Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

ZUS ogłosił konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowanie w 2023 r. Intensywność dofinansowania to 80%.

13
maja
Projekt bez tytułu (4)

O dofinansowanie mogą się ubiegać przedsiębiorcy będący płatnikami  składek na ubezpieczenie wypadkowe w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:
1) bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
2) urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
3) oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
4) ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
5) urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
6) sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
7) sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
8) sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
9) środki ochrony indywidualnej.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w 2023 r. wynosi 90 000 000,00 PLN.
Minimalna kwota dofinansowania, o którą może ubiegać się wnioskodawca, wynosi 10 000,00 PLN.
Wniosek, który nie spełnia warunku określonego w ust. 2, nie podlega rozpatrzeniu.
Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 80% szacowanej wartości projektu. 
Nie przewiduje się dofinansowania projektów dotyczących tylko działań doradczych.
Maksymalne dopuszczalne kwoty dofinansowania projektu wynoszą:
1) dla działań inwestycyjnych – 299 000,00 zł,
2) dla działań inwestycyjno-doradczych – 300 000,00 zł, w tym:
− 299 000,00 zł na działania inwestycyjne,
− 1 000,00 zł dla działań doradczych.

Więcej informacji na stronie ZUS