Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

NABÓR BIZNESPLANÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

04.08.2022 r.

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Beneficjent) ogłasza nabór Biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego do Projektu „Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny 3” nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0057/21 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Biznesplany i wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego składają wyłącznie Uczestnicy projektu tj. osoby zakwalifikowane do projektu, które ukończyły etap szkoleniowy.

Nabór Biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego prowadzony będzie w dniu. 17.08.2022 r.  w godzinach 8.00 – 16.00

Dokumenty mogą być składane w formie papierowej i/lub elektronicznej.

Osobiście dokumenty można składać w Biurze Projektu: ul. Kościuszki 65; 23-400  Biłgoraj w godz. 8.00-16.00.

Dokumenty można przesyłać drogą elektroniczną w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W uzasadnionych przypadkach dokumenty można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu). E-mail na który należy przesyłać dokumenty: biuro@barr.org.pl

Dokumenty do pobrania dostępne są w zakładce PROJEKTY  / Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej III edycja/Nabór biznesplanów

4
sierpnia