Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Pożyczka ze środków RPO WL 2014 - 2020

Na co można otrzymać pożyczkę?

Na sfinansowanie kapitału obrotowego, w tym również kosztów bieżących związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Warunkiem przyznania pożyczki jest wiarygodne uzasadnienie, że sytuacja społeczno-gospodarcza związana z epidemią COVID-19 w kraju lub na świecie, spowodowała pogorszenie sytuacji finansowej firmy, a finansowanie kapitału obrotowego wpłynie na poprawę jej sytuacji na rynku.

 

Jakie są parametry pożyczki?

 • wartość pożyczki: do 1 000 000 zł,
 • okres spłaty: do 5 lat (w przypadku pożyczki do 250 000 zł), do 8 lat (w przypadku pożyczki powyżej 250 000 zł do 1 000 000 zł)
 • okres karencji w spłacie rat kapitałowych: do 6 miesięcy (istnieje możliwość dodatkowej 6 miesięcznej karencji lub 6 miesięcznych wakacji kredytowych - do 31.12.2020r.)
 • kto może się ubiegać: mikro, małe lub średnie firmy
 • wysokość oprocentowania: 1,21% (na zasadach pomocy de minimis); od 1,81% (na warunkach rynkowych),
 • brak jakichkolwiek dodatkowych opłat lub prowizji.

 

Ile można sfinansować w ramach pożyczki?

Udział Pożyczki w koszcie zadania może stanowić do 100% jego wartości brutto.

 

Jakie są ograniczenia w finansowaniu?

Refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych.


Jakie warunki musi spełniać firma?

 1. w dniu udzielania pożyczki nie może znajdować się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014 lub w dniu 31.12.2019 nie znajdowało się w trudnej sytuacji, jeżeli po tym dniu znalazło się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID-19;
 2. nie ciąży na niej obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego,
 3. jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014  z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu – w przypadku pożyczki małej tylko mikro i małe przedsiębiorstwa,
 4. jest osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego,
 5. nie jest wykluczona, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107   i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (jeżeli przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc de minimis);
 6. nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji,
 7. jest zobligowana do posiadania siedziby, oddziału lub zakładu na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu zawarcia umowy pożyczki,
 8. nie posiada zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków i innych należności publicznoprawnych, chyba że zaległości powstały po 1 lutego 2020 r. z powodu pogorszenia sytuacji finansowej Wnioskodawcy spowodowanej epidemią COVID-19 w kraju lub na świecie.

 

Jakie jest zabezpieczenie spłaty pożyczki?

Obligatoryjnym zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny wystawiany przez Pożyczkobiorcę wraz z deklaracją wekslową. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej Przedsiębiorcy – również poręczenie wekslowe współmałżonka.
Dodatkowe zabezpieczenie spłaty pożyczki uzależnione jest od kwoty pożyczki, okresu spłaty, ryzyka związanego z wnioskowaną transakcją, itp. (np. poręczenie osób fizycznych i prawnych, hipoteka na nieruchomości, zastaw rejestrowy i przewłaszczenie na zabezpieczenie na środkach trwałych, itp.)

 

Jakie są zasady rozliczenia pożyczki?

Termin na rozliczenie pożyczki wynosi standardowo 90 dni od dnia wypłaty całości kwoty pożyczki. W uzasadnionych przypadkach, na Państwa wniosek możemy zaakceptować wydłużenie tego terminu dwukrotnie maksymalnie o kolejne 90 dni ze względu na charakter inwestycji (maksymalna liczba dni na udokumentowanie wydatkowanych środków po dwukrotnym wydłużeniu standardowego terminu nie może być dłuższa niż 270 dni). Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków jest faktura lub dokument równoważny.

 


Zapraszamy do kontaktu z naszym Funduszem Pożyczkowym.

Pracownicy wyjaśnią wszelkie wątpliwości i udzielą Państwu pomocy.
 

 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

Kontakt:
Fundusz Pożyczkowy BARR S.A.
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
tel. + 48 784 346 995, + 48 511 136 822, + 48 605 253 388

e-mail: pozyczki@barr.org.pl