Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Pożyczka płynnościowa dla firm z terenu województwa lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego

Mikro, małe i średnie firmy dotknięte skutkami kryzysu wywołanego epidemią COVID-19 i posiadające siedzibę lub oddział na terenie województwa lubelskiego, świętokrzyskiego lub podkarpackiego mogą ubiegać się o pożyczkę na utrzymanie bieżącej działalności firmy i zapewnienie płynności finansowej.

5
października
baner_POIR

 

Pożyczka może być przeznaczona na wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem mikro, małym i średnim firmom płynności finansowej w związku z doświadczanymi przez nie negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum firm: Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Biłgoraju oraz Agencji Rozwoju Regionalnego "MARR" S.A. z siedzibą w Mielcu. Na województwo świętokrzyskie oraz podkarpackie konsorcjum dysponuje kwotą 40 mln zł, natomiast na województwo lubelskie kwotą 20 mln zł.

Od kiedy można składać wnioski?

Nabór wniosków rozpocznie się w czwartek, tj. 8 października 2020 roku o godz. 8.00 i potrwa nie krócej niż 3 dni robocze.

Wniosek o pożyczkę może być złożony w siedzibie, filii, punkcie obsługi klienta BARR SA na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego lub lubelskiego, lub elektronicznie na adres mailowy pozyczkapoir@barr.org.pl. W przypadku składania wniosków w formie elektronicznej każdy wniosek musi zostać złożony poprzez wysłanie odrębnego maila.

W przypadku składania wniosku wraz z załącznikami w sposób elektroniczny poszczególne dokumenty muszą zostać podpisane profilem zaufanym lub przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego. W uzasadnionych przypadkach BARR S.A. może wyrazić zgodę na przesłanie skanów podpisanych dokumentów.

W środę, tj. 7 października 2020 roku, BARR S.A. na swojej stronie internetowej (www.barr.org.pl) zamieści dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o pożyczkę jak również instrukcję składania wniosków w formie elektronicznej.

Na co można przeznaczyć środki z pożyczki?

Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na nieopłacone na 1 lutego 2020 r. wydatki bieżące, obrotowe, w tym np.:

 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców, 
 • zobowiązania publiczno-prawne,  
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania pożyczkobiorcy,
 • bieżące raty (rozumiane jako raty z terminem spłaty między 1.02.2020 r. a ostatnim dniem okresu wydatkowania pożyczki) kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.

Pożyczkobiorca może sfinansować do 100% wydatków brutto.

Jaka jest maksymalna wartość pożyczki?

Łączna wartość finansowania, tj. łączna wartość pożyczek udzielonych jednemu przedsiębiorcy ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój nie może przekroczyć 15 mln zł, z uwzględnieniem, że, wartość finansowania na rzecz jednego przedsiębiorcy nie może przekraczać:

 • dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez pożyczkobiorcę oraz kosztów personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane; w przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tym dniu maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo 
 • 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r.

Należy pamiętać, że pomoc udzielona jednemu przedsiębiorcy na podstawie Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 nie może przekroczyć 800 tys. euro.

Jaki jest maksymalny okres spłaty?

Maksymalny okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 72 miesiące od momentu jej wypłaty.

Maksymalna karencja w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych pożyczki wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia. Raz do roku na 2 miesiące, w pierwszym i drugim roku okresu spłaty pożyczki można udzielić pożyczkobiorcy wakacji kredytowych w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych.

Jakie jest wymagane zabezpieczenie?

Wypłata pożyczki następuje po ustanowieniu prawnych zabezpieczeń jej spłaty, przy czym: 

 • dla pożyczek o wartości do 100 tys. zł jedynym wymaganym zabezpieczeniem jest wystawiony przez przedsiębiorcę weksel in blanco (w przypadku kolejnej pożyczki do 100 tys. zł dla tego samego pożyczkobiorcy lub w przypadku, gdy wyniki oceny wniosku i przedsiębiorcy wskazują na konieczność zastosowania dodatkowego zabezpieczenia, BARR SA nałoży obowiązek dodatkowego zabezpieczenia).
 • dla pożyczek o wartości powyżej 100 tys. zł zabezpieczeniem jest weksel in blanco oraz dodatkowe zabezpieczenie zgodnie z decyzją BARR SA.

Pożyczki są oprocentowane:

 • co do zasady - na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, w wysokości i zgodnie z zasadami udzielania pomocy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 lub
 • na warunkach rynkowych - w wysokości stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego), przy czym oprocentowanie rynkowe pożyczek stosowane jest wyłącznie w sytuacji, gdy stopa oprocentowania pożyczki ustalona na podstawie Rozporządzenia, o którym mowa powyżej, byłaby wyższa od ww. stopy referencyjnej.

Pożyczki objęte są dotacją na pokrycie całkowitej wartości odsetek od kapitału, tzn. że przedsiębiorca spłaca jedynie pożyczony kapitał. Pomoc w formie dotacji na odsetki udzielana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Brak jest jakichkolwiek opłat lub prowizji.


Pracownicy Funduszu Pożyczkowego BARR S.A. wyjaśnią Państwu wszelkie wątpliwości i udzielą pomocy.

 

Zapraszamy do kontaktu

Fundusz Pożyczkowy BARR S.A.
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
tel. + 48 784 346 995, + 48 511 136 822, + 48 605 253 388
e-mail: pozyczki@barr.org.pl

Filia BARR S.A. w Tarnobrzegu
ul. Dominikańska 16, 39 - 400 Tarnobrzeg
tel. + 48 519 041 245
e-mail: m.gadawska@barr.org.pl

Punkt Obsługi Klienta BARR S.A. w Nisku
ul. Wolności 2A, 37 - 400 Nisko
tel. + 48 695 588 952

Placówka BARR S.A. w Kielcach
ul. Śląska 9, 25 - 328 Kielce
sala 204, II piętro
tel.: 603 111 497
e-mail: j.lukasik@barr.org.pl