Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Aktualności projektowe

 

30.05.2022r.

Szanowni Państwo,

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że projrkt "Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny 2” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego został zakończony.

20.04.2021 r.

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków poniżej przedstawiamy Ostateczną listę rankingową wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i przyznanie pomostowego wsparcia finansowego w ramach III rundy  projektu „Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów  ze wskazaniem wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego.

Lista u dołu strony.


09.04.2021 r.

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy Wstępną Listę wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i przyznanie pomostowego wsparcia finansowego w ramach III rundy  projektu „Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów  ze wskazaniem wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego.

Ostateczna lista uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji, możliwa będzie po rozpatrzeniu wszystkich wniosków o ponowną ocenę biznesplanu zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz zaakceptowaniu protokołu z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Lista u dołu strony.


17.02.2021 r.

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Beneficjent) ogłasza nabór wniosków/biznes planów o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i przyznanie pomostowego wsparcia finansowego dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór wniosków/biznes planów o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i przyznanie pomostowego wsparcia finansowego prowadzony będzie w terminie od 01.03.2021 r. do 12.03.2021 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 8.00 – 16.00

Wnioski/biznes plany o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i przyznanie pomostowego wsparcia finansowego wraz z załącznikami należy składać za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu - siedziba Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj, I piętro pokój nr 6, w w/w terminie  (decyduje data i godzina wpływu do Biura Projektu).

Uczestnik/Uczestniczka Projektu składa jeden wniosek/biznes plan w dwóch egzemplarzach (oryginał i jedna kopia lub dwa oryginały) wraz z załącznikami.
Składane dokumenty muszą być spięte a w przypadku składania dokumentów za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej należy je przesłać w kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania Uczestnika/Uczestniczki Projektu z dopiskiem:
"Wniosek o przyznanie dotacji na rozpoczęcie dzielności gospodarczej i pomostowego wsparcia finansowego w ramach Projektu: Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny 2”

Wnioski/biznes plany o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i przyznanie pomostowego wsparcia finansowego złożone przed i po terminie naboru lub dostarczone w inny sposób niż podany w ogłoszeniu (np. fax, e-mail) nie będą rozpatrywane.

Uwaga!!! Biznesplany składają wyłącznie Uczestnicy projektu tj. osoby zakwalifikowane do projektu, które ukończyły etap szkoleniowo-doradczy.

Zapraszamy!


20.01.2020 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Komisja Rekrutacyjna zakończyła prace związaną z kwalifikacją Kandydatów do projektu "Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny 2" w ramach III RUNDY rekrutacyjnej.

Poniżej przedstawiamy ostateczne wyniki rekrutacji, z uwzględnieniem zakończonej procedury odwoławczej.

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu w załączniku na dole strony.


29.12.2020 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny formularzy rekrutacyjnych złożonych do projektu "Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny 2" w ramach III rundy rekrutacyjnej od 07.10.2020 r. do 12.10.2020 r.

W terminie rekrutacji wpłyneło 95 formularzy rekrutacyjnych. Do projektu wstępnie zostały zakwalifikowane 24 osoby, 38 osób znalazło się na liście rezerwowej, 22 formularze nie uzyskało wymaganej liczby punktów. 3 osoby nie uzyskały pozytywnej oceny formalnej, 6 osób zrezygnowały z udziału w projekcie, a 2 osoby wycowały złożone wnioski.

Poniżej przedstawiamy wstępne wyniki rekrutacji, jednocześnie informujemy, że ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu zostanie podana do wiadomości po zakończeniu procedury odwoławczej.

Jednocześnie informujemy, że Kandydaci, którzy nie zostali skierowani do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym i/lub nie zgadzają się z otrzymaną oceną/negatywną opinią, mają prawo wnieść odwołanie.
Każdemu kandydatowi przysługuje prawo złożenia do Beneficjenta wniosku (w formie pisemnej) o ponowną ocenę Formularza rekrutacyjnego i/lub o ponowną weryfikację predyspozycji przez doradcę zawodowego w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez niego pisemnej informacji o wynikach oceny/opinii. Termin na wniesienie odwołania liczony jest od dnia otrzymania przez kandydata ww. informacji.

Pisemna informacja o wynikach oceny zostanie przesłana wszystkim kandydatom na wskazny w formularzu adres email lub w przypadku jego braku na adres korespondencyjny. Za dzień otrzymania informacji uważa się dzień osobistego odbioru pisma, doręczenia pisma za pośrednictwem poczty lub kuriera, pierwszego awizowania pisma lub wysłania wiadomości za pomocą środka komunikacji elektronicznej (email) na wskazany przez kandydata w formularzu rekrutacyjnym adres.

Lista osób które wzięły udział w rekrutacji i wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu znajduje się w załączniku na dole strony.


11.12.2020 r.

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A zaprasza do składania ofert na realizację wsparcia szkoleniowo-doradczego (grupowego i indywidualnego) w ramach projektu „Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa 9 RYNEK PRACY, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

Oferta powinna być wydrukowana na druku załączonego formularza ofertowego, podpisana i złożona wraz z załącznikami, w terminie do 21 grudnia 2020 r. do godz. 12.00 poprzez:
email: biuro@barr.org.pl (należy przesłać skan podpisanej oferty wraz z załącznikami)

lub pocztą/osobiście na adres siedziby Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kościuszki 65 23-400 Biłgoraj.
 

Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data złożenia/dostarczenia (w przypadku oferty przesłanej drogą elektroniczną data zapisania na serwerze pocztowym Zamawiającego) a nie data nadania. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 84 6865393, 604564148
O wyborze oferty Zamawiający poinformuje każdego z Oferentów wskazanym przez niego kanałem informacyjnym. W przypadku złożenie oferty w formie elektronicznej Oferent najpóźniej przed dniem podpisania umowy zobowiązany będzie do dostarczenia oryginałów dokumentów w formie papierowej.

Ogłosznie wraz z załącznikami zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności.


08.10.2020 r.

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Beneficjent) informuje, że zgodnie z Regulaminem rekrutacji, z dniem 12.10.2020 r. zostanie zakończony nabór Formularzy Rekrutacyjnych do Projektu „Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny 2” nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0149/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

W związku z powyższym przyjete zostaną tylko Formularze rekrutacyjne, które wpłyną do siedziby BARR S.A. najpóźniej w dniu 12.10.2020 r. za pośrednictwem poczty/kuriera lub zostaną złożone w biurze projektu w godz. 09.00 - 14.00.


23.09.2020 r.

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Beneficjent) ogłasza nabór Formularzy Rekrutacyjnych do Projektu „Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny 2” nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0149/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach III rundy rekrutacyjnej

Nabór Formularzy Rekrutacyjnych prowadzony będzie w terminie od 07.10.2020 r. do 27.10.2020 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (świąt) w godzinach 9.00 – 14.00

Formularze Rekrutacyjne wraz z załącznikami należy składać za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu - siedziba Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj, I piętro pokój nr 6, w w/w terminie (decyduje data i godzina wpływu do Biura Projektu)
Kandydat/Kandydatka do Projektu składa jeden Formularz Rekrutacyjny wraz z załącznikami (UWAGA: Formularz rekrutacyjny składa się w 2 egzemplarzach)
Formularze Rekrutacyjne złożone przed i po terminie naboru lub dostarczone w inny sposób niż podany w ogłoszeniu (np. fax, e-mail) nie będą rozpatrywane.

Zapraszamy!


17.09.2020 r.

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków poniżej przedstawiamy Ostateczną listę rankingową wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i przyznanie pomostowego wsparcia finansowego w ramach II rundy  projektu „Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów  ze wskazaniem wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego.

Lista u dołu strony.


28.08.2020 r.

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy Wstępną Listę wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i przyznanie pomostowego wsparcia finansowego w ramach II rundy  projektu „Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów  ze wskazaniem wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego.

Ostateczna lista uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji, możliwa będzie po rozpatrzeniu wszystkich wniosków o ponowną ocenę biznesplanu zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz zaakceptowaniu protokołu z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Lista u dołu strony.


17.07.2020 r.

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Beneficjent) ogłasza nabór wniosków/biznes planów o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i przyznanie pomostowego wsparcia finansowego dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór wniosków/biznes planów o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i przyznanie pomostowego wsparcia finansowego prowadzony będzie w terminie od 20.07.2020 r. do 31.07.2020 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 8.00 – 16.00

Wnioski/biznes plany o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i przyznanie pomostowego wsparcia finansowego wraz z załącznikami należy składać za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu - siedziba Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj, I piętro pokój nr 6, w w/w terminie  (decyduje data i godzina wpływu do Biura Projektu).

Uczestnik/Uczestniczka Projektu składa jeden wniosek/biznes plan w dwóch egzemplarzach (oryginał i jedna kopia lub dwa oryginały) wraz z załącznikami.
Składane dokumenty muszą być spięte a w przypadku składania dokumentów za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej należy je przesłać w kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania Uczestnika/Uczestniczki Projektu z dopiskiem:
"Wniosek o przyznanie dotacji na rozpoczęcie dzielności gospodarczej i pomostowego wsparcia finansowego w ramach Projektu: Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny 2”

Wnioski/biznes plany o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i przyznanie pomostowego wsparcia finansowego złożone przed i po terminie naboru lub dostarczone w inny sposób niż podany w ogłoszeniu (np. fax, e-mail) nie będą rozpatrywane.

Uwaga!!! Biznesplany składają wyłącznie Uczestnicy projektu tj. osoby zakwalifikowane do projektu, które ukończyły etap szkoleniowo-doradczy.

Zapraszamy!


27.05.2020 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Komisja Rekrutacyjna zakończyła prace związaną z kwalifikacją Kandydatów do projektu "Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny 2" w ramach II RUNDY rekrutacyjnej.

Poniżej przedstawiamy ostateczne wyniki rekrutacji, z uwzględnieniem zakończonej procedury odwoławczej.

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu w załączniku na dole strony.


18.05.2020 r.

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A zaprasza do składania ofert na realizację wsparcia szkoleniowo-doradczego (grupowego i indywidualnego) w ramach projektu „Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa 9 RYNEK PRACY, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

Oferta powinna być wydrukowana na druku załączonego formularza ofertowego, podpisana i złożona wraz z załącznikami, w terminie do 26 maja 2020 r. poprzez:
email: biuro@barr.org.pl (należy przesłać skan podpisanej oferty wraz z załącznikami)

lub pocztą/osobiście na adres siedziby Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kościuszki 65 23-400 Biłgoraj.
 

Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data złożenia/dostarczenia (w przypadku oferty przesłanej drogą elektroniczną data zapisania na serwerze pocztowym Zamawiającego) a nie data nadania. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 84 6865393, 604564148
O wyborze oferty Zamawiający poinformuje każdego z Oferentów wskazanym przez niego kanałem informacyjnym. W przypadku złożenie oferty w formie elektronicznej Oferent najpóźniej przed dniem podpisania umowy zobowiązany będzie do dostarczenia oryginałów dokumentów w formie papierowej.

Ogłosznie wraz z załącznikami zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności.


15.05.2020 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny formularzy rekrutacyjnych złożonych do projektu "Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny 2" w ramach II rundy rekrutacyjnej od 05.03.2020 r. do 13.03.2020 r.

W terminie rekrutacji wpłyneło 69 formularzy rekrutacyjnych. Do projektu wstępnie zostały zakwalifikowane 24 osoby, 21 osób znalazło się na liście rezerwowej, 17 formularzy nie uzyskało wymaganej liczby punktów. 3 osoby nie uzyskały pozytywnej oceny formalnej, a 4 osoby zrezygnowały z udziału w projekcie.

Poniżej przedstawiamy wstępne wyniki rekrutacji, jednocześnie informujemy, że ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu zostanie podana do wiadomości po zakończeniu procedury odwoławczej.

Jednocześnie informujemy, że Kandydaci, którzy nie zostali skierowani do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym i/lub nie zgadzają się z otrzymaną oceną/negatywną opinią, mają prawo wnieść odwołanie.
Każdemu kandydatowi przysługuje prawo złożenia do Beneficjenta wniosku (w formie pisemnej) o ponowną ocenę Formularza rekrutacyjnego i/lub o ponowną weryfikację predyspozycji przez doradcę zawodowego w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez niego pisemnej informacji o wynikach oceny/opinii. Termin na wniesienie odwołania liczony jest od dnia otrzymania przez kandydata ww. informacji.

Pisemna informacja o wynikach oceny zostanie przesłana wszystkim kandydatom na wskazny w formularzu adres email lub w przypadku jego braku na adres korespondencyjny. Za dzień otrzymania informacji uważa się dzień osobistego odbioru pisma, doręczenia pisma za pośrednictwem poczty lub kuriera, pierwszego awizowania pisma lub wysłania wiadomości za pomocą środka komunikacji elektronicznej (email) na wskazany przez kandydata w formularzu rekrutacyjnym adres.

Lista osób które wzięły udział w rekrutacji i wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu znajduje się w załączniku na dole strony.


12.03.2020 r.

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Beneficjent) informuje, że zgodnie z Regulaminem rekrutacji, z dniem 13.03.2020 r. zostanie zakończony nabór Formularzy Rekrutacyjnych do Projektu „Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny 2” nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0149/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

W związku z powyższym przyjete zostaną tylko Formularze rekrutacyjne, które wpłyną do siedziby BARR S.A. w dniu 13.03.2020 r. za pośrednictwem poczty/kuriera lub zostaną złożone w biurze projektu w godz. 09.00 - 14.00.


24.02.2020 r.

W dniu 21.02.2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosków o wsparcie pomostowe w ramach I rundy  projektu „Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny 2” nr RPLU.09.03.00-06-0149/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poniżej przedstawiamy Ostateczną Listę wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów ze wskazaniem wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego.

Lista wniosków u dołu strony.


19-02-2020 r.

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Beneficjent) ogłasza nabór Formularzy Rekrutacyjnych do Projektu „Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny 2” nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0149/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach II rundy rekrutacyjnej

Nabór Formularzy Rekrutacyjnych prowadzony będzie w terminie od 05.03.2020 r. do 25.03.2020 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (świąt) w godzinach 9.00 – 14.00

Formularze Rekrutacyjne wraz z załącznikami należy składać za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu - siedziba Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj, I piętro pokój nr 6, w w/w terminie (decyduje data i godzina wpływu do Biura Projektu)
Kandydat/Kandydatka do Projektu składa jeden Formularz Rekrutacyjny wraz z załącznikami (UWAGA: Formularz rekrutacyjny składa się w 2 egzemplarzach)
Formularze Rekrutacyjne złożone przed i po terminie naboru lub dostarczone w inny sposób niż podany w ogłoszeniu (np. fax, e-mail) nie będą rozpatrywane.

Zapraszamy!


06.02.2020 r.

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy Wstępną Listę wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i przyznanie pomostowego wsparcia finansowego w ramach I rundy  projektu „Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów  ze wskazaniem wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego.

Ostateczna lista uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji, możliwa będzie po rozpatrzeniu wszystkich wniosków o ponowną ocenę biznesplanu zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz zaakceptowaniu protokołu z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Lista u dołu strony.


 

12.12.2019 r.

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Beneficjent) ogłasza nabór wniosków/biznes planów o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i przyznanie pomostowego wsparcia finansowego dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór wniosków/biznes planów o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i przyznanie pomostowego wsparcia finansowego prowadzony będzie w terminie od 27.12.2019 r. do 09.01.2020 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 8.00 – 16.00

Wnioski/biznes plany o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i przyznanie pomostowego wsparcia finansowego wraz z załącznikami należy składać za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu - siedziba Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj, I piętro pokój nr 6, w w/w terminie  (decyduje data i godzina wpływu do Biura Projektu).

Uczestnik/Uczestniczka Projektu składa jeden wniosek/biznes plan w dwóch egzemplarzach (oryginał i jedna kopia lub dwa oryginały) wraz z załącznikami.
Składane dokumenty muszą być spięte a w przypadku składania dokumentów za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej należy je przesłać w kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania Uczestnika/Uczestniczki Projektu z dopiskiem:
"Wniosek o przyznanie dotacji na rozpoczęcie dzielności gospodarczej i pomostowego wsparcia finansowego w ramach Projektu: Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny 2”

Wnioski/biznes plany o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i przyznanie pomostowego wsparcia finansowego złożone przed i po terminie naboru lub dostarczone w inny sposób niż podany w ogłoszeniu (np. fax, e-mail) nie będą rozpatrywane.

Uwaga!!! Biznesplany składają wyłącznie Uczestnicy projektu tj. osoby zakwalifikowane do projektu, które ukończyły etap szkoleniowo-doradczy.

Zapraszamy!


14.11.2019 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Komisja Rekrutacyjna zakończyła prace związaną z kwalifikacją Kandydatów do projektu "Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny 2" w ramach I RUNDY rekrutacyjnej.

Poniżej przedstawiamy ostateczne wyniki rekrutacji, z uwzględnieniem zakończonej procedury odwoławczej.

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu w załączniku na dole strony.


24.10.2019 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny formularzy rekrutacyjnych złożonych do projektu "Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny 2" w ramach I rundy rekrutacyjnej od 02.09.2019 r. do 10.09.2019 r.

W terminie rekrutacji wpłyneło 71 formularzy rekrutacyjnych. Do projektu wstępnie zostały zakwalifikowane 24 osoby, 29 osób znalazło się na liście rezerwowej, 18 formularzy nie uzyskało wymaganej liczby punktów.

Poniżej przedstawiamy wstępne wyniki rekrutacji, jednocześnie informujemy, że ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu zostanie podana do wiadomości po zakończeniu procedury odwoławczej.

Wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu w załączniku na dole strony.


09.09.2019 r.

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Beneficjent) informuje, że zgodnie z Regulaminem rekrutacji, z dniem 10.09.2019 r. zostanie zakończony nabór Formularzy Rekrutacyjnych do Projektu „Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny 2” nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0149/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

W związku z powyższym Formularze rekrutacyjne można złożyć jeszcze tylko w dniu 10.09.2019 r. w godz. 09.00 - 14.00.


14-08-2019 r.

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Beneficjent) ogłasza nabór Formularzy Rekrutacyjnych do Projektu „Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny 2” nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0149/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Nabór Formularzy Rekrutacyjnych prowadzony będzie w terminie od 02.09.2019 r. do 20.09.2019 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (świąt) w godzinach 9.00 – 14.00

Formularze Rekrutacyjne wraz z załącznikami należy składać za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu - siedziba Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj, I piętro pokój nr 6, w w/w terminie (decyduje data i godzina wpływu do Biura Projektu)
Kandydat/Kandydatka do Projektu składa jeden Formularz Rekrutacyjny wraz z załącznikami
Formularze Rekrutacyjne złożone przed i po terminie naboru lub dostarczone w inny sposób niż podany w ogłoszeniu (np. fax, e-mail) nie będą rozpatrywane.

Zapraszamy!