Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Doradztwo

Lokalny Punkt Konsultacyjny

cup-2884023_1920

BIŁGORAJSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług Lokalnego Punktu Konsultacyjnego


Bezpłatne usługi informacyjne dostępne są dla:

  • przedsiębiorców,
  • osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.


Zakres świadczonych usług:

  • usługi informacyjne dotyczące możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2014-2020 ze środków publicznych,
  • usługi informacyjne na temat danych teleadresowych instytucji otoczenia biznesu, które zrzeszają przedsiębiorców danej branży o zasięgu regionalnym lub ponadregionalnym.


Usługi informacyjne dotyczące możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2014-2020 ze środków publicznych obejmują:

  • założenia, priorytety i cele wdrażania poszczególnych programów pomocowych,
  • kategorie podmiotów mogących ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach poszczególnych programów, działań, projektów,
  • zasady i zakres dofinansowania przedsięwzięcia z danego programu/działania (rodzaj kwalifikowanych działań, wydatków, maksymalna kwota dofinansowania, maksymalny udział procentowy dofinansowania w wartości projektu ogółem, inne warunki, ograniczenia),
  • wskazanie obowiązków formalno-prawnych oraz dotyczących sprawozdawczości, jakie związane są z uzyskaniem wsparcia ze środków publicznych,
  • dane teleadresowe instytucji zarządzających, pośredniczących oraz wdrażających poszczególne programy pomocowe oraz zakresu ich kompetencji,
  • możliwość uzyskania finansowania zewnętrznego, jako uzupełnienie koniecznego wkładu własnego przy ubieganiu się o wsparcie (oferta banków i innych instytucji finansowych, w tym funduszy pożyczkowych czy funduszy poręczeniowych) lub jako wsparcia na prowadzenie działalności,

________________________________________

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że Konsultanci Punktu Konsultacyjnego świadczą odpłatne usługi doradcze w zakresie wypełniania wniosków o doposażenie stanowiska pracy oraz wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej finansowanych z Funduszu Pracy.


Zapraszamy do korzystania z usług!

BARR S.A.
ul. Kościuszki 65
23-400 Biłgoraj
tel. 84 686 53 93,
poniedziałek - piątek w godzinach 8.00-16.00