Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Informacje dla beneficjentów

Szanowni Państwo,

przypominamy, że termin wydatkowania środków z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosi 60 dni od dnia podpisania umowy. Wydatkowanie środków musi być zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zmiany w harmonogramie bez konieczności uzyskania zgody BARR S.A. możliwe są do wysokości 10% danego wydatku. Wszystkie zmiany powyżej ustalonego limitu jak i tworzenie nowych pozycji wymaga uprzedniej zgody BARR S.A.

Rozliczenia dotacji należy dokonać w terminie 30 dni od dnia zakończenia wydatkowania środków określonego w umowie o dofinasnowanie. W tym celu należy przedłożyć nastepujące dokumenty:

 • zestawienie wydatków
 • kopie opisanych dokumentów księgowych
 • potwierdzenia przelewów
 • kopie umów najmu, dzierżawy, kupna-sprzedaży itp.
 • oświadczenie zbywcy dotyczące używanego środka trwałego (w przypadku zakupu rzeczy używanych)
 • oświadczenie dotyczące zakupu sprzetu/urządzeń używanych (w przypadku zakupu rzeczy używanych)

Wsparcie pomostowe wypłacane jest po przedłożeniu dokumentów potwierdzajacych opłacenie składek ZUS (do 10 dnia nastepnego miesiąca). Rozliczenia wsparcia pomostowego za dany miesiąc należy dokonac do 10 dnia następnego miesiąca. W tym celu należy przedłożyć nastepujące dokumenty:

 • zestawienie wydatków
 • kopie opisanych dokumentów księgowych
 • potwierdzenia przelewów
 • kopie umów najmu, dzierżawy

Beneficjenci, którzy zadeklarowali zatrudnienie w terminie 12 m-cy od dnia rozpczęcia działalności przedstawiąją dokumenty potwierdzające dokonanie zatrudnienia tj.:

 • kopia umowy o pracę
 • potwierdzenia zgłoszenia pracownika do ZUS
 • potwierdzenia opłacenia składek ZUS za pracownika

Wszystkie wymagane dokumenty do pobrania poniżej.

zestawy-logo-01