Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Pożyczka dla MŚP ze środków RPO WŚ 2014 - 2020

BGK_świętokrzyskie-baner-1080x675

Na co można otrzymać pożyczkę?

W ramach instrumentu finansowane będą inwestycje na wczesnym etapie funkcjonowania jak i na późniejszym etapie działalności na rynku na terenie województwa świętokrzyskiego, mające na celu wzrost liczby przedsiębiorstw innowacyjnych, wdrażających nowe lub istotnie ulepszone produkty lub usługi, m.in. poprzez inwestycje związane z:

 • dostarczeniem kapitału zalążkowego i kapitału na rozruch;
 • możliwością pozyskania kapitału na rozszerzenie działalności;
 • pozyskaniem kapitału na wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizację nowych projektów, a także przechodzenie przedsiębiorstw na nowe rynki lub na nowe rozwiązania;
 • zakupem nowoczesnego sprzętu, maszyn oraz linii do produkcji (w tym wdrożenie TIK w przedsiębiorstwach).

 

Jakie są parametry pożyczki?

Parametry produktu Pożyczka dla MŚP
wartość pożyczki do 1 000 000,00 zł
okres spłaty do 5 lat
okres karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy

grupa docelowa

oprocentowanie (stałe w skali roku)

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

- na zasadach rynkowych - od 6,95%

- na zasadach pomocy de minimis - 3,175%

dodatkowe opłaty i prowizje brak

 

Jaką wartość inwestycji można sfinansować w ramach pożyczki?

Udział Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia rozwojowego może stanowić do 100% jego wartości. Z Jednostkowej Pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy Ostateczny Odbiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.

 

Jakie są ograniczenia i wykluczenia w finansowaniu?

 1. Finansowanie z Jednostkowej Pożyczki można łączyć w ramach tego samego wydatku z innym finansowaniem, w tym finansowaniem z EFSI w formie dotacji lub instrumentów finansowych pod warunkiem, że finansowanie w ramach wszystkich połączonych form wsparcia nie przekracza całkowitej kwoty tego wydatku oraz spełnione są wszystkie mające zastosowanie zasady dotyczące pomocy państwa.
 2. Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% środków wypłaconych na rzecz Ostatecznego Odbiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy nabywania budynków, lokali lub ich części na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej (decydujące znaczenie ma główny przedmiot nabycia) oraz zakupu gruntu, w sytuacji gdy grunt ten pełni funkcję służebną w stosunku do nieruchomości i jest niezbędny z punktu widzenia działalności gospodarczej, która ma być prowadzona w nabywanym budynku lub lokalu.
 3. Jedno przedsiębiorstwo może otrzymać w ramach przyznanego Limitu Pożyczki więcej niż jedną Jednostkową Pożyczkę, z zastrzeżeniem, że maksymalna wartość Jednostkowych Pożyczek udzielonych jednemu Ostatecznemu Odbiorcy nie przekroczy 1 000 000,00 zł.

Pożyczka nie może być przeznaczona na:

 1. finansowanie wydatków poniesionych przez Ostatecznego Odbiorcę pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
 2. prefinansowanie wydatków, w części na którą Ostateczny Odbiorca otrzymał dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej;
 3. refinansowanie całości lub części wydatków, które na dzień złożenia wniosku o udzielenie Jednostkowej Pożyczki zostały już poniesione (tj. opłacone);
 4. refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
 5. dokonanie spłaty zobowiązań publiczno-prawnych Ostatecznego Odbiorcy;
 6. finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z Celem Inwestycji;
 7. finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu;
 8. finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu lub stanowiących lokatę kapitału;
 9. finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego;
 10. finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 11. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych;
 12. finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
 13. finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
 14. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
 15. finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych;
 16. finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;
 17. finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.
   


Jakie warunki musi spełniać firma?

 1. nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014 r.);
 2. nie ciąży na niej obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego;
 3. jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;
 4. jest osobą fizyczną, osobą prawną, albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, któremu właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego;
 5. nie jest wykluczona, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (jeżeli przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc de minimis);
 6. nie jest podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Pośrednikiem Finansowym,
 7. najpóźniej w dniu zawarcia umowy pożyczki posiada w województwie świętokrzyskim siedzibę lub oddział, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Jakie jest zabezpieczenie spłaty pożyczki?

Obligatoryjnym zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny wystawiany przez Pożyczkobiorcę wraz z deklaracją wekslową. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej Przedsiębiorcy – również poręczenie wekslowe współmałżonka.
Dodatkowe zabezpieczenie spłaty pożyczki uzależnione jest od kwoty pożyczki, okresu spłaty, ryzyka związanego z wnioskowaną transakcją, itp. (np. poręczenie osób fizycznych i prawnych, hipoteka na nieruchomości, zastaw rejestrowy i przewłaszczenie na zabezpieczenie na środkach trwałych, itp.)

 

Jakie są zasady rozliczenia pożyczki?

Termin na rozliczenie pożyczki wynosi standardowo 90 dni od dnia wypłaty całości kwoty pożyczki. W uzasadnionych przypadkach, na Państwa wniosek możemy zaakceptować wydłużenie tego terminu maksymalnie o kolejne 90 dni ze względu na charakter inwestycji (maksymalna liczba dni na udokumentowanie wydatkowanych środków po dwukrotnym wydłużeniu standardowego terminu nie może być dłuższa niż 180 dni). Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków jest faktura lub dokument równoważny wystawiony nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki, wraz z odpowiednim dokumentem potwierdzającym dokonanie zapłaty.

 

Skąd pochodzą środki na pożyczki?

Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 1 lipca 2017 roku rozpoczął realizację projektu na podstawie Umowy o Finansowaniu zawartej z Województwem Świętokrzyskim w zakresie zarządzania funduszem funduszy i wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Na mocy umowy Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Beneficjenta – Menadżera Funduszu Funduszy. 

 • Tytuł Projektu: Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego 
 • Wartość Projektu: 451 033 420,53 zł, w tym: wkład UE: 408 005 967,00 zł

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dwie umowy operacyjne na wdrażanie  „Instrumentu Finansowego – Pożyczka dla MŚP" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014 – 2020. W ramach zawartych umów dla przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego  uruchomione zostały preferencyjne pożyczki unijne. Kwota wsparcia wynosi łącznie 35 000 000 zł. 

 

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Funduszu Pożyczkowego BARR S.A. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 oraz w placówce BARR S.A. w Kielcach, tel. +48 603 111 497
 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

Kontakt:
Fundusz Pożyczkowy BARR S.A.
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
tel. +48 519 041 245, +48 784 346 995, +48 511 136 822, +48 501 471 378

Placówka BARR S.A. w Kielcach
ul. Piotrkowska 12 lokal 1008, 25 - 510 Kielce
tel. +48 603 111 497

e-mail: pozyczki@barr.org.pl

                                 

Zachęcamy do wypełnienia wniosku o pożyczkę w Generatorze wniosków BARR S.A. dostępnym

TUTAJ

Instrukcja działania Generatora znajduje się poniżej