Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Zapytanie ofertowe na zakup oprogramowania analitycznego

ZAPYTANIE OFERTOWE
„Zakup oprogramowania analitycznego”

Data publikacji: 31-05-2022

Tryb postępowania: Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843) zamówienie nie podlega przepisom tej ustawy.

KOD ZAMÓWIENIA WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):
72268000-1 - Usługi dostawy oprogramowania

Wymagania dotyczące wadium: BRAK

Termin składania ofert: 8 czerwca 2022 roku do godz. 12:00