Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Pożyczka ze środków Samorządu Województwa Lubelskiego

covid-19-5009499_960_720

Na co można otrzymać pożyczkę?

Na pokrycie niezbędnych wydatków na utrzymanie bieżącej działalności firmy i zapewnienie płynności finansowej (kapitał obrotowy).

Warunkiem przyznania pożyczki jest wiarygodne uzasadnienie, że przedsiębiorstwo obecnie znajduje się w trudnej sytuacji lub jest zagrożone trudną sytuacją spowodowaną skutkami epidemii COVID-19.

 

Jakie są parametry pożyczki?

 • wartość pożyczki: do 500 000 zł,
 • okres spłaty: do 6 lat
 • okres karencji w spłacie rat kapitałowych: do 6 miesięcy
 • kto może się ubiegać: mikro, małe lub średnie firmy prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego, tzn.: posiadające siedzibę (w przypadku podmiotów podlegających wpisowi do KRS), a w przypadku osoby fizycznej adres zamieszkania lub adres głównego miejsca wykonywania działalności na terenie województwa lubelskiego przed 1 lutego 2020 roku.
 • wysokość oprocentowania: 0% (w przypadku pożyczek dla przedsiębiorstw kwalifikujących się do pomocy de minimis) lub zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu
  wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19"
 • brak jakichkolwiek dodatkowych opłat lub prowizji.

 

Ile można sfinansować w ramach pożyczki?

Udział Pożyczki w koszcie zadania może stanowić do 100% jego wartości brutto. Nie jest wymagany wkład własny wnioskodawcy.

 

Jakie warunki musi spełniać firma?

 1. nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014 r.);
 2. nie ciąży na niej obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego,
 3. jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014  z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,
 4. nie jest wykluczona, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107   i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (jeżeli przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc de minimis);
 5. nie może podlegać wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do jej reprezentacji, w szczególności na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy o skutkach powierzenia wykonywanej pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terenie RP, art. 9, ust. 1 pt. 2 a ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 6. nie posiada zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków i innych należności publicznoprawnych, chyba że zaległości powstały po 1 lutego 2020 r. z powodu pogorszenia sytuacji finansowej Wnioskodawcy spowodowanej epidemią COVID-19 w kraju lub na świecie.

 

Jakie jest zabezpieczenie spłaty pożyczki?

Obligatoryjnym zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny wystawiany przez Pożyczkobiorcę wraz z deklaracją wekslową. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej Przedsiębiorcy – również poręczenie wekslowe współmałżonka. W przypadku pożyczek do 100 000 zł istnieje możliwość zabezpieczenia spłaty pożyczki jedynie w formie weksla własnego in blanco.
Dodatkowe zabezpieczenie spłaty pożyczki uzależnione jest od kwoty pożyczki, okresu spłaty, ryzyka związanego z wnioskowaną transakcją, itp. (np. poręczenie osób fizycznych i prawnych, hipoteka na nieruchomości, zastaw rejestrowy i przewłaszczenie na zabezpieczenie na środkach trwałych, itp.)

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym Funduszem Pożyczkowym.

Pracownicy wyjaśnią wszelkie wątpliwości i udzielą Państwu pomocy.
 

 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

Kontakt:
Fundusz Pożyczkowy BARR S.A.
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
tel. + 48 784 346 995, + 48 511 136 822, + 48 605 253 388

e-mail: pozyczki@barr.org.pl