Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Ogłoszenie o naborze na pożyczkę płynnościową POIR dla firm z terenu województwa lubelskiego

Mikro, małe i średnie firmy dotknięte skutkami kryzysu wywołanego epidemią COVID-19 i posiadające siedzibę lub oddział / stałe miejsce lub dodatkowe stałe miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa lubelskiego mogą ubiegać się o pożyczkę na utrzymanie bieżącej działalności firmy i zapewnienie płynności finansowej, w tym na odbudowę działalności po epidemii COVID-19.

10
lutego
pakiet-pomocowy-1200x628-v2

 

Kiedy rozpoczyna się nabór?

17 lutego 2022 roku o godz. 8.00 i potrwa nie krócej niż 3 dni robocze.

Kto może składać wnioski?

mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, które m.in.:

 • wykażą, że konsekwencje epidemii COVID w istotny sposób spowodowały (historycznie lub na moment składania wniosku o pożyczkę) problemy przedsiębiorcy z płynnością lub uprawdopodobnią ryzyko wystąpienia takiej sytuacji w najbliższej przyszłości,
 • prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego,
 • najpóźniej w dniu złożenia wniosku o pożyczkę posiadają na terenie województwa lubelskiego siedzibę lub oddział, zgodnie z wpisem do KRS albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do CEIDG.

Jakie jest przeznaczenie finansowania?

nieopłacone na dzień złożenia wniosku o pożyczkę wydatki bieżące, obrotowe lub częściowo (do 20% wartości pożyczki) wydatki inwestycyjne, w tym np.:

 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
 • zobowiązania publiczno-prawne,
 • spłata zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania pożyczkobiorcy,
 • bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.

Jaki jest poziom finansowania?

Łączna wartość finansowania, tj. łączna wartość pożyczek udzielonych jednemu przedsiębiorcy ze środków Projektu nie może przekroczyć 15 mln zł.
Wartość finansowania na rzecz jednego przedsiębiorcy nie może przekraczać:

 1. dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez pożyczkobiorcę oraz kosztów personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane; w przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tym dniu maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo
 2. 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r.; albo
 3. jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i w oparciu o oświadczenie przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność finansową, poparte odpowiednim uzasadnieniem, kwota główna pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność finansową od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy.

Jaka jest ogólna pula środków przeznaczona na finansowanie?

30 mln zł.

W jaki sposób należy złożyć wniosek o pożyczkę?

Wniosek o pożyczkę jest rejestrowany jako wniosek przyjęty tylko i wyłącznie, jeżeli wszystkie pola w formularzu wniosku o pożyczkę, które wymagane są do uzupełnienia przez wnioskodawcę, są uzupełnione.

Wniosek o pożyczkę składany jest:

 • osobiście w siedzibie BARR S.A. na terenie województwa lubelskiego, tj. w siedzibie przy ul. Żołnierzy Wojska Polskiego 4, 23 - 400 Biłgoraj w godz. od 8.00 do 16.00
 • pocztą lub kurierem na adres: Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Żołnierzy Wojska Polskiego 4, 23 - 400 Biłgoraj
 • elektronicznie na adres mailowy poir_react@barr.org.pl.

W przypadku składania wniosku wraz z załącznikami w sposób elektroniczny poszczególne dokumenty muszą zostać podpisane profilem zaufanym lub przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego. Ponadto każdy wniosek musi zostać złożony poprzez wysłanie odrębnego maila.

O kolejności wniosków na liście decyduje:

 • w przypadku osobistego dostarczenia wniosku - data i godzina (rejestrowana jako godzina / minuta) dostarczenia do miejsca wskazanego w ogłoszeniu o naborze wniosków. W przypadku dostarczenia wniosków w tym samym czasie (tj. o tej samej godzinie i minucie), o kolejności decyduje to, który wniosek został dostarczony pierwszy w kolejności.
 • w przypadku dostarczenia za pośrednictwem poczty / kuriera – data i godzina (rejestrowana jako godzina / minuta) dostarczenia do miejsca wskazanego w ogłoszeniu o naborze wniosków wniosku przez pocztę / kuriera. W przypadku dostarczenia wniosków w tym samym czasie (tj. o tej samej godzinie i minucie), o kolejności decyduje to, który wniosek został dostarczony pierwszy w kolejności.
 • w przypadku przesłania drogą elektroniczną - data i godzina wpływu wniosku na serwer (rejestrowany jako godzina / minuta). W przypadku wpływu wniosków w tym samym czasie (tj. o tej samej godzinie i minucie), o kolejności decyduje to, który wniosek wpłynął wcześniej.

Pozostałe zasady naboru reguluje paragraf 8 Regulaminu.

UWAGA: wnioski, które wpłyną przed datą i godziną rozpoczęcia naboru, jak również wnioski, które nie zawierają wypełnionego formularza wniosku (tzn. nie zawierają wypełnionych wszystkich pól we wniosku o pożyczkę, które wymagane są do uzupełnienia przez wnioskodawcę), nie zostaną zarejestrowane przez BARR S.A. i nie będą podlegały ocenie.

 

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o pożyczkę jak również instrukcja składania wniosków w formie elektronicznej oraz wszelkie informacje na temat pożyczki udostępnione są w zakładce Nasza oferta - Fundusz Pożyczkowy - Pożyczka dla firm dotkniętych skutkami COVID-19 - Pożyczka płynnościowa POIR - pod linkiem.

 

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna jako Pośrednik Finansowy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP – REACT-EU”, którego Beneficjentem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Celem Projektu jest zapewnienie finansowania przedsiębiorcom znajdującym się w luce finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19 i koniecznością odbudowy w okresie po epidemii. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 1 227 506 400,00 zł.

 

Zapraszamy do kontaktu

Fundusz Pożyczkowy BARR S.A.
ul. Żołnierzy Wojska Polskiego 4, 23-400 Biłgoraj
tel. + 48 784 346 995, + 48 511 136 822, + 48 605 253 388
e-mail: pozyczki@barr.org.pl