Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Zakup usług szkoleniowych w celu świadczenia przez BARR S.A. specjalistycznych usług doradczych na rzecz MŚP - unieważnione

Postępowanie unieważnione. Informacja na dole strony.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE
„Zakup usług szkoleniowych w celu świadczenia przez BARR S.A. specjalistycznych usług doradczych na rzecz MŚP”

Nr postępowania: BARR.ZP.1.2020

Tryb postępowania: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 j.t.) oraz na warunkach określonych w niniejszym ogłoszeniu, a przedmiotem zamówienia są usługi wyszczególnione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp

KOD ZAMÓWIENIA WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):
80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80500000-9 – Usługi szkoleniowe

Wymagania dotyczące wadium: 5000,00 zł

Termin składania ofert: 03 kwietnia 2020 roku do godz. 16:00