Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - III edycja

Projekt "Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny 3", współfinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 3 851 046,40 zł w tym wkład Funduszy Europejskich 3 273 389,43 zł.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2022 r. do 31.08.2023 r. na terenie województwa lubelskiego.

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości jako jednej z form skutecznego przeciwdziałania bezrobociu, podnoszenia aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny poprzez kompleksowe wsparcie przy tworzeniu nowych przedsiębiorstw co zapewni skuteczną aktywizację zawodową grupy docelowej i trwałość powstałych miejsc pracy, w tym także w ramach samozatrudnienia.

Projekt skierowany jest do 72 osób w wieku 30+ zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, które nie prowadziły działalności gospodarczej ani nie wykonywały wolne zawody w przeciągu ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu.

Kandydaci do udziału w projekcie muszą należeć do minimum jednej z grup osób tj.:

1. osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj:

  • osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

2. mężczyźni w wieku 30 – 49 lat
3. imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia)
4. reemigranci
5.  osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny
6. osoby pracujące, w tym tzw. ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu

W ramach projektu zapewniamy:

  • szkolenia
  • dotacje
  • wsparcie pomostowe

Dokładnych informacji udzielamy w Biurze Projektu:
Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kościuszki 65 (I piętro) 23-400 Biłgoraj

tel. 501 469 025

e-mail:biuro@barr.org.pl

Zapraszamy!