Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Wznowienie naboru na pożyczkę płynnościową POIR

Mikro, małe i średnie firmy dotknięte skutkami kryzysu wywołanego epidemią COVID-19 i posiadające siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa lubelskiego mogą ubiegać się o pożyczkę na utrzymanie bieżącej działalności firmy i zapewnienie płynności finansowej.

4
stycznia
pakiet-pomocowy-1200x628-v2

 

Pożyczka może być przeznaczona na wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem mikro, małym i średnim firmom płynności finansowej w związku z doświadczanymi przez nie negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum firm: Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Biłgoraju oraz Agencji Rozwoju Regionalnego "MARR" S.A. z siedzibą w Mielcu. 

 

Od kiedy można składać wnioski?

Wnioski będzie można składać ponownie od piątku, tj. 8 stycznia 2021 roku od godz. 8.00.

Wniosek o pożyczkę może być złożony:

 • osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera w siedzibie Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Kościuszki 65, 23 – 400 Biłgoraj
 • elektronicznie na adres mailowy pozyczkapoir@barr.org.pl. W przypadku składania wniosków w formie elektronicznej każdy wniosek musi zostać złożony poprzez wysłanie odrębnego maila.

W przypadku składania wniosku wraz z załącznikami w sposób elektroniczny poszczególne dokumenty muszą zostać podpisane profilem zaufanym lub przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego. W uzasadnionych przypadkach BARR S.A. może wyrazić zgodę na przesłanie skanów podpisanych dokumentów (w takim przypadku wraz z wnioskiem wnioskodawca musi przedłożyć stosowny wniosek wraz z wyjaśnieniami).

UWAGA: wnioski, które wpłyną przed datą i godziną rozpoczęcia naboru, jak również wnioski, które nie są kompletne (tzn. nie posiadają w pełni wypełnionego formularza oraz wszystkich wymaganych załączników), nie zostaną zarejestrowane przez BARR S.A. i nie będą podlegały ocenie.

Lista wymaganych dokumentów:

 • formularz wniosku o pożyczkę,
 • biznesplan do wniosku o pożyczkę,
 • informacja o poręczycielu (jeśli dotyczy),
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc,
 • upoważnienie do BIG – konsument,
 • upoważnienie do BIG – podmiot,
 • statut lub umowa spółki (jeśli dotyczy),
 • roczne (2 ostatnie lata) oraz bieżące sprawozdania finansowe wraz z informacjami dotyczącymi przyjętych zasad rachunkowości (bilans, rachunek zysków i strat) / roczne (2 ostatnie lata) oraz bieżące zestawienie przychodów i kosztów, na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów / ewidencja zakupów, ewidencja sprzedaży  (w zależności od sposobu rozliczania),
 • ewidencja środków trwałych,
 • roczne deklaracje podatkowe (PIT/CIT) za dwa ostatnie lata,
 • dokumenty uzasadniające przyjęte prognozy na okres kredytowania (np. umowy, kontrakty, zlecenia, porozumienia, zezwolenia, koncesje)  (jeśli dotyczy),
 • opinie banków i innych instytucji finansowych obsługujących Wnioskodawcę o stanie zadłużenia, przebiegu spłat zobowiązań, obciążenia rachunków tytułami egzekucyjnymi (jeśli dotyczy),
 • dokumenty dotyczące propozycji zabezpieczenia pożyczki.

Ww. dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o pożyczkę jak również instrukcja składania wniosków w formie elektronicznej oraz wszelkie informacje na temat pożyczki znajdują się na stronie w zakładce Nasza oferta - Fundusz Pożyczkowy - Pożyczka dla firm dotkniętych skutkami COVID-19 - Pożyczka płynnościowa POIR, lub pod linkiem.

 

Pracownicy Funduszu Pożyczkowego BARR S.A. również wyjaśnią Państwu wszelkie wątpliwości i udzielą pomocy.

 

Zapraszamy do kontaktu

Fundusz Pożyczkowy BARR S.A.
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
tel. + 48 784 346 995, + 48 511 136 822, + 48 605 253 388
e-mail: pozyczki@barr.org.pl