Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Nabór biznesplanów

Wnioski/biznes plany o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i przyznanie pomostowego wsparcia finansowego przyjmowane są wyłącznie w terminie naborów w ramach poszczególnych rund konkursowych.

Terminy naborów ogłaszane są na stronie internetowej w zakładce "Aktualności projektowe" oraz na tablicy ogłoszeń w Biurze Projektu.

Wnioski/biznes plany o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i przyznanie pomostowego wsparcia finansowego wraz z załącznikami należy składać za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu - siedziba Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj, I piętro pokój nr 6, w terminie naboru  (decyduje data i godzina wpływu do Biura Projektu).

Uczestnik/Uczestniczka Projektu składa jeden wniosek/biznes plan w dwóch egzemplarzach (oryginał i jedna kopia lub dwa oryginały) wraz z załącznikami.
Składane dokumenty muszą być spięte a w przypadku składania dokumentów za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej nalezy je przesłać w kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania Uczestnika/Uczestniczki Projektu z dopiskiem:
"Wniosek o przyznanie dotacji na rozpoczęcie dzielności gospodarczej i pomostowego wsparcia finansowego w ramach Projektu: Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny”

Wnioski/biznes plany o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i przyznanie pomostowego wsparcia finansowego złożone przed i po terminie naboru lub dostarczone w inny sposób niż podany w ogłoszeniu (np. fax, e-mail) nie będą rozpatrywane.

Do wniosków/biznes planów należy dołączyć załączniki:

  1. Zaświadczenie o ukończeniu etapu szkoleniowo-doradczego realizowanego w ramach projektu lub oświadczenie potwierdzające, że Uczestnik projektu posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.
  2. Dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę i doświadczenie w zakresie planowanej działalności gospodarczej.
  3. Dokumenty potwierdzające prawo do lokalu, w którym zarejestrowana/prowadzona będzie działalność gospodarcza.
  4. Dokumenty uzasadniające podane ceny towarów, maszyn, urządzeń, oprogramowania, towarów, prac remontowych planowanych do sfinansowania ze środków dotacji inwestycyjnej (np. oferty, wydruki ze stron internetowych, faktury pro forma, kosztorys prac remontowych).
  5. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.
  6. Oświadczenie o nieuzyskaniu wsparcia pomostowego tego samego typu o jakie się ubiega i niekorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych oraz o nieubieganiu się o inna pomoc dotyczącą tych samych kosztów kwalifikowanych.
zestawy-logo-01