Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, sprzętu biurowego oraz mebli

ZAPYTANIE OFERTOWE
„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, sprzętu biurowego oraz mebli na potrzeby realizacji projektu”

Nr postępowania: BARR.2.2021

Data publikacji: 04-02-2021

Tryb postępowania: Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843) zamówienie nie podlega przepisom tej ustawy.

KOD ZAMÓWIENIA WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):
30213100-6 – Komputery przenośne
48820000-Z – Serwery
42962000-7 – Urządzenia drukujące i graficzne
39130000-Z – Meble biurowe
32250000-0 – Telefony komórkowe
30191000-4 – Sprzęt biurowy, z wyjątkiem mebli
48620000-0 – Systemy operacyjne
48760000-3 – Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej
48300000-1 – Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, tworzenia harmonogramów i produkowania
38652100-1 – Projektory
38653400-1 – Ekrany projekcyjne
30191400-8 – Niszczarki

Wymagania dotyczące wadium: BRAK

Termin składania ofert: 12 lutego 2021 roku do godz. 11:00