Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Zakup usługi dostępu on-line do nieograniczonej liczby raportów handlowych o firmach zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE
„Zakup usługi dostępu on-line do nieograniczonej liczby raportów handlowych  o firmach zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”

Nr postępowania: BARR.3.2020

Data publikacji: 21-04-2020

Tryb postępowania: Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843) zamówienie nie podlega przepisom tej ustawy.

KOD ZAMÓWIENIA WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):
72320000-4 – Usługi bazy danych

Wymagania dotyczące wadium: BRAK

Termin składania ofert: 29 kwietnia 2020 roku do godz. 15:00