Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Pożyczka ze środków RPO WP 2014 - 2020

 

 

Na co można otrzymać pożyczkę?

Na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.

Warunkiem przyznania pożyczki jest uzasadnienie, że finansowanie prowadzić będzie do osiągnięcia poprawy w zakresie płynności firmy i utrzymania prowadzonej działalności gospodarczej.

Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone w szczególności na: 

 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
 • zobowiązania publiczno-prawne pożyczkobiorcy,
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp., 
 • zatowarowanie, półprodukty itp., 
 • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania pożyczkobiorcy

BARR S.A. może sfinansować wydatki pod warunkiem, że finansowaniu nie będą podlegały zobowiązania dla których termin zapadalności przypadł przed 1 lutym 2020 r.

 

Jakie są parametry pożyczki?

 • wartość pożyczki: do 600 000 zł,
 • okres spłaty: do 6 lat
 • okres karencji w spłacie rat kapitałowo - odsetkowych: do 6 miesięcy
 • wakacje kredytowe: raz do roku na 2 miesiące, w pierwszym i drugim roku okresu spłaty pożyczki
 • kto może się ubiegać: mikro, małe lub średnie firmy
 • wysokość oprocentowania: 0% (na zasadach pomocy de minimis), lub na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r.), lub od 1,21% (na warunkach rynkowych)
 • brak jakichkolwiek dodatkowych opłat lub prowizji oraz wkładu własnego.

 

Ile można sfinansować w ramach pożyczki?

Udział Pożyczki w koszcie zadania może stanowić do 100% jego wartości brutto.

 

Jakie są ograniczenia w finansowaniu?

Zobowiązania publiczno-prawne nie mogą być finansowane ze środków pożyczki w przypadku udzielenia pożyczki na warunkach pomocy de minimis.


Jakie warunki musi spełniać firma?

 1. na dzień 31.12.2019 przedsiębiorca nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014 r), a obecnie znajduje się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19 lub jest nią zagrożony. 
 2. nie ciąży na przedsiębiorcy obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego; 
 3. jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu; 
 4. jest osobą fizyczną, osobą prawną, albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego, 
 5. nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji, w szczególności na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy o skutkach powierzenia wykonywanej pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terenie RP, art. 9, ust. 1 pt. 2 a ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, 
 6. nie jest podmiotem, w stosunku do którego BARR S.A. lub osoby upoważnione do jego reprezentacji posiadają, tak bezpośrednio jak i pośrednio, jakiekolwiek powiązania, w tym o charakterze majątkowym, kapitałowym, osobowym czy też faktycznym, które wpływają lub mogłyby potencjalnie wpływać na prawidłową realizację umowy pożyczki, 
 7. nie jest wykluczony, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (jeżeli przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc de minimis), 
 8. najpóźniej w dniu 31.12.2019 r. posiadał na terenie województwa podkarpackiego siedzibę / oddział, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

W przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada ujawnionego w CEIDG stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, taki przedsiębiorca może otrzymać wsparcie, pod warunkiem, że posiada adres zamieszkania na terenie województwa podkarpackiego. 

 

Jakie jest zabezpieczenie spłaty pożyczki?

 1. dla pożyczek o wartości do 100 tys. zł jedynym wymaganym zabezpieczeniem może być wystawiony przez przedsiębiorcę weksel in blanco,
 2. dla pożyczek o wartości powyżej 100 tys. zł zabezpieczeniem jest weksel in blanco oraz dodatkowe zabezpieczenie zgodnie z decyzją BARR S.A.

Dodatkowe zabezpieczenie spłaty pożyczki uzależnione jest od kwoty pożyczki, okresu spłaty, ryzyka związanego z wnioskowaną transakcją, itp. (np. poręczenie osób fizycznych i prawnych, hipoteka na nieruchomości, zastaw rejestrowy i przewłaszczenie na zabezpieczenie na środkach trwałych, itp.)

 

Jakie są zasady rozliczenia pożyczki?

Wydatkowanie środków pożyczki musi nastąpić w terminie do 180 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty pożyczki, przy czym termin 180 dni określa datę, do której mogą być wystawiane dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek pożyczkobiorcy, BARR S.A. może zaakceptować wydłużenie tego terminu maksymalnie o kolejne 180 dni.
Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki została przyznana pożyczka, jest faktura lub dokument równoważny nieopłacony na dzień 1 lutego 2020 roku.

 

 

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Pośrednik Finansowy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Wdrażanie Instrumentów Finansowych w Działaniu 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałaniu 1.4.2 Instrumenty Finansowe"

Beneficjentem projektu jest Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Celem Projektu jest ułatwienie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z terenu województwa podkarpackiego pozyskanie finansowania płynnościowego w związku negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19
Planowanym efektem Projektu będzie wsparcie minimum 26 przedsiębiorstw z segmentu MSP.


W ramach Umowy Operacyjnej nr 2/RPPK/6820/2020/I/DIF/305 Pośrednik Finansowy otrzymał 12 000 000 zł, w tym wkład Funduszu Funduszy wnosi 12 000 000 zł. 

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 448,33 mln zł
 


Zapraszamy do kontaktu z naszym Funduszem Pożyczkowym.

Pracownicy wyjaśnią wszelkie wątpliwości i udzielą Państwu pomocy.
 

Istnieje możliwość złożenia w formie elektronicznej wniosku o pożyczkę wraz z załącznikami wymaganymi do uruchomienia procedury oceny wniosku o pożyczkę jak również możliwość elektronicznego podpisywania dokumentów, w tym możliwość zawarcia i obsługi umowy pożyczki on-line. Informacje szczegółowe w jaki sposób to zrobić zawiera zamieszczona poniżej instrukcja.

 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

Kontakt:
Fundusz Pożyczkowy BARR S.A.
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
tel. + 48 784 346 995, + 48 511 136 822, + 48 605 253 388

e-mail: pozyczki@barr.org.pl

 

Filia BARR S.A. w Tarnobrzegu
ul. Dominikańska 16, 39 - 400 Tarnobrzeg
tel. + 48 519 041 245

e-mail: m.gadawska@barr.org.pl

 

Punkt Obsługi Klienta BARR S.A. w Nisku
ul. Wolności 2A, 37 - 400 Nisko
tel. + 48 695 588 952