Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Pożyczka płynnościowa POIR - woj. świętokrzyskie

logo_POIR_BGK

Na co można otrzymać pożyczkę?

Na sfinansowanie wydatków wydatków związanych z zapewnieniem bieżącej płynności firmy lub odbudowy jej działalności w związku z trudnościami wynikającymi z bezpośrednich lub pośrednich skutków sytuacji gospodarczej związanej z pandemią COVID-19 albo rosyjską agresją wobec Ukrainy.
 

Warunkiem przyznania pożyczki jest uzasadnienie potwierdzające, że przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jeden z warunków:

 1. konsekwencje epidemii COVID-19 w istotny sposób spowodowały (historycznie lub na moment składania wniosku o pożyczkę) problemy przedsiębiorcy z płynnością lub uprawdopodobnią ryzyko wystąpienia takiej sytuacji w najbliższej przyszłości, lub
 2. w okresie od 24.02.2022 r. zaczęło doświadczać problemów z płynnością w związku z sytuacją gospodarczą spowodowaną skutkami agresji Rosji na Ukrainę, i są one odczuwalne wg. stanu na dzień złożenia wniosku o pożyczkę, lub
 3. dotkliwie odczuły wzrosty kosztów produkcji / kosztów bieżącej działalności w związku ze wzrostem cen energii lub surowców (m.in. gazu ziemnego, ropy naftowej, węgla kamiennego, zbóż), i są one odczuwalne według stanu na dzień złożenia wniosku o pożyczkę, lub
 4. negatywne konsekwencje sytuacji gospodarczej wywołanej pandemią COVID-19 lub agresją Rosji na Ukrainę, spowodowały konieczność pozyskania finansowania do realizacji inwestycji mających na celu odbudowę lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej, lub zmianę dotychczasowego modelu biznesowego, lub wspierających przejście na gospodarkę niskoemisyjną.

Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone w szczególności na wydatki (kapitał) obrotowe lub inwestycyjne, w tym np.:

 1. wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców, 
 2. zobowiązania publiczno-prawne wnioskodawcy,  
 3. spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, w tym kosztów leasingu, najmu długoterminowego itp.,
 4. zatowarowanie, półprodukty itp.,
 5. inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania wnioskodawcy,
 6. wydatki inwestycyjne, np.:
 • mające na celu rozwój produktów i procesów w przedsiębiorstwach lub zmianę modelu biznesowego, 
 • wydatki inwestycyjne wspierające przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii. 

Wydatki finansowane ze środków pożyczki muszą mieć status wydatków nieopłaconych na dzień złożenia wniosku o pożyczkę, z uwzględnieniem specyfiki wydatku. 

 

Jaka jest maksymalna wartość pożyczki?

Co do zasady wartość pożyczki udzielonej jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 1 mln zł. Wartość pożyczki może zostać zwiększona do 1,5 mln zł, jeżeli udział wydatków inwestycyjnych wspierających przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii wyniesie min. 30% wartości pożyczki.

 

Jakie są parametry pożyczki?

 • okres spłaty: do 6 lat
 • okres karencji w spłacie rat kapitałowych: do 6 miesięcy
 • kto może się ubiegać: mikro, małe lub średnie firmy
 • wysokość oprocentowania:
 1. na warunkach korzystniejszych niż rynkowe zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, o których mowa we właściwym akcie prawnym regulującym udzielenie pomocy w związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, przy czym oprocentowanie pożyczki jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i ustalone jest w wysokości 0%.
 2. na warunkach korzystniejszych niż rynkowe zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji  (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, przy czym oprocentowanie Jednostkowej Pożyczki jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i ustalone jest w wysokości 0%.
 3. na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany  metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka.
 • brak jakichkolwiek dodatkowych opłat lub prowizji oraz wkładu własnego.
 • w przypadku niespełnienia przez wnioskodawcę jakiegokolwiek z warunków umożliwiających udzielenie pomocy de minimis / pomocy publicznej finansowanie jest udzielane na zasadach rynkowych. 

 

Ile można sfinansować w ramach pożyczki?

Udział Pożyczki w koszcie zadania może stanowić do 100% jego wartości brutto.

 

Jakie są ograniczenia w finansowaniu?

 • finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% środków wypłaconych na rzecz wnioskodawcy.

 • wydatki na cele inwestycyjne wnioskodawcy mogą stanowić maksymalnie do 40% całkowitych wydatków pożyczki. 

 

Jakie są wykluczenia w finansowaniu?

Środki z pożyczki nie mogą być przeznaczone na:

 1. finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
 2. prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej;
 3. refinansowanie całości lub części wydatków, które na dzień złożenia wniosku zostały już poniesione (tj. opłacone);
 4. refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych, z zastrzeżeniem spłaty zobowiązań handlowych, pokrycia kosztów użytkowania infrastruktury, w tym kosztów leasingu, najmu długoterminowego itp.,
 5. finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu lub stanowiące lokatę kapitału;
 6. finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu;
 7. finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego;
 8. finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych; 
 9. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych, o ile stanowi główną działalność wnioskodawcy;
 10. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych;
 11. finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
 12. finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
 13. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
 14. finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych;
 15. finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;
 16. finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.


Jakie warunki musi spełniać firma?

 1. nie ciąży na przedsiębiorcy obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego; 
 2. jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu; 
 3. jest osobą fizyczną, osobą prawną, albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego. 
 4. nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji, w szczególności na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy o skutkach powierzenia wykonywanej pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terenie RP, art. 9, ust. 1 pt. 2 a ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, 
 5. nie jest podmiotem, w stosunku do którego BARR S.A. lub osoby upoważnione do jego reprezentacji posiadają, tak bezpośrednio jak i pośrednio, jakiekolwiek powiązania, w tym o charakterze majątkowym, kapitałowym, osobowym czy też faktycznym, które wpływają lub mogłyby potencjalnie wpływać na prawidłową realizację umowy pożyczki, 
 6. najpóźniej w dniu złożenia wniosku o pożyczkę posiadał na terenie województwa świętokrzyskiego siedzibę lub oddział, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

W przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada ujawnionego w CEIDG miejsca wykonywania działalności gospodarczej, taki przedsiębiorca może otrzymać wsparcie, pod warunkiem, że posiada adres zamieszkania na terenie województwa świętokrzyskiego, co zostanie potwierdzone przez BARR S.A. na podstawie wiarygodnych danych.

W przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada ujawnionego w KRS oddziału, taki przedsiębiorca może otrzymać wsparcie, pod warunkiem, że prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego, co zostanie potwierdzone przez BARR S.A. na podstawie wiarygodnych danych.
 

 

Jakie jest zabezpieczenie spłaty pożyczki?

Na zabezpieczenie wykonania swoich zobowiązań z tytułu Pożyczki, Pożyczkobiorca obligatoryjnie wystawi w chwili zawarcia Umowy Pożyczki weksel własny in blanco wraz deklaracją wekslową. Pozostałe zabezpieczenia pożyczki mogą być następujące:

 • poręczenie cywilne lub poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
 • przelew wierzytelności, w tym z tytułu umowy ubezpieczenia,
 • blokada środków na rachunkach bankowych,
 • przewłaszczenie rzeczy ruchomych,
 • zastaw, w tym zastaw rejestrowy,
 • hipoteka,
 • inne zabezpieczenia przewidziane przez przepisy prawa.

 

Jakie są zasady rozliczenia pożyczki?

Wydatkowanie środków pożyczki musi nastąpić w terminie do 180 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty pożyczki, jednak nie później niż do 31.12.2023r. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek pożyczkobiorcy, BARR S.A. może zaakceptować wydłużenie tego terminu maksymalnie o kolejne 90 dni, nie później jednak niż do 31.12.2023r.

W przypadku środków pożyczki udzielonej Pożyczkobiorcy w celu łagodzenia negatywnych konsekwencji pandemii COVID-19 przeznaczonych na finansowanie kapitału inwestycyjnego (jeśli pożyczka została częściowo przeznaczona na pokrycie wydatków inwestycyjnych) lub środków pożyczki udzielonej Pożyczkobiorcy w celu łagodzenia negatywnych konsekwencji agresji Rosji wobec Ukrainy dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane, są faktury lub dokumenty równoważne w rozumieniu przepisów prawa krajowego, wystawione nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki, wraz z potwierdzeniem dokonania płatności w szczególności potwierdzeniem dokonania przelewu. BARR S.A. może przyjąć do rozliczenia dokument potwierdzający wydatkowanie pożyczki wystawiony z datą wcześniejszą, pod warunkiem, że Pożyczkobiorca przedstawi wiarygodne dowody, że przedstawiony dokument nie został opłacony przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pożyczki. W przypadku wydatków inwestycyjnych BARR S.A. może zażądać do rozliczenia wykorzystania pożyczki innych dokumentów, w tym m.in. protokołów odbioru inwestycji, świadectwa energetyczne lub dokumentację zdjęciową.

Do rozliczenia środków pożyczki udzielonej Pożyczkobiorcy w celu łagodzenia negatywnych konsekwencji pandemii COVID-19 przeznaczonych na finansowanie kapitału obrotowego (cel płynnościowy) BARR S.A. przyjmuje zestawienie wydatków.
 

 

Na co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem naboru wniosków, tj. najpóźniej do 2 lutego br. opublikowana zostanie poniżej dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o pożyczkę.

 

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna oraz Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. jako Pośrednik Finansowy realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP POIR - FPWP POIR”, którego Beneficjentem jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

UWAGA:

 1. Wniosek o pożyczkę może zostać złożony tylko do jednego współkonsorcjanta, tzn. jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o pożyczkę tj. do Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. lub do Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu.
 2. W przypadku złożenia wniosku o pożyczkę do dwóch współkonsorcjantów, wnioskodawca będzie zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o wycofaniu jednego z wniosków. W przypadku nie złożenia takiego oświadczenia w terminie wskazanym w wezwaniu, wszystkie złożone wnioski o pożyczkę przez tego wnioskodawcę zostaną usunięte z listy wniosków złożonych i nie będą podlegały ocenie.
 3. W przypadku kilkukrotnego przesłania wniosku o pożyczkę przez tego samego wnioskodawcę do BARR S.A., BARR S.A. będzie miał prawo do:
 • odrzucenia wszystkich złożonych przez tego wnioskodawcę wniosków bez dalszego ich rozpatrzenia, lub
 • zarejestrować tylko ten wniosek, który wpłynął jako pierwszy.
   

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym Funduszem Pożyczkowym.

Pracownicy wyjaśnią wszelkie wątpliwości i udzielą Państwu pomocy.
 

Istnieje możliwość złożenia w formie elektronicznej wniosku o pożyczkę wraz z załącznikami wymaganymi do uruchomienia procedury oceny wniosku o pożyczkę jak również możliwość elektronicznego podpisywania dokumentów, w tym możliwość zawarcia i obsługi umowy pożyczki on-line. Informacje szczegółowe w jaki sposób to zrobić zawiera zamieszczona poniżej instrukcja.

 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG


Kontakt:
Fundusz Pożyczkowy BARR S.A.
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
tel. + 48 784 346 995, + 48 511 136 822, + 48 605 253 388

e-mail: pozyczki@barr.org.pl

 

Filia BARR S.A. w Tarnobrzegu
ul. Szeroka 15, 39 - 400 Tarnobrzeg
tel. + 48 519 041 245

e-mail: m.gadawska@barr.org.pl

 

Placówka BARR S.A. w Kielcach
ul. Śląska 9, 25 - 328 Kielce
sala 128, I piętro
tel.: 603 111 497

e-mail: j.lukasik@barr.org.pl