Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Rekrutacja do projektu

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Beneficjent) ogłasza nabór Formularzy Rekrutacyjnych do Projektu „Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny 3” nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0057/21 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór Formularzy Rekrutacyjnych prowadzony będzie w terminie od 29.06.2022 r. do 20.07.2022 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (świąt) w godzinach 8.00 – 16.00 (UWAGA! Termin składania dokumentów rekrutacyjnych został wydłużony do dnia 20.07.2022 r.)

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie składają dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej i/lub elektronicznej.

Osobiście dokumenty można składać w Biurze Projektu: ul. Kościuszki 65; 23-400  Biłgoraj w godz. 8.00-16.00.

Dokumenty rekrutacyjne  można przesyłać drogą elektroniczną w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W uzasadnionych przypadkach dokumenty rekrutacyjne  można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu). E-mail na który należy przesyłać dokumenty: biuro@barr.org.pl

W przypadku dokumentów składanych elektronicznie termin upływa w dniu 20.07.2022 o godz. 23.59 (liczy się godzina zapisania wiadomości na serwerze).

W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej, powinny być one dostarczone  w zamkniętej kopercie opisanej wg poniższego wzoru:

 

Imię i Nazwisko Kandydata/tki

Adres
telefon

Zgłoszenie do projektu

„Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem zwiększenia aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny 3”  – NIE OTWIERAĆ

Nazwa i adres Beneficjenta

 

Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie lub odręcznie (wypełniony czytelnie, DRUKOWANYMI literami), w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy”.

Wszystkie dokumenty powinny być nierozerwalnie ze sobą spięte oraz podpisane w wymaganych miejscach (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony). Kserokopie (skany) dokumentów powinny zostać potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i muszą być opatrzone czytelnym podpisem kandydata/tki.

Dopuszczalne jest przedłożenie w ramach trwania naboru do projektu tylko jednego formularza rekrutacyjnego przez kandydata/tkę. W przypadku, gdy kandydat/tka złoży więcej niż jeden formularz rekrutacyjny, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego formularza rekrutacyjnego i złożenie nowego w terminie trwania naboru.

Kandydat/tka zainteresowany/a udziałem w projekcie ma obowiązek dostarczyć Beneficjentowi w wyznaczonym terminie prawidłowo wypełniony jeden komplet dokumentacji rekrutacyjnej (w wersji papierowej lub elektronicznej).

Przez dokumenty rekrutacyjne należy rozumieć formularz rekrutacyjny, którego wzór zamieszczony został na stronie www.barr.org.pl dostępny również w Biurze Projektu, w którym kandydaci/tki opiszą m.in. pomysł na firmę i jej profil, swoją wiedzę i doświadczenie (formalne i nieformalne) w zakresie planowanej do rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz złożą obligatoryjne oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu.

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w projekcie na dzień rozpoczęcia udziału w nim są m.in.:

W przypadku osób z niepełnosprawnościami uwierzytelniona przez kandydata/tkę kserokopia dokumentu potwierdzającego status osoby z niepełnosprawnościami:

  • w przypadku osób niepełnosprawnych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych będzie to:
  • orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 wspomnianej ustawy lub
  • orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub
  • orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia,

lub

  • w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego:
  • orzeczenie o niepełnosprawności, lub
  • inny dokument wydany przez lekarza poświadczający stan zdrowia, taki jak orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia o stanie zdrowia.

W przypadku osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające status tych osób jako bezrobotnych lub biernych zawodowo w dniu jego wydania.

W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, dokumentem tym może być również zaświadczenie z urzędu pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej w dniu jego wydania. Zaświadczenia, o których mowa w zdaniu pierwszym i drugim uznaje się za ważne przez okres 30 dni od ich wydania.

W przypadku osób bezrobotnych nie zarejestrowanych w urzędzie pracy, zaświadczenie z ZUS i KRUS o nieodprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zaświadczenie z Urzędu Pracy o nie figurowaniu w rejestrach Urzędu Pracy, zaświadczenie od pracodawców lub oświadczenie o aktywnym poszukiwaniu pracy w okresie ostatnich 4 tygodni, oświadczenie o gotowości do podjęcia pracy.

W przypadku osoby ubogiej pracującej, osoby zatrudnionej na umowie krótkoterminowej lub pracującej w ramach umów cywilnoprawnych kopia/ie umowy o pracę/ umowy cywilno-prawnej , zaświadczenie z ZUS o odprowadzaniu i wysokości odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wszystkich płatników.

W przypadku repatriantów/ imigrantów oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi lub inny równoważny dokument potwierdzający podjęcie pracy lub zamiar podjęcia pracy, kopia potwierdzenia zameldowania na czas określony lub stały, kopia karty pobytu lub zezwolenia na pracę

W przypadku osoby odchodzącej z rolnictwa Zaświadczenie z KRUS o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, oświadczenie/ deklaracja o rezygnacji z ubezpieczenia KRUS

W przypadku osoby, która utraciła pracę w wyniku pandemii COVID-19Kopia świadectwa pracy, decyzja o przyznaniu dodatku solidarnościowego, zaświadczenie z ZUS i KRUS o nieodprowadzaniu i wysokości odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wszystkich płatników, oświadczenie o utracie pracy w wyniku pandemii COVID-Zaświadczenia, o którym mowa powyżej uznaje się za ważne przez okres 30 dni od ich wydania.

Zapraszamy!

Uwaga: BARR S.A. zastrzega sobie możliwość anulowania procesu rekrutacji w każdym momencie w przypadku braku uzyskania dofinansowania na realizację projektu „Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem zwiększenia aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny 3”.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 501 469 025

Możliwość skorzystania z usług dostępowych

Uprzejmie informujemy, że strona www.barr.org.pl ma możliwość powiększenia czcionki i zmiany kontrastu, która dostępna jest poprzez panel umieszczony w prawym górnym rogu strony. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą skorzystać także z usług dostępowych np. tłumacza języka migowego, asystenta osoby z niepełnosprawnością. Budynek BARR S.A. w którym znajduje się biuro projektu jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową m.in. istnieje możliwość skorzystania z platformy przyschodowej. BARR S.A. udostepni też dokumenty dotyczące projektu w formie elektronicznej z możlwiością zmiany czcionki i kontrastu.