Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Zakup usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia standardu świadczenia usług doradczych

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zakup usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia standardu świadczenia usług doradczych

Nr postępowania: BARR.3.2021

Data publikacji: 11-03-2021

Tryb postępowania: Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zamówienie ze względu na szacowaną wartość nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843  ze zm.).

KOD ZAMÓWIENIA WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):
79000000-4 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne,
79411000-8 Ogólne usługi doradcze w zakresie zarządzania,
79411100-9 Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej

Wymagania dotyczące wadium: BRAK

Termin składania ofert: 22 marca 2021 roku do godz. 12:00