Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Rekrutacja do projektu

Formularze rekrutacyjne do projektu przyjmowane są wyłącznie w terminie naborów w ramach poszczególnych rund konkursowych.

Terminy naborów ogłaszane są na stronie internetowej w zakładce "Aktualności projektowe" oraz na tablicy ogłoszeń w Biurze Projektu.

Formularze Rekrutacyjne wraz z załącznikami należy składać za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu - siedziba Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj, I piętro pokój nr 6, w terminie naboru (decyduje data i godzina wpływu do Biura Projektu).
Kandydat/Kandydatka do Projektu składa jeden Formularz Rekrutacyjny wraz z załącznikami.
Formularze Rekrutacyjne złożone przed i po terminie naboru lub dostarczone w inny sposób niż podany w ogłoszeniu (np. fax, e-mail) nie będą rozpatrywane.

Formularz rekrutacyjny dostępny jest w wersji doc., którą można edytować (wypełnić komputerowo).

Załączniki do formularza rekrutacyjnego:

1. Dokumenty potwierdzajace status zawodowy na rynku pracy:

  • osoby bezrobotne - zaświadczenie z PUP o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna
  • osoby bierne zawodowo - zaświadczenia z ZUS i KRUS o nieodprowadzaniu składek na ubezpieczenia społeczne/ decyzja o przyznaniu emerytury lub renty/ zaświadczenie od pracodawcy o przebywaniu na urlopie wychowawczym
  • osoby odchodzące z rolnictwa - zaświadczenie z KRUS o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych
  • osoby pracujące, w tym tzw. ubogie pracujące - kopia umowy o pracę/ umowy cywilnoprawnej i zaświadczenie z ZUS o odprowadzaniu składek na ubezpieczenia społeczne

2. Dokumenty potwierdzające przynależność do grupy osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

  • osoby długotrwale berobotne - zaświadczenie z PUP lub inne dokumenty potwierdzające fakt pozostawania bez pracy przez okres min. 12 m-cy
  • osoby o niskich kwalifikacjach - świadectwo ukończenia szkoły
  • osoby niepełnosprawne - orzeczenie o niepełnosprawności/ decyzja o przyznaniu renty