Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Pożyczka obrotowa ze środków Województwa Lubelskiego

entrepreneur-1340649_1280

Na co można otrzymać pożyczkę?

Na finansowanie kapitału obrotowego (zakup materiałów, towarów).

 

Jakie są parametry pożyczki?

 1. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł.
 2. Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 46 miesięcy.
 3. Oprocentowanie: na warunkach korzystniejszych niż rynkowe - 0,18%, na warunkach rynkowych - od 0,78%.
 4. Nie jest wymagany wkład własny.
 5. Od udzielanych pożyczek pobierana jest jednorazowa prowizja w wysokości od 0,5% - 2% kwoty udzielonej pożyczki. Prowizja od pożyczek udzielanych przedsiębiorcom rozpoczynającym i prowadzącym działalność gospodarczą krócej niż 3-m-ce wynosi 0,5%.
 6. Okres karencji w spłacie rat kapitałowych – 3 miesiące. Ze względu na charakter inwestycji może on zostać wydłużony maksymalnie do 6 miesięcy.

 

Jaką wartość inwestycji można sfinansować w ramach pożyczki?

Udział Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia rozwojowego może stanowić do 100% jego wartości.

 

Jakie są ograniczenia w finansowaniu?

Pożyczka nie może być przeznaczona na finansowanie wydatków o charakterze konsumpcyjnym, refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych.

 

Jakie warunki musi spełniać firma?

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651 / 2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,
 • nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014 r.),
 • nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji, w szczególności na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy o skutkach powierzenia wykonywanej pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terenie RP, art. 9, ust. 1 pt. 2 a ustawy o odpowiedzialności podmiotów
  zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 • jest zobligowana do posiadania siedziby, oddziału lub zakładu na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu zawarcia umowy pożyczki,
 • nie posiada zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków i innych należności publicznoprawnych,
 • nie ciąży na niej obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego (w przypadku ubiegania się o pożyczkę na warunkach korzystniejszych niż rynkowe),
 • nie jest wykluczona, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (w przypadku ubiegania się o pożyczkę na warunkach korzystniejszych niż rynkowe).

 

Jakie jest zabezpieczenie spłaty pożyczki?

Obligatoryjnym zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny wystawiany przez Pożyczkobiorcę wraz z deklaracją wekslową. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej Przedsiębiorcy – również poręczenie wekslowe współmałżonka.
Dodatkowe zabezpieczenie spłaty pożyczki uzależnione jest od kwoty pożyczki, okresu spłaty, ryzyka związanego z wnioskowaną transakcją, itp. (np. poręczenie osób fizycznych i prawnych, hipoteka na nieruchomości, zastaw rejestrowy i przewłaszczenie na zabezpieczenie na środkach trwałych, itp.).

 

Jakie są zasady rozliczenia pożyczki?

Termin na rozliczenie pożyczki wynosi standardowo 6 miesięcy od dnia wypłaty pożyczki. W uzasadnionych przypadkach, na Państwa wniosek możemy zaakceptować wydłużenie tego terminu maksymalnie o kolejne 12 miesięcy ze względu na charakter inwestycji. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków jest faktura lub dokument równoważny.

 

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Funduszu Pożyczkowego BARR SA od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

Kontakt:
Fundusz Pożyczkowy BARR S.A.
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
tel.
+ 48 784 346 995, + 48 511 136 822, + 48 605 253 388
e-mail: pozyczki@barr.org.pl