Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Pożyczka na rozpoczęcie działalności

Na co można otrzymać pożyczkę?

Na wydatki związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Jakie są parametry pożyczki?

Pożyczka dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo

 • oprocentowanie - 0,00%
 • okres spłaty - do 7 lat
 • okres karencji w spłacie - do 6 miesięcy
 • warość pożyczki - do 123 000,00 zł
 • dodatkowe opłaty lub prowizja - brak


Jaką wartość przedsięwzięcia można sfinansować w ramach pożyczki?

Udział Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia może stanowić do 100% jego wartości.

Jakie są wykluczenia w finansowaniu?

 1. finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
 2. finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z celem inwestycji;
 3. refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone;
 4. spłatę zobowiązań publiczno-prawnych wnioskodawcy;
 5. finansowanie inwestycji w ramach sektorów wykluczonych zgodnie z treścią rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), tj.:
 • pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury;
 • pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom zajmującym się produkcją podstawową produktów rolnych;
 • pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych;
 • pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;
 • pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.

Jakie warunki musi spełniać wnioskodawca?

1. Osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej pozostające poza rynkiem pracy, tj. osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne) lub bierne awodowo, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

2. Pozostający bez pracy mężczyźni w wieku 30 - 49 lat.
3. Osoby w wieku 30 lat i więcej należące do następujących grup:

 • imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),
 • reemigranci,
 • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
 • osoby ubogie pracujące,
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilno - prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

Ponadto każdy z wnioskodawców:

 1. musi zamieszkiwać na obszarze województwa lubelskiego oraz zamierzać rozpocząć działalność na terenie województwa lubelskiego.
 2. nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego,
 3. będzie prowadzić działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS), przy czym do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego,
 4. nie jest i nie był zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadził działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
 5. złoży oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków służących podjęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej bądź też założeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej.

Jakie jest zabezpieczenie spłaty pożyczki?

Obligatoryjnym zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny wystawiany przez Pożyczkobiorcę wraz z deklaracją wekslową. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wnioskodawcy – również poręczenie wekslowe współmałżonka.
Dodatkowe zabezpieczenie spłaty pożyczki uzależnione jest od kwoty pożyczki, okresu spłaty, ryzyka związanego z wnioskowaną transakcją, itp. (np. poręczenie osób fizycznych i prawnych, hipoteka na nieruchomości, zastaw rejestrowy i przewłaszczenie na zabezpieczenie na środkach trwałych, itp.)

Jakie są zasady rozliczenia pożyczki?

Termin na rozliczenie pożyczki wynosi standardowo 90 dni od dnia wypłaty całości kwoty pożyczki. W uzasadnionych przypadkach, na Państwa wniosek możemy zaakceptować wydłużenie tego terminu dwukrotnie maksymalnie o kolejne 90 dni ze względu na charakter inwestycji (maksymalna liczba dni na udokumentowanie wydatkowanych środków po dwukrotnym wydłużeniu standardowego terminu nie może być dłuższa niż 270 dni). Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków jest faktura lub dokument równoważny.

Skąd pochodzą środki na pożyczki?

Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 30 listopada 2016 roku podpisał Umowę o Finansowanie z Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w zakresie zarządzania funduszem funduszy i wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Na mocy umowy Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Beneficjenta – Menadżera Funduszu Funduszy. 

Tytuł Projektu: Fundusz Funduszy Województwa Lubelskiego 
Wartość Projektu: 425 858 110,77 zł, w tym: wkład UE: 361,98 mln zł, wkład krajowy: 63,88 mln zł


W dniu 9 kwietnia 2018 r. Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę operacyjną „Instrument Finansowy – Mikropożyczka 9.3 oraz Mikropożyczka 10.2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. W ramach zawartej umowy uruchomione zostały preferencyjne pożyczki unijne dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa lubelskiego. Głównym celem projektu jest ułatwienie przyszłym przedsiębiorcom z terenu województwa lubelskiego dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć gospodarczych.

 


Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Funduszu Pożyczkowego BARR S.A. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

Istnieje możliwość skorzystania z usług mobilnego doradcy.

Kontakt:
Fundusz Pożyczkowy BARR S.A.
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
tel. + 48 784 346 995,
+ 48 511 136 822, + 48 605 253 388

e-mail: pozyczki@barr.org.pl

 

                  

 

 

   1.