Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Pożyczka inwestycyjno - obrotowa z środków RPO WL 2014 - 2020

banner_msp_lubelskie

Na co można otrzymać pożyczkę?

Na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:

 • założeniem nowego zakładu, lub
 • zwiększeniem zdolności produkcyjnych / usługowych istniejącego zakładu, lub
 • dywersyfikacją produkcji / usług zakładu poprzez wprowadzenie produktów / usług uprzednio nie produkowanych / nie świadczonych w zakładzie, lub
 • zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

oraz do 50% wartości pożyczki może zostać przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego, przy czym będzie on  bezpośrednio związany z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie.

 

Jakie są parametry pożyczki?

Parametry produktu Pożyczka mała Pożyczka duża
wartość pożyczki do 250 000,00 zł od 250 000,01 zł do 1 000 000,00 zł
okres spłaty do 5 lat do 8 lat
okres karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy do 6 miesięcy

grupa docelowa

oprocentowanie (stałe w skali roku)

Mikro i małe przedsiębiorstwa

- na zasadach rynkowych - od 8,22%

- na zasadach pomocy de minimis - 3,81%

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

- na zasadach rynkowych - od 8,22%

- na zasadach pomocy de minimis - 3,81%

dodatkowe opłaty i prowizje brak brak

 

Jaką wartość inwestycji można sfinansować w ramach pożyczki?

Udział Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia rozwojowego może stanowić do 100% jego wartości.

 

Jakie są ograniczenia w finansowaniu?

 1. Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest zasadniczo do wysokości 10% środków z pożyczki. Ograniczenie to nie dotyczy nabywania budynków, lokali lub ich części na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej (decydujące znaczenie ma główny przedmiot nabycia) oraz zakupu gruntu, w sytuacji gdy grunt ten pełni funkcję służebną w stosunku do nieruchomości i jest niezbędny z punktu widzenia działalności gospodarczej, która ma być prowadzona w nabywanym budynku lub lokalu.
 2. Środki Pożyczki nie mogą nakładać się finansowaniem z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej.
 3. Prefinansowanie wydatków na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej;
 4. Refinansowanie całości lub części wydatków, które na dzień złożenia wniosku o udzielenie Jednostkowej Pożyczki zostały już poniesione (tj. opłacone);
 5. Finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu;
 6. Refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
 7. Dokonanie spłaty zobowiązań publiczno-prawnych Ostatecznego Odbiorcy;
 8. Finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu lub stanowiących lokatę kapitału;
 9. Finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego;
 10. Finansowanie działalności w zakresie wyrobów tytoniowych, obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, treści pornograficznych, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów, budowy sieci szerokopasmowych;


Jakie warunki musi spełniać firma?

 1. nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014 r.);
 2. nie ciąży na niej obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego,
 3. jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014  z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu – w przypadku pożyczki małej tylko mikro i małe przedsiębiorstwa,
 4. jest osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego,
 5. nie jest wykluczona, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107   i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (jeżeli przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc de minimis);
 6. nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji,
 7. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy pożyczki posiadają w województwie lubelskim siedzibę lub oddział, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 8. nie posiada zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków i innych należności publicznoprawnych.

 

Jakie jest zabezpieczenie spłaty pożyczki?

Obligatoryjnym zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny wystawiany przez Pożyczkobiorcę wraz z deklaracją wekslową. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej Przedsiębiorcy – również poręczenie wekslowe współmałżonka.
Dodatkowe zabezpieczenie spłaty pożyczki uzależnione jest od kwoty pożyczki, okresu spłaty, ryzyka związanego z wnioskowaną transakcją, itp. (np. poręczenie osób fizycznych i prawnych, hipoteka na nieruchomości, zastaw rejestrowy i przewłaszczenie na zabezpieczenie na środkach trwałych, itp.)

 

Jakie są zasady rozliczenia pożyczki?

Termin na rozliczenie pożyczki wynosi standardowo 90 dni od dnia wypłaty całości kwoty pożyczki. W uzasadnionych przypadkach, na Państwa wniosek możemy zaakceptować wydłużenie tego terminu maksymalnie o kolejne 90 dni ze względu na charakter inwestycji (maksymalna liczba dni na udokumentowanie wydatkowanych środków po dwukrotnym wydłużeniu standardowego terminu nie może być dłuższa niż 180 dni). Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków jest faktura lub dokument równoważny.

 

Skąd pochodzą środki na pożyczki?

Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 30 listopada 2016 roku podpisał Umowę o Finansowanie z Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w zakresie zarządzania funduszem funduszy i wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Na mocy umowy Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Beneficjenta – Menadżera Funduszu Funduszy. 

 • Tytuł Projektu: Fundusz Funduszy Województwa Lubelskiego 
 • Wartość Projektu: 425 858 110,77 zł, w tym: wkład UE: 361,98 mln zł, wkład krajowy: 63,88 mln zł

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego cztery umowy operacyjne na wdrażanie  „Instrumentu Finansowego – Pożyczka mała oraz Pożyczka Duża” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. W ramach zawartych umów dla przedsiębiorców z województwa lubelskiego uruchomione zostały preferencyjne pożyczki unijne. Kwota wsparcia wynosi łącznie 75 000 000 zł. Głównym celem projektu jest ułatwienie przedsiębiorcom z terenu województwa lubelskiego dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć gospodarczych. 

 


Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Funduszu Pożyczkowego BARR S.A. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

Kontakt:
Fundusz Pożyczkowy BARR S.A.
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
tel. + 48 784 346 995, + 48 511 136 822, + 48 605 253 388

e-mail: pozyczki@barr.org.pl

 

                                  

 

Zachęcamy do wypełnienia wniosku o pożyczkę w Generatorze wniosków BARR S.A. dostępnym

TUTAJ

Instrukcja działania Generatora znajduje się poniżej