Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kościuszki 65 23-400 Biłgoraj, tel.: 84 686 53 93,  email: biuro@barr.org.pl dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: www.barr.org.pl

2. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mateusz Bury, e-mail: biuro@barr.org.pl Można także zadzwonić na numer telefonu 84 686 53 93. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

3. Status pod względem zgodności z ustawą

Ułatwienia na stronie internetowej:

 • podwyższony kontrast i możliwość zmiany kontrastu
 • strona internetowa jest responsywna, umożliwia automatyczne dostosowanie wyświetlania do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie, także z poziomu menu przeglądarki
 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
 • możliwość poruszania się na stronie bez użycia myszki, korzystając z klawisza Tab

4. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

 • Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 • Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 • PgUp przewinięcie strony w górę
 • PgDn - przewinięcie strony w dół
 • Ctrl + "+" - powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "-" - pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony

5. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym wyłącznie po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta. Kontaktować się można dzwoniąc pod numer telefonu 84 686 53 93 lub na email: biuro@barr.org.pl

6. Dostępność architektoniczna

• Siedziba Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. znajduje się w jednym dwukondygnacyjnym budynku, zlokalizowanym w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 65

• Do budynku prowadzi jedno główne wejście - od frontu budynku

• Szerokość głównych drzwi wejściowych jest dostosowana do potrzeb osób  z niepełnosprawnościami.

• Wejście głównie nie posiada barier w postaci schodów i progów. Dla osób z wózkami dostępna jest cały hol na parterze budynku.

• Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na wprost klatki schodowej.

• W holu znajduje się dzwonek umożliwiający przywołanie personelu Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

• Na parterze znajduje się wydzielone pomieszczenie do obsługi osób z niepełnosprawnością

• Na parkingu przed budynkiem Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. wyznaczone zostało jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

• Budynek nie posiada windy

• W budynku nie ma pętli indukcyjnych

• Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

• W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

7. Informacje na temat procedury

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mateusz Bury.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 84 686 53 93.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz  żądania zapewnienia dostępności można składać

drogą mailową:  biuro@barr.org.pl 

pocztą: Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kościuszki 65 23-400 Biłgoraj

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę 

w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

8. Informacje dodatkowe

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Część materiałów zamieszczonych na stronie, w postaci załączników z zeskanowanymi dokumentami, zdjęciami, plakatami, oraz infografikami nie są dostępne cyfrowo w całości, gdyż zostały opublikowane przed 2018-09-23.

Strona internetowa  nie posiada dedykowanej aplikacji mobilnej. 

9. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 03.03.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.