Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

WZA 2021

Biłgoraj, 11 czerwca 2021 r.

                                  

 

Zarząd Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

z siedzibą w Biłgoraju,

wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000029538 przez Sąd Rejonowy

w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 20 lipca 2001 roku

działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 3 Statutu Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

zwołuje na dzień 29 czerwca (wtorek) 2021 roku o godzinie 16.30

w siedzibie Spółki przy ul. Kościuszki 65 w  Biłgoraju Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BARR S.A.

 

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Wybór komisji skrutacyjnej
 4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego i sprawozdania Rady Nadzorczej BARR S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2020
 5. Przedstawienie wniosku Rady Nadzorczej w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020
 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020
 • udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020
 • podziału zysku netto za rok obrotowy 2020
 • powołania Prezesa Zarządu Spółki
 1. Sprawy różne
 2. Zamknięcie obrad

Materiały na WZA BARR S.A. dostępne są poniżej w plikach do pobrania.