Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Poręczenia kredytowe

Fundusz Poręczeniowy działa jako wyodrębniony Fundusz w strukturze Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Poręczenia kredytowe udzielane są w oparciu o Regulamin Funduszu Poręczeniowego.

BENEFICJENCI:

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, spełniajacy kryterium mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 7 ust.1 pkt 1) - 3) ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców.

SUMA PORĘCZENIA:

Maksymalna kwota udzielanego poręczenia nie może przekroczyć 100 000 .

Poręczenie nie może przekroczyć 60% wartości poręczanego finansowania. Poręczenie nie obejmuje odsetek i innych kosztów. Zabezpieczenie pozostałej części spoczywa na beneficjencie lub instytucji finansującej.

KOSZT:

Koszt udzielenia poręczenia ustalany jest indywidualnie na podstawie oceny ryzyka poręczeniowego oraz oceny zdolności finansowej klienta.

WYMAGANA DOKUMENTACJA:

1) wniosek o udzielenie poręczenia,

2) dokumenty rejestrowe:

  • Potwierdzenie wpisu do CEIDG
  • Wypis z KRS-u w przypadku spółek
  • Statut lub umowa Spółki w przypadku spółek

3) dokumenty dotyczące sytuacji finansowej:

  • bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok kalendarzowy
  • deklaracje roczne składane do Urzędu Skarbowego przez podmiot ubiegający się o poręczenie (np. PIT-36, PIT-37, CIT) za ostatni rok kalendarzowy
  • bilans oraz rachunek zysków i strat albo wydruk z programu księgowego lub wgląd do książki przychodów i rozchodów obrazujących aktualną sytuację finansową, tzn. za okres bieżący na koniec ostatniego zamkniętego miesiąca
  • ewidencja środków trwałych

4) Oświadczenie majątkowe

5) Biznes plan lub kopia wniosku o udzielenie kredytu  składanego  w instytucji  finansującej wraz z załącznikami oraz  promesa  lub deklaracja instytucji finansującej w sprawie udzielenia kredytu.

6) Pełnomocnictwo upoważniające organy Funduszu do wglądu w konto kredytowe wnioskodawcy.

7) Inne dokumenty i informacje - na życzenie komisji.

Aktualne dokumenty dostępne są w siedzibie Funduszu.

Informacje:

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
tel. 84 686 53 93
e-mail: poreczenia@barr.org.pl