BARR zdjęcia

Baza firm:

Kalkulator:

Wydarzenia:

październik 2017
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Programy:

KSU

Fundusz Pożyczkowy

Fundusz Pożyczkowy Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.


O Funduszu

Fundusz Pożyczkowy Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA (BARR SA) powstał w 2002 r. Głównym celem działania Funduszu Pożyczkowego jest wsparcie rozwoju przedsiębiorstw oraz promowanie przedsiębiorczości wśród osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Fundusz stwarza szanse na rozpoczęcie lub rozwiniecie działalności gospodarczej w sytuacji, w której specyfika i rodzaj przedsięwzięcia uniemożliwiają pozyskanie środków z innych instytucji finansowych. Cel realizowany jest poprzez udzielanie pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Od początku funkcjonowania Fundusz Pożyczkowy BARR SA udzielił 277 Pożyczek na kwotę 8.551.300 zł (stan na 31.12.2012 r.)

Od listopada 2009 r. Fundusz Pożyczkowy BARR SA realizuje projekt pn. „Dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013. Kwota wsparcia wynosi 10.005.000 PLN. Głównym celem projektu jest ułatwienie przedsiębiorcom z województwa lubelskiego (ze szczególnym uwzględnieniem powiatu biłgorajskiego, janowskiego, zamojskiego i tomaszowskiego) dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć gospodarczych.

W dniu 14.12.2012 r. BARR SA podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (instytucja pośrednicząca) umowę o dofinansowanie projektu pn. „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej”, realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, w ramach Działania I.2 Instrumenty inżynierii finansowej. Wartość udzielonego wsparcia w ramach projektu – 4 000 000 zł.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o pożyczkę:

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, spełniające kryteria określone w art. 2 Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 06.08.2008r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu
  • przedsiębiorstwa te muszą znajdować się w tzw. wczesnej fazie rozwoju lub fazie ekspansji zgodnie z Wytycznymi wspólnotowymi w sprawie pomocy państwa na wspieranie inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka w małych i średnich przedsiębiorstwach(2006/C/194/02)
  • przedsiębiorstwa te nie mogą spełniać kryteriów przedsiębiorstwa zagrożonego, zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. C 244, z 01.10.2004 r., str. 2-17)

Przedsięwzięcia podlegające finansowaniu:

 

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pożyczkę na rozwój działalności gospodarczej, w tym na pokrycie wydatków inwestycyjnych, zakup środków trwałych lub uzupełnienie środków obrotowych. Środki z pożyczki nie mogą być przeznaczone na sfinansowanie wydatków o charakterze konsumpcyjnym.


Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Funduszu Pożyczkowego BARR SA od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

 


ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG


Kontakt:
Fundusz Pożyczkowy BARR SA
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
tel. +48 84 686 53 93, + 48 784 346 995
e-mail: pozyczki@barr.org.pl

Partnerzy

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
KRS Nr 0000029538; Kapitał zakładowy 552.400,00 zł
PKO BP o/Biłgoraj 92 1020 5385 0000 9002 0002 6864
ul. Kościuszki 65
23-400 Biłgoraj
tel./fax 84 686 53 93
604 564 148
biuro@barr.org.pl