Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu - dotacje na rozpoczęcie działalności

20
lipca
BARR

Zapytanie ofertowe
na realizację wsparcia szkoleniowego (grupowego) w ramach projektu
„Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny 3” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa 9 RYNEK PRACY, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości


I. Informacje ogólne
Zamawiający:
Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
NIP 918 000 06 47, REGON 950173239, KRS 0000029538


II. Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie powyżej 20 tys. a poniżej 50 tys. PLN netto udzielane jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 poprzez zapytanie ofertowe w drodze rozeznania rynku.
Szacowana wartość zamówienia jest niższa niż wartość określona w art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 t.j. ze zm.) w związku z czym, nie podlega przepisom tej ustawy. Zapytanie jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.barr.org.pl
Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.


III. Opis przedmiotu zamówienia:
Wspólny Słownik Zamówień:
Kod CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług szkoleniowych (grupowych) w ramach projektu „Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny 3” realizowanego przez BARR S.A. na podstawie umowy nr: ……../RPLU.09.03.00-06-0057/21-00 o dofinansowanie projektu nr RPLU.09.03.00-06-0057/21 w ramach RPO WL 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 9 Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości dla 72 osób w terminie: pierwsza połowa sierpnia 2022r. w wymiarze 54 godz. szkolenia dla 1 grupy planowane 6 grup szkoleniowych w związku z tym zamówienie podzielone jest na sześć części:
Część I: Szkolenie grupowe (grupa 1) - 54 godz.
Część II: Szkolenie grupowe (grupa 2) - 54 godz.
Część III: Szkolenie grupowe (grupa 3) - 54 godz.
Część IV: Szkolenie grupowe (grupa 4) - 54 godz.
Część V: Szkolenie grupowe (grupa 5) - 54 godz.
Część VI: Szkolenie grupowe (grupa 6) - 54 godz.
1. Usługa szkoleniowa realizowana będzie w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Szkolenia grupowe ma na celu przygotowanie merytoryczne 72 Uczestników/Uczestniczek Projektu do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami poszczególnych Uczestników/Uczestniczek Projektu.
3. W ramach każdej grupy szkoleniem objętych będzie 12 osób.
4. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa mająca przygotować Uczestniczki/Uczestników Projektu do prowadzenia działalności gospodarczej obejmujące m.in. takie zagadnienia jak:
a) działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych,
Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kościuszki 65 23-400 Biłgoraj, tel. 501 469 025, biuro@barr.org.pl
b) księgowość oraz przepisy podatkowe i ZUS,
c) reklama i inne działania promocyjne,
d) inne źródła finansowania działalności gospodarczej,
e) sporządzenie biznesplanu i jego realizacja.
f) negocjacje biznesowe,
g) pozyskanie i obsługa klienta,
h) radzenie sobie ze stresem i konfliktem
5. Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:
1) Przeprowadzenia dla wskazanych Uczestników/Uczestniczek Projektu szkolenia grupowego obejmującego zagadnienia wymienione w pkt. III.4
2) Prowadzenia dokumentacji z realizowanego szkolenia grupowego (m.in. listy obecności, dziennik zajęć, ewidencjonowanie godzin pracy) zgodnego ze wskazówkami Zamawiającego.
3) Współpracy z Zespołem Projektowym w zakresie wykonywanych zadań, w szczególności w zakresie wymiany informacji, konsultacji.
4) Przekazywanie w formie ustnej, telefonicznej lub e-mail, niezwłocznie informacji o nieobecnościach uczestników, rezygnacjach uczestników lub innego rodzaju problemach.
Zajęcia grupowe odbywać się będą według harmonogramu dostosowanego do potrzeb uczestników Projektu i możliwości Zamawiającego.
Usługi będą wykonywane w godzinach od 8.00-20.00, nie więcej niż 12 godz. dziennie. Miejsce i terminy świadczenia usługi wskaże Zamawiający.
W przypadku braku możliwości prowadzenia szkoleń w trybie stacjonarnym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany trybu świadczenia usługi na szkolenia w trybie zdalnym (on-line). W takim wypadku usługa świadczona będzie w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem połączeń on-line, w formie umożliwiającej przekazanie i utrwalenie treści określonych w programie szkolenia/doradztwa, przy czym Zamawiający zapewni rozwiązania techniczne pozwalające uczestnikom w pełni zrealizować zakładany program szkolenia.


IV. Warunki udziału w zamówieniu
O realizację Zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz podmioty posiadające lub dysponujące osobami o niżej określonych kwalifikacjach i doświadczeniu:
1. Trenerzy prowadzący szkolenie muszą posiadać łącznie:
- wykształcenie wyższe lub inne certyfikaty/zaświadczenia umożliwiające przeprowadzenie przedmiotowego szkolenia,
- doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie przedmiotowego szkolenia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w dziedzinie przedsiębiorczości nie jest krótsze niż 2 lata,
- kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób dorosłych (rozumiane jako ukończony min. 60 godzinny kurs dydaktyczny lub przygotowujący do kształcenia dorosłych lub wykazanie doświadczenia w kształceniu dorosłych – min. 750 godzin);
W przypadku powoływania się na potencjał osób, które posiada lub którymi dysponuje Wykonawca, każda z tych osób musi samodzielnie spełniać łącznie warunki opisane w pkt IV.1.
Zamawiający informuje, że w pierwszej kolejności dokona oceny ofert na podstawie złożonego formularza ofertowego i dołączonych do niego załączników, natomiast w drugiej kolejności wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do przesłania w ciągu 2 dni roboczych skanów dokumentów (i wysłania w tym samym czasie oryginałów pocztą na adres Zamawiającego) na potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w pkt IV.1 oraz na potwierdzenie zawartych informacji w ofercie mających wpływ na kryteria oceny ofert (m.in. świadectwa, dyplomy, referencje, świadectwa pracy itp.). W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na potencjał innych osób niż sam wykonawca dodatkowo musi on
Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kościuszki 65 23-400 Biłgoraj, tel. 501 469 025, biuro@barr.org.pl
przedstawić dokumenty potwierdzające fakt dysponowania tymi osobami tj. umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną.
Każdy przesłany dokument, który nie będzie zawierał informacji, które umożliwiają potwierdzenie w pełni informacji zawartych w ofercie, zostanie odrzucony przez Zamawiającego.
Zamawiający wymagać będzie osobistego wykonywania zamówienia przez osoby wskazane w treści oferty, z zastrzeżeniem pkt. VIII.2
Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na więcej niż 1 grupę szkoleniową z zastrzeżeniem, że nie może wykazywać tych samych osób jako wykonawców zamówienia w każdej grupie.
Na każdą część zamówienia należy złożyć oddzielną ofertę, a w treści oferty Wykonawca winien wskazać, której części zamówienia dotyczy oferta.


V. Wykluczenia
Z możliwości składania ofert wyklucza się Wykonawców, którzy:
Są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli


VI. Kryteria oceny
Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium: 100% cena po spełnieniu warunków opisanych w pkt IV.1.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.


VII. Termin i miejsce składania ofert
Oferta powinna być wydrukowana na druku załączonego formularza ofertowego, podpisana i złożona wraz z załącznikami, w terminie do 28 lipca 2022r.. do godz. 16.00 poprzez:
email: biuro@barr.org.pl (należy przesłać skan podpisanej oferty wraz z załącznikami) lub
pocztą/osobiście na adres siedziby Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kościuszki 65 23-400 Biłgoraj.
Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data złożenia/dostarczenia (w przypadku oferty przesłanej drogą elektroniczną data zapisania na serwerze pocztowym Zamawiającego) a nie data nadania. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 501 469 025; 604564148
O wyborze oferty Zamawiający poinformuje każdego z Oferentów wskazanym przez niego kanałem informacyjnym. W przypadku złożenie oferty w formie elektronicznej Oferent najpóźniej przed dniem podpisania umowy zobowiązany będzie do dostarczenia oryginałów dokumentów w formie papierowej.
Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kościuszki 65 23-400 Biłgoraj, tel. 501 469 025, biuro@barr.org.pl


VIII. Pozostałe informacje
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert z zastrzeżeniem nieprzekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego zamówienia. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w złożonych ofertach. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający ma prawo do wybory kolejnej najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w trakcie realizacji zamówienia osób wskazanych w ofercie jako wykonawców pod warunkiem, że osoby te będą posiadały doświadczenie określone w pkt. IV. 1 zapytanie ofertowego nie mniejsze niż osoby pierwotnie wskazane do realizacji zamówienia. Zmiana osób wykonujących zamówienia wymagać będzie uprzedniej akceptacji Zamawiającego.
3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
4. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania stawki cenowej z Wykonawcą
6. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
7. Oferta oraz inne dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
8. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania.
9. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
10. Zamawiający informuje, że terminy płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależnione będą od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją umowy na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i mogą ulegać opóźnieniom.

 

Formularz ofertowy znajduje się poniżej w plikach do pobrania: