Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Na naukę nigdy za późno!

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uzyskała dofinansowanie do projektu pod tytułem:
 „Na naukę nigdy za późno”  wersja ukraińska UKR
w ramach programu #FunduszeEuropejskie dla Lubelskiego 2021-2027
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

 

BARR SA Na nauke nigdy za pozno

>>pliki do pobrania 

Realizacja projektu ma na celu wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich z uwzględnieniem umiejętności w zakresie: 

 • kompetencji cyfrowych,
 • lepszego przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy,
 • ułatwiania zmiany ścieżki kariery zawodowej,
 • wspierania mobilności zawodowej,
 • przedsiębiorczości.

 

 

Uczestnicy:

Projekt obejmuje wsparciem wyłącznie osoby (48 osób 25 Kobiet dalej 'K'/23 Mężczyzn dalej 'M') dorosłe spełniające wszystkie poniższe warunki:

 1. pracują, zamieszkują lub przebywają na terenie województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,

 2. posiadają umiejętności podstawowe (rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe), odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji bez względu na wykształcenie oraz status zatrudnienia

 3. zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności, kompetencji.

Grupę 48 osób (25K/23M) będą stanowiły osoby w tym:
- 50% tj. 24 osoby (K/M) – osoby starsze i /lub osoby o niskich kwalifikacjach / lub osoby z niepełnosprawnościami (4 osoby w tym 2K/2M),
- 30% tj. 15 osób (11K/4M) - osoby dorosłe, korzystające w Polsce z ochrony czasowej w
związku z decyzją Rady UE (Unii Europejskiej) stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy.

 

Rekrutacja:

Spełnienie podstawowych kryterium kwalifikowalności do projektu – 1 punktóe (dalej w skrócie pkt)

Preferencja dla osób o statusie wymienionym poniżej:
1. Osoby 60+ – 1 pkt
2. Osoby o niskich kwalifikacjach – 1 pkt
3. Osoby z niepełnosprawnością – 1 pkt
4. Wysiedleńcy z Ukrainy – 2 pkt

W wyniku rekrutacji będzie można uzyskać maksymalnie 6 pkt.

 

Wsparcie:

W ramach projektu Beneficjent będzie realizować trójstopniową ścieżkę wsparcia dla każdego z uczestników projektu, obejmującą:
1) indywidualną diagnozę (ocenę) posiadanych umiejętności 48 osób x 2 godz. (96 godz.)
2) dopasowaną i elastyczną ofertę uczenia się, zgodną z wynikami audytu umiejętności (468 godz. szkolenia)
3) walidację nabytych umiejętności. (48 egzaminów)

 

Zaplanowano szkolenia dla 6 grup, każda grupa po 78h:
1 grupa: 01.02.2024r.– 31.03.2024r. (8 osób)
2 grupa: 01.06.2024r.– 31.07.2024r. (8 osób)
3 grupa: 01.10.2024r.– 30.11.2024r. (8 osób)
4 grupa: 01.02.2025r.– 31.03.2025r. (8 osób)
5 grupa: 01.05.2025r.– 30.06.2025r. (8 osób)
6 grupa: 01.10.2025r.– 30.11.2025r. (8 osób)

 

Program szkolenia „Kompetencje cyfrowe” (78 godz.)

2.1 Podstawy obsługi komputera wraz z przetwarzaniem tekstów - 18h

 • Rodzaje i obsługa komputerów
 • System operacyjny – programy komputerowe i ich zastosowanie
 • Obsługa okien (plików/folderów) oraz obsługa edytora tekstów (nauka pisania na komputerze oraz redagowania, formatowania i drukowania tekstów), wstawianie grafik do tekstów
 • Tworzenie i przetwarzanie treści
 • Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji

2.2. Podstawy pracy i bezpieczeństwa w sieci – 6 h

 • Narzędzia służące ochronie
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego przed zagrożeniami wynikającymi z korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych

2.3. Obsługa i korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych 18 h

 • Podstawowe pojęcia związane z arkuszami i komórkami Excela
 • Praca z tabelą i z zakresem danych
 • Obliczenia w Excelu – proste formuły i funkcje
 • Drukowanie i blokada arkuszy Excela

2.4. Komunikacja przez Internet – 12h

 • Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, aplikacji, platform umożliwiających kontakt, rozmowy wideo przez Internet
 • Dzielenie się informacjami i zasobami
 • Aktywność obywatelska online
 • Netykieta
 • Ocena informacji

2.5. E-usługi – 12h

 • aplikacje przydatne w życiu codziennym
 • bankowość internetowa
 • zakupy on-line
 • e-administracja np. aplikacja M-obywatel
 • e-zdrowie – np. Internetowe Konto Pacjenta
 • e-turystyka
 • e-edukacja
 • przechowywanie informacji, narzędzia dla bezpieczeństwa

2.6. Sporządzanie CV i listu motywacyjnego – 6h

 • Podstawowe zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych najważniejsze dane m.in. osobowe, kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie, zainteresowania
 • tworzenie swojego portfolio
 • zarządzanie tożsamością cyfrową

2.7. Podstawy fotografii i edycji zdjęć 6h

 • obsługa i funkcje aparatu
 • estetyka fotografii: twórcze podejście, kompozycja, posługiwanie się aparatem w plenerze i w pomieszczeniach zamkniętych
 • fotografia portretowa
 • podstawy obróbki cyfrowej i archiwizacja

3. Walidacja nabytych umiejętności (48 egzaminów)

Projekt przyczyni się do zwiększenia liczby osób dorosłych, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje adekwatnie do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy.

 

Wartość projektu: 301 526,10 zł.

Wartość wkładu z Funduszy Europejskich: 281 093,22 zł.  #FunduszeEuropejskie        (początek strony)

 

Kontakt:
Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
tel. +48 501 469 025

e-mail: biuro@barr.org.pl