Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Informacje i wyjaśnienia

Komunikat I

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że zgodnie ze standardami udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 dotacje oraz finansowe wsparcie pomostowe udzielane będą w kwotach netto bez względu na status podatkowy uczestnika projektu. Podatek VAT nie jest kwalifikowalny.

Maksymalna kwota dotacji nie może przekraczać 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę, przy czym próg 6-krotności należy odnosić do kwoty brutto dotacji.

W związku z powyższym wypełniając formularz rekrutacyjny należy mieć na uwadze, że maksymalna kwota dotacji wynosi 27 000,00 zł brutto, natomiast maksymalna kwota wsparcia pomostowego wynosi 25 200,00 zł brutto (12 miesięcy x 2 100,00 zł), ale wsparcie wypłacane będzie wyłącznie w kwocie netto.

 

Komunikat II

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że wypełniając formularz rekrutacyjny należy mieć na uwadze, że podane informacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w sektorach białej, srebrnej i zielonej gospodarki są wiążące dla uczestnika projektu przez cały okres jego realizacji i podlegają monitorowaniu.

Planując rozpoczęcie działalności gospodarczej w sektorach białej, srebrnej i zielonej gospodarki należy w formularzu rekrutacyjnym wykazać i jednoznacznie uzasadnić, że głównym przedmiotem prowadzenia działalności będzie działalność w w/w sektorze / sektorach. W przypadku, gdy zakres planowanej do prowadzenia działalności będzie tylko w części wpisywał się w dany sektor, należy mieć na uwadze, że działalność w danym sektorze (tj. białej, srebrnej lub zielonej gospodarki) musi być działalnością przeważającą i jednocześnie musi istnieć możliwość zweryfikowania tego faktu przez BARR S.A. za pomocą dokumentów lub obiektywnych i mierzalnych wskaźników na etapie kontroli lub monitoringu prowadzanych działalności. W przypadku wątpliwości na etapie oceny wniosków BARR S.A. nie będzie kwalifikował tego typu działalności do sektora białej, srebrnej i zielonej gospodarki.

Prowadzenie działalności w sektorze białej gospodarki musi być związane z lecznictwem, ochroną zdrowia, farmaceutyką, usługami medyczno-opiekuńczymi oraz przemysłem produktów medycznych lub produkcją wyrobów medycznych. Przykładowo za działalność w sektorze białej gospodarki może być uznana działalność lekarska, dentystyczna, protetyczna, fizjoterapeutyczna, farmaceutyczna czy paramedyczna. 

Prowadzenie działalności w sektorze srebrnej gospodarki musi być związane z zaspokajaniem potrzeb wyłaniających się z procesu starzenia się ludności, tzn. działalność musi polegać na świadczeniu usług na rzecz osób starszych lub produkcji wyrobów dla tej grupy docelowej. Przykładowo za działalność w sektorze srebrnej gospodarki może być uznana działalność w zakresie świadczenia usług zdrowotnych na rzecz osób starszych (porady lekarskie, opieka geriatryczna, usługi rehabilitacyjne, usług protetyczne), działalność w zakresie świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych (domy opieki, usługi pielęgnacyjne), specjalistyczny przewóz osób starszych, zajęcia edukacyjne skierowane do osób starszych, zajęcia sportowe dla osób starszych z wyłączeniem świadczenia usług na rzecz innych grup odbiorców.

Prowadzenie działalności w sektorze zielonej gospodarki (poza rolnictwem), musi być związane z wykorzystaniem instrumentów sprzyjających ochronie środowiska poprzez redukcję emisji gazów i zanieczyszczeń czy zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i surowców w takich dziedzinach gospodarki jak transport zbiorowy, odnawialne źródła energii, budownictwo oraz gospodarka odpadami. Przykładowo za działalność w sektorze zielonej gospodarki może być uznana działalność w zakresie budownictwa domów energooszczędnych, domów pasywnych, wykonywanie termoizolacji czy energooszczędnych instalacji (ale już nie zwykła działalność remontowo-wykończeniowa np. układanie glazury, malowanie), recykling odpadów, działalność w zakresie OZE, działalność w zakresie gospodarki odpadami i ściekami, produkcja ekologiczna.