Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Pożyczka ze środków Województwa Lubelskiego

work-4493705_1280

Na co można otrzymać pożyczkę?

Na finansowanie przedsięwzięć gospodarczych związanych z bieżąca i inwestycyjną działalnością gospodarczą, w szczególności na finansowanie przedsięwzięć w zakresie zakupu środków trwałych, w tym nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zakup pozostałych nakładów służących rozwojowi przedsiębiorstwa / poprawie konkurencyjności na rynku.

 

Jakie są parametry pożyczki?

 1. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł.
 2. Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 46 miesięcy.
 3. Oprocentowanie: na warunkach korzystniejszych niż rynkowe - 0,24%, na warunkach rynkowych - od 0,84%.
 4. Wymagany jest wkład własny w wysokości 20% wartości inwestycji. W przypadku pożyczek udzielanych na warunkach rynkowych nie jest wymagany wkład własny Pożyczkobiorcy.
 5. Od udzielanych pożyczek pobierana jest jednorazowa prowizja w wysokości od 0,5% - 2% kwoty udzielonej pożyczki. Prowizja od pożyczek udzielanych przedsiębiorcom rozpoczynającym i prowadzącym działalność gospodarczą krócej niż 3-m-ce wynosi 0,5%.
 6. Okres karencji w spłacie rat kapitałowych – 3 miesiące. Ze względu na charakter inwestycji (np. prace budowlane) może on zostać wydłużony maksymalnie do 6 miesięcy.

 

Jaką wartość inwestycji można sfinansować w ramach pożyczki?

Udział Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia rozwojowego może stanowić do 100% jego wartości.

 

Jakie są ograniczenia w finansowaniu?

Pożyczka nie może być przeznaczona na finansowanie wydatków o charakterze konsumpcyjnym, refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych.

 

Jakie warunki musi spełniać firma?

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651 / 2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,
 • nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014 r.),
 • nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji, w szczególności na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy o skutkach powierzenia wykonywanej pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terenie RP, art. 9, ust. 1 pt. 2 a ustawy o odpowiedzialności podmiotów
  zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 • jest zobligowana do posiadania siedziby, oddziału lub zakładu na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu zawarcia umowy pożyczki,
 • nie posiada zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków i innych należności publicznoprawnych,
 • nie ciąży na niej obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego (w przypadku ubiegania się o pożyczkę na warunkach korzystniejszych niż rynkowe),
 • nie jest wykluczona, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (w przypadku ubiegania się o pożyczkę na warunkach korzystniejszych niż rynkowe).

 

Jakie jest zabezpieczenie spłaty pożyczki?

Obligatoryjnym zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny wystawiany przez Pożyczkobiorcę wraz z deklaracją wekslową. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej Przedsiębiorcy – również poręczenie wekslowe współmałżonka.
Dodatkowe zabezpieczenie spłaty pożyczki uzależnione jest od kwoty pożyczki, okresu spłaty, ryzyka związanego z wnioskowaną transakcją, itp. (np. poręczenie osób fizycznych i prawnych, hipoteka na nieruchomości, zastaw rejestrowy i przewłaszczenie na zabezpieczenie na środkach trwałych, itp.).

 

Jakie są zasady rozliczenia pożyczki?

Termin na rozliczenie pożyczki wynosi standardowo 6 miesięcy od dnia wypłaty pożyczki. W uzasadnionych przypadkach, na Państwa wniosek możemy zaakceptować wydłużenie tego terminu maksymalnie o kolejne 12 miesięcy ze względu na charakter inwestycji. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków jest faktura lub dokument równoważny.

 

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Funduszu Pożyczkowego BARR SA od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

Kontakt:
Fundusz Pożyczkowy BARR S.A.
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
tel.
+ 48 784 346 995, + 48 511 136 822, + 48 605 253 388
e-mail: pozyczki@barr.org.pl

herb_wojewodztwa_lubelskiego-RGB