Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Nabór na pożyczkę płynnościową dla firm z województwa świętokrzyskiego

Mikro, małe i średnie firmy dotknięte skutkami kryzysu wywołanego epidemią COVID-19 lub wojny Rosji z Ukrainą i posiadające siedzibę lub oddział / stałe miejsce lub dodatkowe stałe miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa świętokrzyskiego mogą ubiegać się o pożyczkę na utrzymanie bieżącej działalności firmy lub jej odbudowy.

23
stycznia
222

 

Kiedy rozpoczyna się nabór?

10 lutego 2023 roku o godz. 8.00 i potrwa nie krócej niż 3 dni robocze.

Kto może składać wnioski?

mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, które m.in.:

 • wykażą, że przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jeden z warunków:
 1. konsekwencje epidemii COVID-19 w istotny sposób spowodowały (historycznie lub na moment składania wniosku o pożyczkę) problemy przedsiębiorcy z płynnością lub uprawdopodobnią ryzyko wystąpienia takiej sytuacji w najbliższej przyszłości, lub
 2. w okresie od 24.02.2022 r. zaczęło doświadczać problemów z płynnością w związku z sytuacją gospodarczą spowodowaną skutkami agresji Rosji na Ukrainę, i są one odczuwalne wg. stanu na dzień złożenia wniosku o pożyczkę, lub
 3. dotkliwie odczuły wzrosty kosztów produkcji / kosztów bieżącej działalności w związku ze wzrostem cen energii lub surowców (m.in. gazu ziemnego, ropy naftowej, węgla kamiennego, zbóż), i są one odczuwalne według stanu na dzień złożenia wniosku o pożyczkę, lub
 4. negatywne konsekwencje sytuacji gospodarczej wywołanej pandemią COVID-19 lub agresją Rosji na Ukrainę, spowodowały konieczność pozyskania finansowania do realizacji inwestycji mających na celu odbudowę lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej, lub zmianę dotychczasowego modelu biznesowego, lub wspierających przejście na gospodarkę niskoemisyjną.
 • prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego,
 • najpóźniej w dniu złożenia wniosku o pożyczkę posiadają na terenie województwa świętokrzyskiego siedzibę lub oddział, zgodnie z wpisem do KRS albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do CEIDG.

Jakie jest przeznaczenie finansowania?

 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców, 
 • zobowiązania publiczno-prawne wnioskodawcy,  
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, w tym kosztów leasingu, najmu długoterminowego itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania wnioskodawcy,
 • wydatki inwestycyjne, np.:
 1. mające na celu rozwój produktów i procesów w przedsiębiorstwach lub zmianę modelu biznesowego, 
 2. wydatki inwestycyjne wspierające przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii. 

Wydatki finansowane ze środków pożyczki muszą mieć status wydatków nieopłaconych na dzień złożenia wniosku o pożyczkę, z uwzględnieniem specyfiki wydatku. 

Jaki jest poziom finansowania?

Co do zasady wartość pożyczki udzielonej jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 1 mln zł. Wartość pożyczki może zostać zwiększona do 1,5 mln zł, jeżeli udział wydatków inwestycyjnych wspierających przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii wyniesie min. 30% wartości pożyczki.

Jaka jest ogólna pula środków przeznaczona na finansowanie?

20 mln zł.

UWAGA:
Nabór prowadzony jest przez konsorcjum: Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Biłgoraju oraz Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. z siedzibą w Mielcu. Każdy  z konsorcjantów udzieli pożyczek na łączną kwotę 10 mln zł.

 1. Wniosek o pożyczkę może zostać złożony tylko do jednego współkonsorcjanta, tzn. jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o pożyczkę tj. do Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. lub do Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu.
 2. W przypadku złożenia wniosku o pożyczkę do dwóch współkonsorcjantów, wnioskodawca będzie zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o wycofaniu jednego z wniosków. W przypadku nie złożenia takiego oświadczenia w terminie wskazanym w wezwaniu, wszystkie złożone wnioski o pożyczkę przez tego wnioskodawcę zostaną usunięte z listy wniosków złożonych i nie będą podlegały ocenie.
 3. W przypadku kilkukrotnego przesłania wniosku o pożyczkę przez tego samego wnioskodawcę do BARR S.A., BARR S.A. będzie miała prawo do:
 • odrzucenia wszystkich złożonych przez tego wnioskodawcę wniosków bez dalszego ich rozpatrzenia, lub
 • zarejestrować tylko ten wniosek, który wpłynął jako pierwszy.

 

Niżej opisane zasady dotyczą naboru prowadzonego przez BARR S.A.

W jaki sposób należy złożyć wniosek o pożyczkę?

Wniosek o pożyczkę jest rejestrowany jako wniosek przyjęty tylko i wyłącznie, jeżeli wszystkie pola w formularzu wniosku o pożyczkę, które wymagane są do uzupełnienia przez wnioskodawcę, są uzupełnione.

Wniosek o pożyczkę składany jest wyłącznie elektronicznie na adres mailowy pozyczkapoir@barr.org.pl.

Każdy wniosek musi zostać złożony poprzez wysłanie odrębnego maila.

Wniosek wraz z załącznikami musi zostać podpisany profilem zaufanym lub przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego. 

O kolejności wniosków na liście decyduje data i godzina wpływu wniosku na serwer (rejestrowana jako godzina / minuta). W przypadku wpływu wniosków w tym samym czasie, tj. o tej samej godzinie / minucie o kolejności decyduje to, który wniosek wpłynął wcześniej.

Pozostałe zasady naboru reguluje paragraf 8 Regulaminu.

 

UWAGA: wnioski, które wpłyną przed datą i godziną rozpoczęcia naboru, jak również wnioski, które nie zawierają wypełnionego formularza wniosku (tzn. nie zawierają wypełnionych wszystkich pól we wniosku o pożyczkę, które wymagane są do uzupełnienia przez wnioskodawcę), nie zostaną zarejestrowane przez BARR S.A. i nie będą podlegały ocenie.

 

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o pożyczkę jak również instrukcja składania wniosków w formie elektronicznej oraz wszelkie informacje na temat pożyczki udostępnione są w zakładce Nasza oferta - Fundusz Pożyczkowy - Pożyczka dla firm dotkniętych skutkami COVID-19 lub wojny Rosji z Ukrainą - Pożyczka płynnościowa POIR woj. świętokrzyskie - pod linkiem.

 

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna oraz Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. jako Pośrednik Finansowy realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP POIR – FPWP - POIR”, którego Beneficjentem jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Zapraszamy do kontaktu

Placówka BARR S.A. w Kielcach
ul. Śląska 9, 25 - 328 Kielce
sala 128, I piętro
tel.: 603 111 497


Fundusz Pożyczkowy BARR S.A.
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
tel. + 48 784 346 995, + 48 511 136 822, + 48 605 253 388
e-mail: pozyczki@barr.org.pl