Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

WZA 2024

Biłgoraj, 07 czerwca 2024 r.

                                  

Zarząd Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

z siedzibą w Biłgoraju,

wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000029538 przez Sąd Rejonowy

w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 20 lipca 2001 roku

działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 3 Statutu Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

zwołuje na dzień 24 czerwca (poniedziałek) 2024 roku o godzinie 16.00

w siedzibie Spółki przy ul. Kościuszki 65 w  Biłgoraju Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BARR S.A.

 

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Wybór komisji skrutacyjnej
 4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego i sprawozdania Rady Nadzorczej BARR S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2023
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2023 rok
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023
 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023
 • udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023
 • podziału zysku netto za rok obrotowy 2023
 1. Sprawy różne
 2. Zamknięcie obrad

 

Materiały na posiedzenie dostępne są w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 08.00 – 16.00 oraz na stronie internetowej  BARR S.A.: www.barr.org.pl w zakładce „Dla akcjonariuszy” (hasło: Akcjonariusz@BARR_SA)

 

Mateusz Bury, prezes zarządu BARR S.A.