczki przeznaczonej na Inwestycję Końcową komplementarną do produktów turystycznych objętych wsparciem priorytetu 5. FEPW i/lub realizowaną przez firmę prowadzącą działalność nie dłużej niż 3 lata jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i jest ustalone na poziomie 1,0% w skali roku.

Oprocentowanie pożyczki udzielanej na zasadach korzystniejszych niż rynkowe jest stałe w całym okresie jej obowiązywania.

W przypadku niespełnienia przez Pożyczkobiorcę jakiegokolwiek z warunków umożliwiających udzielenie pomocy de minimis finansowanie jest udzielane na zasadach rynkowych.

Jaką wartość inwestycji można sfinansować w ramach pożyczki?

 1. Pożyczka może finansować do 100% wydatków w ramach inwestycji.
 2. Z zastrzeżeniem pkt. 3 i 4, Pożyczka finansuje wydatki w kwotach brutto, tj. z podatkiem VAT.
 3. Dopuszczalność finansowania podatku VAT w ramach Pożyczki może podlegać dodatkowym ograniczeniom wynikającym z zasad udzielania pomocy publicznej.
 4. W przypadku łączenia Pożyczki z innymi formami wsparcia, należy przestrzegać zasad określonych w sekcji 3.9.3 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 oraz właściwych przepisów dotyczących pomocy publicznej

Jakie są wykluczenia i ograniczenia w finansowaniu ?

I.    Środki z Pożyczki nie mogą być przeznaczone na:
1)   wydatki i inwestycje objęte wyłączeniem ze wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wskazanym w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia EFRR;
2)   wydatki wspierające przeniesienie produkcji, o którym mowa w art. 66 Rozporządzenia Ogólnego;
3)   spłatę odsetek od zadłużenia, o których mowa w art. 64 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego;
4)   prefinansowanie wydatków, w części, na którą Pożyczkobiorca otrzymał dofinansowanie w formie dotacji;
5)   refinansowanie pożyczek, kredytów, leasingu lub innych form finansowania, z których korzysta Pożyczkobiorca;
6)   finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu lub lokowania kapitału;
7)   finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu lub stanowiących lokatę kapitału;

oraz inne wydatki niekwalifikowane wskazane w podrozdziale 2.3 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021 – 2027.

II.   Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10 % środków wypłaconych na rzecz Pożyczkobiorcy.

III. Finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe wyłącznie do wysokości 50% Pożyczki, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego musi być bezpośrednio związane z realizacją inwestycji.

IV.  Zakup pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego może zostać sfinansowany z Pożyczki pod następującymi warunkami:

  1. środek transportu spełniający warunki dla ekologicznie czystego pojazdu, określone w art. 4 pkt 4 lit. a) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych pojazdów transportu drogowego w celu wsparcia mobilności niskoemisyjnej (Dz.U. L 120 z 15.5.2009),
  2. środek transportu fabrycznie nowy lub używany (nie więcej niż 5-cio letni), tj.: samochód z dopuszczalną masą całkowitą do 3,5 tony, przeznaczony do przewozu ładunków lub osób, w związku z prowadzaniem działalności turystycznej,
  3. przez MŚP prowadzące działalność gospodarczą w Polsce Wschodniej, oraz posiadające na terenie Polski Wschodniej: siedzibę lub oddział (zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w KRS) albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej (zgodnie z wpisem do CEIDG). W przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada ujawnionego w CEIDG stałego lub dodatkowego stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, taki przedsiębiorca może otrzymać wsparcie na zakup pojazdu do transportu drogowego, pod warunkiem, że posiada adres zamieszkania na terenie Polski Wschodniej, co zostanie potwierdzone przez Pośrednika Finansowego na podstawie wiarygodnych danych pochodzących np. ze składanych deklaracji do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, lub wniosku o dokonanie wpisu do CEIDG,
  4. MŚP nie prowadzi działalności zarobkowej w zakresie drogowego transportu towarów, a nabywany pojazd nie jest przeznaczony do transportu drogowego towarów.

V.   Wydatkując środki Pożyczki Pożyczkobiorca nie może doprowadzić do wystąpienia przypadku podwójnego – całkowitego albo częściowego – finansowania wydatków w ramach różnych funduszy lub instrumentów wsparcia Unii Europejskiej albo z tego samego funduszu polityki spójności.

 

Jakie warunki musi spełniać firma?

 1. Podmioty ubiegające się o Jednostkową Pożyczkę muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
 1. nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 7 ust 1 lit. d Rozporządzenia EFRR, za wyjątkiem szczególnych przypadków określonych w tym przepisie;
 2. są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;
 3. nie są podmiotami powiązanymi osobowo lub kapitałowo z Partnerem Finansującym,;
 1. Ostateczni Odbiorcy prowadzą działalność gospodarczą w branży turystycznej i pokrewnych, w szczególności w ramach następujących działów i grup PKD:

- 55. Zakwaterowanie

- 56. Działalność usługowa związana z wyżywieniem

- 50.1 Transport morski i przybrzeżny pasażerski

- 50.3 Transport wodny śródlądowy pasażerski

- 51.1 Transport lotniczy pasażerski

- 77.11 Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

- 79 Działalność związana z turystyką

- 79.1 Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki

- 79.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

- 91 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą

- 93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

- 68 Obsługa rynku nieruchomości

- 52.23 Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

- 86 Opieka zdrowotna

- 82.3 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

- 47 Handel detaliczny (handel detaliczny artykułami żywnościowymi, paliwami, wyrobami alkoholowymi, tytoniem oraz odzieżą i obuwiem)

- 77.21 Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;

- 96.02 Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne;

- 96.04 Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;

- 03.12 Rybołówstwo w wodach śródlądowych;

- 10.52 Produkcja lodów;

- 10.86 Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;

- 16.29 Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania;

- 20.42 Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;

- 32 Pozostała produkcja wyrobów;

- 74.10 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Jakie jest zabezpieczenie spłaty pożyczki?

Obligatoryjnym zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny wystawiany przez Pożyczkobiorcę wraz z deklaracją wekslową. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej Przedsiębiorcy – również poręczenie wekslowe współmałżonka.
Dodatkowe zabezpieczenie spłaty pożyczki uzależnione jest od kwoty pożyczki, okresu spłaty, ryzyka związanego z wnioskowaną transakcją, itp. (np. poręczenie osób fizycznych i prawnych, hipoteka na nieruchomości, zastaw rejestrowy i przewłaszczenie na zabezpieczenie na środkach trwałych, itp.)

 

Zachęcamy do wypełnienia wniosku o pożyczkę w Generatorze wniosków BARR S.A. dostępnym

TUTAJ

Instrukcja działania Generatora znajduje się poniżej

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Funduszu Pożyczkowego BARR S.A. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

Kontakt:
Fundusz Pożyczkowy BARR S.A.
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
tel. +48 784 346 995, + 48 511 136 822, + 48 501 471 378, +48 453 679 432

e-mail: pozyczki@barr.org.pl