Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO) informujemy Pana/Panią, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły dotyczące tego znajdują się poniżej:

I. Administrator danych osobowych

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest Administratorem Pana/Pani danych osobowych..

II. Inspektor Ochrony Danych

Administrator danych osobowych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Jak skontaktować się z Administratorem? Za pomocą poczty elektronicznej na adres:biuro@barr.org.pl lub pisemnie na adres: Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Kościuszki 65, 23 – 400 Biłgoraj

III. Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne:

  • do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
  • do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit c RODO), zgodnie z informacjami dostępnymi w odniesieniu do poszczególnych operacji przetwarzania danych,
  • do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
  • do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), zgodnie z informacjami dostępnymi dla poszczególnych operacji przetwarzania danych.

IV. Kategorie danych, które przetwarzamy

Administrator danych przetwarza jedynie te kategorie danych, które są konieczne do realizacji celu określonego w punkcie III. Administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.

V. Odbiorcy danych

Pana/Pani dane osobowe administrator danych będzie udostępniał jedynie tym podmiotom, którym ma obowiązek udostępnić dane osobowe na mocy szczególnych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, ewentualnie takich, z którymi ma zawarte umowy współpracy.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator danych osobowych generalnie nie przekazuje danych poza obszar EOG.

VII. Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przetwarzane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, zgodnie z terminami określonymi w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

VIII. Prawa osób fizycznych, których dane są przetwarzane

Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych, tzw. prawo do zapomnienia w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  • ograniczenia przetwarzania danych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Polityka prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisie www.barr.org.pl zostały określone w naszej Polityce Prywatności.