Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Aktualności

26.08.2022r.

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że  zamieściła ostateczne zestawienie ocenionych biznesplanów na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny 3" wraz z informacją o rekomendacji.

Osoby, które otrzymały rekomendację „pozytywną – brak środków” informujemy, że ze względu na uzyskaną ilość punktów oraz ograniczoną pulę środków finansowych  w projekcie, Państwa wnioski znajdują się na liście rezerwowej i mogą być rekomendowane do dofinansowania pod warunkiem dostępności środków w projekcie. Jeżeli taka sytuacja zaistnieje, zostaniecie Państwo pisemnie poinformowani.

Jednocześnie informujemy że osoby, które otrzymały rekomendację „pozytywną” będą zobowiązane do założenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej najpóźniej do dnia 31.08.2022r.

O szczegółach i dalszym postępowaniu zostaniecie Państwo poinformowani e-mailowo.

Ostateczne zestawienie ocen biznesplanów


23.08.2022r.

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że  zamieściła zestawienie ocenionych biznesplanów na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny 3" wraz z informacją o rekomendacji.

Uczestnik Projektu, którego biznesplan/wniosek  po ocenie merytorycznej został oceniony negatywnie, ma prawo złożenia pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (odwołania).

Jednocześnie informujemy, że Beneficjent (BARR S.A.) zamieści na stronie projektu listę zakwalifikowanych osób do wsparcia finansowanego na rozpoczęcie działalności gospodarczej uszeregowaną w kolejności malejącej liczby punktów po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań od oceny oraz listę rezerwową na której znajdą się osoby, które uzyskały ocenę pozytywną, ale nie zakwalifikowały się z powodu braku środków oraz listę osób odrzuconych z powodu nie uzyskania wymaganej liczby punktów.

Zestawienie ocen biznesplanów/wniosków


04.08.2022 r.

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Beneficjent) ogłasza nabór Biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego do Projektu „Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny 3” nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0057/21 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Biznesplany i wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego składają wyłącznie Uczestnicy projektu tj. osoby zakwalifikowane do projektu, które ukończyły etap szkoleniowy.

Nabór Biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego prowadzony będzie w dniu. 17.08.2022 r.  w godzinach 8.00 – 16.00

Dokumenty mogą być składane w formie papierowej i/lub elektronicznej.

Osobiście dokumenty można składać w Biurze Projektu: ul. Kościuszki 65; 23-400  Biłgoraj w godz. 8.00-16.00.

Dokumenty można przesyłać drogą elektroniczną w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W uzasadnionych przypadkach dokumenty można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu). E-mail na który należy przesyłać dokumenty: biuro@barr.org.pl

Dokumenty do pobrania dostępne są w zakładce "Nabór biznesplanów".


04.08.2022 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny formularzy rekrutacyjnych złożonych do projektu "Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny 3" z uwzględnieniem procedury odwoławczej i oceny doradców zawodowych.

W terminie rekrutacji wpłyneło 97 formularzy rekrutacyjnych.

Poniżej przedstawiamy ostateczne wyniki rekrutacji.

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu w załączniku na dole strony.


29.07.2022 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny formularzy rekrutacyjnych złożonych do projektu "Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny 3".

W terminie rekrutacji wpłyneło 97 formularzy rekrutacyjnych.

Poniżej przedstawiamy wstępne wyniki rekrutacji, jednocześnie informujemy, że ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu zostanie podana do wiadomości po zakończeniu procedury odwoławczej.

Wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu w załączniku na dole strony.


18.07.2022 r.

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Beneficjent) ogłasza, że nabór Formularzy Rekrutacyjnych do Projektu „Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny 3” nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0057/21 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zostaje wydłużony do dnia 20.07.2022 r.

W przypadku dokumentów składanych elektronicznie termin upływa w dniu 20.07.2022 o godz. 23.59 (liczy się godzina zapisania wiadomości na serwerze).


17.06.2022 r.

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Beneficjent) ogłasza nabór Formularzy Rekrutacyjnych do Projektu „Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny 3” nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0057/21 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór Formularzy Rekrutacyjnych prowadzony będzie w terminie od 29.06.2022 r. do 18.07.2022 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (świąt) w godzinach 8.00 – 16.00

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie składają dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej i/lub elektronicznej.

Osobiście dokumenty można składać w Biurze Projektu: ul. Kościuszki 65; 23-400  Biłgoraj w godz. 8.00-16.00.

Dokumenty rekrutacyjne  można przesyłać drogą elektroniczną w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W uzasadnionych przypadkach dokumenty rekrutacyjne  można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu). E-mail na który należy przesyłać dokumenty: biuro@barr.org.pl

Ogłoszenie wraz z dokumentami dostępne jest w aktualnościach na stronie głównej projektu i w zakładce projektowej "Rekrutacja do projektu"