Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Pożyczka płynnościowa POIR

pakiet-pomocowy-1200x628-v2

Na co można otrzymać pożyczkę?

Na sfinansowanie wydatków wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem płynności finansowej, w tym związanych z odbudową działalności po okresie epidemii COVID-19, w związku z doświadczanymi przez nią negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

Warunkiem przyznania pożyczki jest uzasadnienie, że konsekwencje epidemii COVID-19 w istotny sposób spowodowały (historycznie lub na moment składania wniosku o pożyczkę) problemy przedsiębiorcy z płynnością lub uprawdopodobnią ryzyko wystąpienia takiej sytuacji w najbliższej przyszłości.

Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone w szczególności na: 

 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
 • zobowiązania publiczno-prawne pożyczkobiorcy,
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania pożyczkobiorcy,
 • bieżące raty (rozumiane jako nieopłacone raty z terminem spłaty między 120 dniami przed dniem złożenia wniosku. a ostatnim dniem okresu wydatkowania pożyczki) kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.

BARR S.A. może sfinansować nieopłacone na dzień złożenia wniosku o pożyczkę wydatki oraz przedsięwzięcia które nie zostały fizycznie zakończone lub w pełni wdrożone na dzień podjęcia decyzji o udzieleniu pożyczki.

O ile jest to niezbędne do utrzymania działalności pożyczkobiorcy i poprawy jego płynności finansowej, dopuszcza się finansowane wydatków inwestycyjnych do wysokości 20% środków wypłaconych na rzecz pożyczkobiorcy.

 

Jaka jest maksymalna wartość pożyczki?

Łączna wartość finansowania, tj. łączna wartość pożyczek udzielonych jednemu przedsiębiorcy ze środków Projektu (tj. w ramach Pożyczki płynnościowej POIR finansowanej ze środków REACT-EU) nie może przekroczyć 15 mln zł, z uwzględnieniem, że wartość finansowania na rzecz jednego przedsiębiorcy nie może przekraczać:

 • dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez pożyczkobiorcę oraz kosztów personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane; w przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tym dniu maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo
 • 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r.; albo
 • jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i w oparciu o oświadczenie przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność finansową, poparte odpowiednim uzasadnieniem, kwota główna pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność finansową od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy.

pomoc udzielona jednemu przedsiębiorcy na podstawie Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 nie może przekroczyć 2,3 mln euro

 

Jakie są parametry pożyczki?

 • okres spłaty: do 6 lat
 • okres karencji w spłacie rat kapitałowo - odsetkowych lub rat kapitałowych: do 6 miesięcy
 • wakacje kredytowe: do 4 miesięcy w pierwszych dwóch latach okresu spłaty pożyczki.
 • kto może się ubiegać: mikro, małe lub średnie firmy
 • wysokość oprocentowania: na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 z póżn. zm.. - Pożyczkobiorca spłaca jedynie kapitał pożyczki, BGK udziela dotacji do odsetek; lub na warunkach rynkowych.
 • brak jakichkolwiek dodatkowych opłat lub prowizji oraz wkładu własnego.

 

Ile można sfinansować w ramach pożyczki?

Udział Pożyczki w koszcie zadania może stanowić do 100% jego wartości brutto.

 

Jakie są ograniczenia w finansowaniu?

 • finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% środków wypłaconych na rzecz pożyczkobiorcy.
 • o ile jest to niezbędne do utrzymania działalności pożyczkobiorcy i poprawy jego płynności finansowej, dopuszcza się finansowane wydatków inwestycyjnych do wysokości 20% środków wypłaconych na rzecz pożyczkobiorcy.

 

Jakie są wykluczenia w finansowaniu?

Środki z pożyczki nie mogą być przeznaczone na:

 1. finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
 2. prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej;
 3. refinansowanie całości lub części wydatków, które na dzień złożenia wniosku zostały już poniesione (tj. opłacone);
 4. refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych, z wyjątkiem możliwości finansowania rat bieżących;
 5. finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu lub stanowiące lokatę kapitału;
 6. finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu;
 7. finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego;
 8. finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 9. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych, jeżeli jest to główna działalność przedsiębiorcy;
 10. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych;
 11. finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
 12. finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
 13. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
 14. finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych;
 15. finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;
 16. finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.


Jakie warunki musi spełniać firma?

 1. w dniu udzielenia pożyczki nie znajdowała się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/20143 lub w dniu 31.12.2019 nie znajdowała się w trudnej sytuacji, jeżeli po tym dniu znalazły się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID-19; 
 2. nie ciąży na przedsiębiorcy obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego; 
 3. jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu; 
 4. jest osobą fizyczną, osobą prawną, albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego. 
 5. nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji, w szczególności na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy o skutkach powierzenia wykonywanej pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terenie RP, art. 9, ust. 1 pt. 2 a ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, 
 6. nie jest podmiotem, w stosunku do którego BARR S.A. lub osoby upoważnione do jego reprezentacji posiadają, tak bezpośrednio jak i pośrednio, jakiekolwiek powiązania, w tym o charakterze majątkowym, kapitałowym, osobowym czy też faktycznym, które wpływają lub mogłyby potencjalnie wpływać na prawidłową realizację umowy pożyczki, 
 7. najpóźniej w dniu złożenia wniosku o pożyczkę posiadał na terenie województwa lubelskiego siedzibę lub oddział, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

W przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada ujawnionego w CEIDG stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, taki przedsiębiorca może otrzymać wsparcie, pod warunkiem, że posiada adres zamieszkania na terenie województwa lubelskiego. 

 

Jakie jest zabezpieczenie spłaty pożyczki?

 1. dla pożyczek o wartości do 100 tys. zł jedynym wymaganym zabezpieczeniem jest wystawiony przez Przedsiębiorcę weksel in blanco,
 2. dla pożyczek o wartości powyżej 100 tys. zł zabezpieczeniem jest weksel in blanco oraz dodatkowe zabezpieczenie zgodnie z decyzją BARR S.A.

W przypadku kolejnej pożyczki do 100 tys. zł dla tego samego pożyczkobiorcy lub w przypadku, gdy wyniki oceny wniosku i przedsiębiorcy wskazują na bezwzględną konieczność zastosowania dodatkowego zabezpieczenia, możliwy jest wymóg dodatkowego zabezpieczenia.

 

Jakie są zasady rozliczenia pożyczki?

Wydatkowanie środków pożyczki musi nastąpić w terminie do 180 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty pożyczki, przy czym termin 180 dni określa datę, do której mogą być wystawiane dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek pożyczkobiorcy, BARR S.A. może zaakceptować wydłużenie tego terminu maksymalnie o kolejne 90 dni.

Do rozliczenia środków pożyczki przeznaczonych na finansowanie kapitału inwestycyjnego pożyczkobiorca przedstawia BARR S.A. zestawienie wydatków, z których weryfikuje się min. 10% dokumentów obejmujących finansowanie wydatków inwestycyjnych (jeśli pożyczka została częściowo przeznaczona na pokrycie wydatków inwestycyjnych).

Do rozliczenia środków pożyczki przeznaczonych na finansowanie kapitału obrotowego pożyczkobiorca przedstawia BARR S.A. zestawienie wydatków.

 

 

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna jako Pośrednik Finansowy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP – REACT-EU”, którego Beneficjentem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Celem Projektu jest zapewnienie finansowania przedsiębiorcom znajdującym się w luce finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19 i koniecznością odbudowy w okresie po epidemii. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 1 227 506 400,00 zł.

 


Zapraszamy do kontaktu z naszym Funduszem Pożyczkowym.

Pracownicy wyjaśnią wszelkie wątpliwości i udzielą Państwu pomocy.
 

Istnieje możliwość złożenia w formie elektronicznej wniosku o pożyczkę wraz z załącznikami wymaganymi do uruchomienia procedury oceny wniosku o pożyczkę jak również możliwość elektronicznego podpisywania dokumentów, w tym możliwość zawarcia i obsługi umowy pożyczki on-line. Informacje szczegółowe w jaki sposób to zrobić zawiera zamieszczona poniżej instrukcja.

 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG


Kontakt:
Fundusz Pożyczkowy BARR S.A.
ul. Żołnierzy Wojska Polskiego 4, 23-400 Biłgoraj
tel. + 48 784 346 995, + 48 511 136 822, + 48 605 253 388

e-mail: pozyczki@barr.org.pl

 

Filia BARR S.A. w Tarnobrzegu
ul. Dominikańska 16, 39 - 400 Tarnobrzeg
tel. + 48 519 041 245

e-mail: m.gadawska@barr.org.pl

 

Placówka BARR S.A. w Kielcach
ul. Śląska 9, 25 - 328 Kielce
sala 204, II piętro
tel.: 603 111 497

e-mail: j.lukasik@barr.org.pl